12. април 2016. - Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима са територије АП Војводине, за организацију међународне туристичке манифестације од националног значаја

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) , 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, број 54/2015), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,    р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  УДРУЖЕЊИМА   СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ,   ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Број: 133-401-2082/2016-03


Покрајински  секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова обезбедио је средства Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину, Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, програмска активност 1001 - Развој туристичког потенцијала АП Војводиене, економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним организацијама у износу од 10.000.000,00 динара, извор 01 00 – Приходи из буџета


НАМЕНА КОНКУРСА:

Организација међународне туристичко  манифестације од националног значаја.   
Висина тражених средстава не може бити већа од 10.000.000,00 динара (словима: десет милиона динара).

ЦИЉ КОНКУРСА:

Унапређење туристичког потенцијала путем организовања манифестације   која доприноси међународној промоцији  АП Војводине и  Републике Србије.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1.    Право учешћа на Конкурсу имају Удружења  са територије АП Војводине.

2.    Подносилац може аплицирати само са једним пројектом.

3.    За манифестацију која ће се финансирати неопходно је да:
•    је манифестација од националног значаја;
•    се одржава  на територији   АП Војводине;
•    је међународног карактера;
•    се одржава најмање  15 година узастопно;
•    окупља више од 150.000 посетилаца из земље и иностранства, на годишњем нивоу.


ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:

1.    Попуњен конкурсни образац;

2.    Копија решења о регистрацији;

3.    Копија решења о ПИБ-у;

4.    Копија ОП обрасца;

5.    Средства гаранције уредног извршавања обавеза: две истоветне бланко соло менице регистроване од стране пословне банке (прилаже се приликом потписивања уговора);

6.    Изјава којом се потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се манифестација одржава, узастопно и непрекидно, најмање  15 година, те да окупља најмање 150.000 посетилаца, на годишњем нивоу.


Пријаве за Конкурс подносе се на конкурсном обрасцу који се може преузети са сајта www.сприв.војводина.гов.рс, и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: „Не отварати-Конкурс манифестације – туризам“, поштом или преко писарнице покрајинских органа.

Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 18. априла 2016. године

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Предност приликом додељивања средстава имаће манифестације које су носиоци знака „Најбоље из Војводине“.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити позивом на бројеве 021/487 4669, 456 790, 487 4580.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

August 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates