13. јул 2015. - Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за равноправност полова („Сл. лист АП Војводине“ бр. 14/04 и бр. 3/06), члана 6. Статута Покрајинског завода за равноправност полова, Финансијског плана Покрајинског завода за равноправност полова за 2015. годину,Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређивања родне равноправности и Акционог плана за спровођење стратегије за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности за период 2010. до 2015. године („Сл. гласник РС'' бр. 015/2009 и  бр. 67/2010), члана 2. Закона о равноправности полова (''Сл. гласник РС'', бр.104/2009) и Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницомбр. 178/2015 од 10.07.2015. године,Покрајински завод за равноправност полова расписује

 

КОНКУРС

 ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА  ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

 

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима (у даљем тексту: Учесници Конкурса) са пребивалиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.

Под сеоским кућама из става 1. сматрају се непокретности које се налазе у селима изван градских и општинских седишта, приградских и викенд насеља.

Укупна средства која се додељују по овом Конкурсу износе 68.000.000,00 динара.

Учесници Конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара.

 

II ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

Циљеви конкурса усмерени су на:

-     подстицање развоја руралних средина

-     оживљавање и подмлађивање војвођанских села кроз долазак деце и повећање наталитета

-          иницирање процеса побољшања демографске структуре у руралним срединама као предуслова за покретање привредних активност

      -          повећање броја жена власница непокретности

 

 

III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ  

Право учешћа на Конкурсу имају:

- супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана и

- ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота, у складу са Законом.

 

IV УСЛОВИ КОНКУРСА

Учесници Конкурса морају испуњавати следеће услове:

1. рођен/а после 1. јануара 1975. ( старосни услов треба да испуни најмање један од Учесника конкурса)

2. најмање 5 година непрекидно пријављено пребивалиште на територији АП   Војводине (један од Учесника конкурса)

3. нису власници или сувласници било какве непокретности на територији АП Војводине и исту нису отуђили у претходних 5 година

4.  запослен/на један/на Учесник/ца конкурса у тренутку објављивања Конкурса

5. нису у крвном сродству са потенцијалним продавцем непокретности

6. тражена тржишна цена предметне непокретности може максимално да износи 1.500.000,00 динара.

 

V OБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз Пријаву је потребно да Учесници конкурса доставе следећу обавезну документацију:

1. попуњену пријаву на Конкурс

2. фотокопију личне картеУчесника конкурса и пунолетне деце (уколико се ради о чипованој исправи, неопходно је да иста буде очитана)

3. фотокопију дипломе о стеченом образовању

4. доказ о држављанству Републике Србије

5. потврда о пребивалишту

6. доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге венчаних Учесника конкурса, не старији од месец дана, односно оверену изјаву ванбрачних партнера о постојању ванбрачне заједнице)

7. Доказ о запослењу Учесника Конкурса (пријава на здравствено осигурање и ПИО фонд– М образац, фотокопија Уговора о раду и друго)

8. доказ о стажу осигурања (фотокопија радне књижице и друго)                                                                               9. оверену обједињену изјаву Учесника конкурса и њихове пунолетне деце да:

    - не поседују у власништву/сувласништву непокретност

    - да исту нису отуђили у претходних пет година

    - да ће становати у предметној кући и да исту неће отуђити у периоду од десет (10) година од дана потписивања Уговора

    - да нису у крвном сродству са продавцем некретнине.

10. Потврду Министарства финансија РС - Пореске управе да није било преноса права власништва на име Учесника Kонкурса и чланова њиховог породичног домаћинства

11. Потврду издату од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности о непоседовању имовине у месту пребивалишта Учесника Конкурса и чланова породичног домаћинства; 

12. Извод издат из РГЗ – Службе за катастар непокретности за непокретност коју Учесници Конкурса предлажу за куповину;

13. Изјаву потенцијалног продавца непокретности да је упознат са условима и циљевима Конкурса и да је сагласан са истим.

 

VI ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

1. Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински завод за равноправност полова (у даљем тексту: Завод), Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6, поштом или лично на горе наведену адресу са назнаком ''Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом''.

2. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима утврђеним Правилником о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом.

3. Документација се не подноси у оригиналу, већ се прилаже фотокопија тражених докумената, с тим што Завод задржава право да пре потписивања уговора затражи оригинал документације на увид. Завод не враћа запримљену документацију већ се она чува у архиви Завода. Завод није у обавези да о току и резултатима Конкурса информише сва лица која су се пријавила, већ ће контактирати само лица која су ушла у ужи избор, односно која су се нашла на предлогу за доделу бесповратних средстава.

4. Предлог за доделу бесповратних средстава сачињава се након бодовања према критеријумима из Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом.

5. Одлуку о додели бесповратних средстава доноси директорка Покрајинског завода за равноправност полова на предлог Комисије за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом и уз сагласност Управног одбора.

6. Након донете одлуке о додели бесповратних средстава подносиоци пријаве се позивају да потпишу уговор са Покрајинским заводом за равноправност полова. Уколико се подносиоци пријаве не одазову позиву за потписивање уговора у року 15 дана од дана обавештења да су им бесповратна средства одобрена, сматраће се да су одустали.

 

VII

Пријаве на Конкурс ће се примати до 10. септембра 2015. године.

Конкурсна документација може се преузети на сајту Завода за равноправност полова www.ravnopravnost.org.rs, а све додатне информације могу се добити у Покрајинском заводу за равноправност полова на бројеве телефона 021/6615-177 и 021/6615-133 или путем имејла на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.">@Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs, као и у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова на број телефона: 021/487-43-00 или путем имејл адресa:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.">office.privreda@vojvodina.gov.rs

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА

April 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates