Нови Јавни конкурс за рефундацију трошкова учешћа на сајмовима у Европи и Републици Србији

 На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/14, 54/14- др. одлука и 37/16) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину ("Службени лист АПВ", бр. 54/15 и 54/16-ребаланс) Покрајински секретаријат за привреду и туризам, р а с п и с у ј е              ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката  на сајмовима у Европи
и  међународним сајмовима  у Републици Србији
  који се одржавају у периоду Септембар–децембар 2016. године
Број: 144-401-4171/2016-04

   

У циљу унапређења конкурентности војвођанске привреде на европском и домаћем тржишту, као и подршке организацијама од интереса за привредни развој АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у оквиру програмске активности 1002, економска класификација 4541 Текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета, са укупним износом од 3.000.000,00 динара, рефундираће трошкове учешћа привредних субјеката са подручја АП Војводине  на сајмовима у Европи и  међународним сајмовима  у Републици Србији, који се одржавају у периоду септембар-децембар 2016. године.

Услови Конкурса

1.    Право учешћа на Конкурсу имају мали и средњи привредни субјекти и предузетници, који се баве производном и туристичком делатношћу, који ће у периоду  Септембар-децембар  2016. године, излагати на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији ( у даљем тексту: излагачи).

Право учешћа на Конкурсу имају излагачи: који нису у тешкоћама; само за један наступ на сајму (једна пријава); само за прво учешће на одређеном сајму; који нису учествовали на обједињеном штанду Секретаријата.

По овом Конкурсу  рефундираће се до 50% следећи трошкови  излагача на сајмовима:
- трошкови закупа, опремања и вођења штанда;
- трошкови припреме и штампања пропагандног материјала за наступ на наведеном сајму.

Максимални износи рефундације за сајмове износе:

•    до 50% цене закупа, опремања и вођења штанда по излагачу, а највише до 400.000,00 динара за сајмове у Европи и 250.000,00 динара за међународне сајмове у Републици Србији.
•    до 50% цене припреме и штампања пропагандног материјала, а највише до 50.000,00 динара за сајмове у Европи и 30.000,00 динара за међународне сајмове у Републици Србији.

2.   Пријаве на Конкурс подносе се на обрасцу, који се може преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам , 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, са назнаком на лицу коверте: „Не отварати - пријава на Конкурс за за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката на сајмовима у Европи и  међународним сајмовима у Републици Србији који се одржавају у периоду Септембар-децембар 2016.“, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.

3.    Рок за подношење пријаве за учешће на сајму у периоду септембар-децембар 2016. је 15 дана од дана објављивања.

4.    Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати, као ни пријаве излагача који нису    испунили раније уговорену обавезу а уговорена обавеза је истекла, према Покрајинском секретаријату за привреду и туризам.

5.    Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се на сајту Секретаријата, након чега су Корисници средстава који немају отворен наменски рачун код Управе за трезор у обавези да га пре закључења Уговора отворе. Уговори са Корисницима средстава закључиваће се до износа одобрених средстава и оправданих трошкова.
 
6.    Рефундација ће се извршити према достављеној документацији у складу са критеријумима. Правдање средстава треба да садржи: број рачуна са ЈБ КЈС бројем, код Управе за трезор; извештај са ефектима наступа и периодично извештавање; спецификацију укупних трошкова по категоријама из конкурса (са бројем, износом и датумом рачуна и извода); оригиналне рачуне и изводе о плаћању или оверене фотокопије код надлежних органа; изјава овлашћеног потписника да привредни субјект први пут учествује на наведеном сајму и да су сви наведени подаци тачни. Све додатне информације могу се добити на телефон  021/487-4489; 487-4481. 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ - ДОМАЋИ САЈМОВИ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ - ЕВРОПСКИ САЈМОВИ

ПРАВИЛНИК

September 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates