12. март 2016. - Јавни конкурс за доделу средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме

Све додатне информације могу се добити радним даном и у Секретаријату, на број телефона 021/487-4072 (Весна Каменаровић).

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ бр. 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2015), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат),  

р а с п и с у ј е

 

 JАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ

број: 133-401-1309/2016-02

 

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 75.000.000,00 динара, обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину.

Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме ради осавремењивања процеса производње, стабилизације производње, инвестирања у нова и савремена средства за рад и производњу, у циљу развоја привреде и предузетништва у Аутономној Покрајини Војводини.

Средства за субвенционисање трошкова набавке машине и/или опреме одобравајусе на основу достављеног предрачуна или понуде добављача/продавца односно предуговора са продавцем за куповину машине и/или опреме.

Достављени предрачун, понуда или предуговор морају да садрже искључиво износ вредности машине и/или опреме (са ПДВ), без трошкова испоруке, монтаже, обуке, царинских трошкова и других зависних трошкова.

 

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Висина субвенције утврђује се у износу од највише 50% од укупне вредности машине и/или опреме (са ПДВ) из достављеног предрачуна или понуде добављача/продавца односно предуговора са продавцем за куповину машине и/или опреме. Износ одобрених средстава може бити нижи од траженог износа, али не мањи од 500.000,00 динара, нити већи од 2.000.000,00 динара (са ПДВ).

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право да конкуришу имају предузетници, микро и мала правна лица (у даљем тексту: Учесници конкурса) ради унапређења своје делатности, јачања конкурентности и капацитета под следећим условима:

          да су регистровани најмање годину дана пре расписивања Конкурса и имају седиште на територији Аутономне покрајине Војводине;

          да уредно уплаћују обавезе јавних прихода;

          да до сада нису користили средства Секретаријата за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме у 2013, 2014. и 2015. години.

Учесник конкурса може да учествује на Јавном конкурсу са највише једном пријавом.

Подносиоци пријаве који до објављивања овог конкурса нису испунили претходну уговорну обавезу према Секретаријату, биће изузети од права на доделу средстава.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ

1)  Попуњен, потписан и печатом оверен образац пријаве на Јавни конкурс са изјавом о тачности података на насловној страни обрасца;

2)  Предрачун или понуда добављача/продавца односно предуговор са продавцем, за куповину машине и/или опрему (са датумом после 22. јануара 2016. године);

3)  Извод о регистрованим подацима привредног субјекта из Агенције за привредне регистре – АПР (оригинал или фотокопија);

4)  Уверење надлежне организационе јединице пореске управе (Министарства финансија) да је Учесник конкурса измирио све доспеле обавезе јавних прихода закључно са 31. децембром 2015. године (или после тог датума);

5)  Попуњена, потписана и печатом оверена писмена изјава о раније примљеним de minimis државним помоћима;

6)  Попуњена, потписана и печатом оверена писмена изјава Учесника конкурса да има запослену особу/е са инвалидитетом и Решење о процењеној радној способности (ако Учесник конкурса има запослену особу/е са инвалидитетом).

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели средстава доноси Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова на предлог комисије.

Предности приликом одлучивања имају Учесници конкурса:

који обављају производну делатност;

којима су оснивачи жене и/или који су у власништву или већинском власништву жена;

који запошљавају особе са инвалидитетом.

Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.

Секретаријат ће након доношења Одлуке, контактирати само Учеснике конкурса којима су средства одобрена.

 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Учесник конкурса којем средства буду одобрена дужан је да приликом потписивања уговора са Секретаријатом достави:

-гаранцију банке за добро извршење посла у вредности износа субвенције са роком трајања који је двоструко дужи од уговорне обавезе и

-једну бланко соло меницу регистровану у пословној банци са меничним овлашћењем.

Учесник конкурса којем су додељена средства, закључиће уговор са Секретаријатом којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе, као и начин правдања одобрених средстава.

Правна лица организована као привредно друштво (ДОО, АД, ОД и командитно друштво) у обавези су да пре закључења Уговора, отворе наменски рачун код Управе за трезор.

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Пријава на Јавни конкурс се подноси искључиво на конкурсном обрасцу који је саставни део Јавног конкурса и који се може преузети на сајту Секретаријата: www.spriv.vojvodina.gov.rs (Конкурси → Јавни позиви) и са припадајућом документацијом, доставља у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, путем поште или лично преко писарнице покрајинских органа управе (у времену од 900 до 1400 часова).

Рок за слање поштом или предају пријаве на писарницу је 21. март 2016. године.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.

Упутство у вези са Јавним конкурсом налази се на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs (Конкурси → Јавни позиви), а додатне информације могу се добити радним даном и у Секретаријату, на број телефона 021/487-4072.

 

Напомена:

Учесници конкурса од 22. фебруара 2016. године који је поништен Одлуком Секретара од 10. марта 2016. године, за учешће на овом конкурсу, морају да поднесу нову пријаву са следећом документацијом:

*)  Потписана и печатом оверена писмена изјава (на меморандуму фирме) да је Учесник конкурса до 4. марта 2016. године, доставио пријаву по конкурсу за доделу средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова машина и/или опреме број: 133-401-212/2016-02 од 22. фебруара 2016. године, који је поништен Одлуком Секретара од 10. марта 2016. године;

1)   Попуњен, потписан и печатом оверен образац пријаве на Јавни конкурс са изјавом о тачности на првој страни (у складу са новим условима конкурса);

2)   Предрачун или понуда добављача/продавца односно предуговор са продавцем машине и/или опреме (уколико се разликују у односу на оне из првобитно поднете пријаве на конкурс од 22.2.2016. године, у складу са новим условима конкурса);

Документација из тачке 3), 4), 5), и 6) биће преузета из првобитно поднете пријаве.

OБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

УПУТСТВО - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

July 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates