13. март 2015. - Конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање реализације локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ", број 53/2014), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА
Број: 133-401-557/2015-06

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у укупном изнoсу од 3.000.000,00 динара (тримилионадинара) обезбеђеним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, програмска активност 1010 – Подршка социјалној инклузији Рома на територији АП Војводине, економска класификациа 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, као подршка програму реализације ЛАП-а за Роме у области становања на територији АП Војводине.


ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

- Имплементација и примена Стратегије за унапређење положаја Рома/Ромкиња на територији Аутономне покрајине Војводине, са циљем интеграције Рома/Ромкиња у друштвене токове.

- Реализација Локалних акционих планова за Роме у области становања у градовима и општинама на територији АП Војводине;

- Побољшање услова становања Рома и Ромкиња.

- Афирмација учешћa Рома/Ромкиња у процесима одлучивања, планирања и спровођења локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1.Право учешћа на Конкурсу имају градови и општине са територије АП Војводине.

2.Подносилац пријаве може аплицирати за реализацију ЛАП-а за Роме у области становања која подразумева адаптацију кућа у којима живе Роми и Ромкиње (доградња купатила, септичких јама, поправка кровова, ситнији грађевински радови, припрема техничке документације).

3.Висина тражених средстава не може бити већа од 1.500.000,00 динара (милионпетстотинахиљададинара).

4.Општине и градови који аплицирају су у обавези да обезбеде минимално финансијско учешће једнако износу тражених средстава на Конкурсу у циљу реализације ЛАП-а за унапређење положаја Рома/Ромкиња у области становања.

5.Предност на Конкурсу ће имати градови и општине који имају усвојен и буџетиран ЛАП за Роме у области становања, као и ангажованог координатора за ромска питања, педагошког асистента и здравствену медијаторку.

6.Подносилац пријаве доставља следећу документацију:

- Попуњен конкурсни образац уз опис активности које су предвиђене ЛАП-ом за чију се реализацију аплицира на Конкурсу, са планом утрошка средстава, буџетом;
- Одлуку органа ЈЛС о реализацији и суфинансирању програма и извод из буџета ЈЛС о обезбеђеним средствима за учешће у реализацији програма.
- Писмо намере о буџетирању ЛАП-а у области становања за чију се реализацију аплицира на Конкурсу;

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа са назнаком: ''Конкурс за суфинансирање реализације локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања".

7.Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет конкурса.

8.Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се на сајту Секретаријата, након чега се подносилац пројекта позива да потпише уговор. Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

Конкурс је отворен до 03. августа 2015. године, односно до утрошка средстава.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефон 021/487 4277, 021/487 4255.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

January 2019
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates