11. фебруар 2016. - Јавни конкурс за доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини - текуће субвенције

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, број 54/2015 ), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

                  ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ-

                                                                 ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ,  број: 133-401-513/2016-03

 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства  обезбеђенa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, Програм 1507, Програмска активност 1001 развој туристичког потенцијала АП Војводине – 454 – субвенције приватним предузећима  - 4541 – текуће субвенције приватним предузећима, ради реализације пројеката из области туризма у износу од 2.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета.


Јавни позив за доделу средстава представља основ за добијање де минимис државне помоћи.

Циљеви финансирања су унапређење квалитета услуга у туристичким објектима на територији Аутономне покрајине Војводине, привлачење средстава из ЕУ фондова и унапређење пропагандних активности које имају за циљ повећање рецептивног туризма у АПВ, кроз субвенционисање активности које се односе на:

1.       Организовање обука, едукација угоститеља у области привлачења средстава из ЕУ фондова у виду семинара

 

2.       Подршка активностима на идентификацији субјеката заинтересованих за одрживи развој канала Војводине у виду семинара

 

3.       Увођење информационих и комуникационих технологија у пословање

 

Услови конкурса:

1.       Право учешћа на Конкурсу за тачку 1. циљева финансирања имају правни субјекти у приватној својини (установа) који се баве едукацијом у области управљања пројектима у области туризма и поседују одговарајуће референце у датој области: да су организовали бар два семинара из области управљања пројектима са најмање десет учесника по семинару, да у тиму имају бар једног предавача који је био ангажован наизради или оцењивању пројеката које финансира ЕУ од стране ЕК (бар једанпут), да су регистровани и акредитовани, као  факултет у саставу универзитета чије је седиште на територији АПВ, или као висока школа, или као висока школа струковних студија чије је седиште на територији АПВ.

 

Задациустанова:

·         Да организује три дводневна семинара са најмањепо десет учесника по семинару, (угоститељи који обављају угоститељску делатност као претежну делатност или је иста евидентирана у Регистру туризма и пружају услуге смештаја, имаји седиште на територији АП Војводине и који су укључени у рад туристичких кластера у АП Војводини). На сваком семинару морају бити различити привредни субјекти (субјекти којима је додељен одговарајући сертификат на претходним семинарима који су суфинансирани средствимаПокрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова могу учествовати на семинарима али се не рачунају у квоту од најмање по десет учесника по семинару) .

 

·          да по обављању семинара организује проверу знања и успешним учесницима изда одговарајуће сертификате .

 

2.       Право учешћа на Конкурсу за тачку 2. циљева финансирања имају правни субјекти  у приватној својини (установа)  који се баве едукацијом у области управљања пројектима у области туризма и поседују одговарајуће референце у датој области: да су организовали бар два семинара из области развоја интегралног туристичког производа на каналима који се налазе на територији АПВ са најмање десет учесника по семинару, да у тиму имају бар једног предавача који је био ангажован на пројектима развоја интегралног туристичког производа на каналима који се налазе на територији АПВ, да су регистровани и акредитовани, као  факултет у саставу универзитета чије је седиште на територији АПВ, или као висока школа, или као висока школа струковних студија чије је седиште на територији АПВ.

 

Задаци установа:

·         Да организује три дводневна семинара са најмање по десет учесника по семинару, (представници локалних самоуправа, туристичких организација, привредних субјеката, кластера и удружења грађана који имају седиште на тероторији  АП Војводини). На сваком семинару морају бити различити  субјекти.

 

·         да по обављању семинара организује проверу знања и успешним учесницима изда одговарајуће сертификате,

 

3.       Право учешћа на Конкурсу за тачку 3. циљева финансирања имају, угоститељи (микро, мала и средња правна лица и предузетници) који обављају угоститељску делатност као претежну делатност или је иста евидентирана у Регистру туризма чије је седиште на територији АПВ за потребе унапређења пословања у смислу имплементације софтвера за евидентирање корисника услуга и њихово праћење и анализу, за књиговодство, пословну подршку.

 

         Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од 400.000,00 динара за тачку 1. и тачку 2. циљева финансирања, односно не може бити већа од 200.000,00 динара за тачку 3.  циља финансирања.


Подносилац апликације за тачку 3. циља финансирања је у обавези да у реализацији пројекта учествује са минимум 60% сопствених средстава.


Предност приликом одлучивања за одобравање средстава за тачку 3. циља финансирања у делу информатичког осавремењивања имаће привредни субјекти који послују у оквиру туристичких дестинација туристичких тематских целина у општинама и градовима од значаја за туризам АП Војводине и који су укључени у рад туристичких кластера у АП Војводини.


Туристички привредни субјекти који нису испунили претходну уговорну обевезу према Секретаријату, до објављивања овог конкурса биће изузета од права на доделу средстава.


Пријаве на конкурс подносе се на конкурсним обрасцима, који се могу преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком на лицу коверте: «Не отварати – пријава на Конкурс из области туризма – субвенције 4541 », поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.


5.  
Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 26.02. 2016. године. 


6. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.


7. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса  објавиће се на сајту Секретаријата, након чега су Корисници средстава организовани као привредно друштво (ДОО, АД, ОД и командитно друштво) у обавези да пре закључења Уговора, отворе посебан наменски рачун код Управе за трезор.


8. Средства гаранције уредног извршавања обавеза су две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефоне:
487 46 69, 487 45 80, 456 790
, 487 43 02

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ИЗЈАВА DE MINIMIS

 

January 2019
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates