13. март 2015. - Конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ", број 53/2014), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е


К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
Број:133-401-556/2015-06

 
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у укупном изнoсу од 1.000.000,00 динара (милиондинара) обезбеђеним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, програмска активност 1010 – Подршка социјалној инклузији Рома на територији АП Војводине, економска класификациа 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, као подршка програму израде и усвајања ЛАП-а за Роме на територији АП Војводине.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

- Имплементација и примена Стратегије за унапређење положаја Рома/Ромкиња на територији Аутономне Покрајине Војводине, са циљем интеграције Рома/Ромкиња у друштвене токове.
- Израдa и усвајање Локалних акционих планова за Роме у градовима и општинама на територији АП Војводине;
- Дефинисaње мера, активности, механизама спровођења, рокова, трошкова, извора финансирања, партнера, као и институција надлежних за спровођење ЛАП-а.
- Афирмација учешћa Рома/Ромкиња у процесима одлучивања, планирања и спровођења локалних акционих планова за унапређење положаја Рома.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1.Право учешћа на Конкурсу имају градови и општине са територије АП Војводине.

2.Подносилац пријаве може аплицирати за израду ЛАП-а који се односи на области предвиђене Стратегијом за унапређење положаја Рома: образовање, здравство, запошљавање, становање, лична документа, социјална заштита, родна равноправност, забрана дискриминације, информисање, култура, политичко учешће, и интерно расељена лица и повратници по основу Споразума о реадмисији.

3.Висина тражених средстава не може бити већа од 200.000,00 динара (двестотинехиљададинара).

4.Општине и градови који аплицирају су у обавези да обезбеде учешће минимум једнако износу тражених средстава на Конкурсу у циљу израде ЛАП-а за унапређење положаја Рома/Ромкиња.

5.Предност на Конкурсу ће имати градови и општине који имају ангажованог координатора за ромска питања, педагошког асистента и здравствену медијаторку.

6.Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- Попуњен конкурсни образац уз опис активности које су предвиђене ЛАП-ом за чију се израду аплицира на Конкурсу, са планом утрошка средстава, буџетом;
- Одлуку органа ЈЛС о реализацији и суфинансирању програма и извод из буџета ЈЛС о обезбеђеним средствима за учешће у реализацији програма.
- Писмо намере о доношењу и буџетирању ЛАП-а за чију израду се аплицира на Конкурсу;

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа са назнаком: „Конкурс за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома."

7. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет конкурса.

8. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се на сајту Секретаријата, након чега се подносилац пројекта позива да потпише уговор. Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

Конкурс је отворен до 1. октобра 2015. године, односно до утрошка средстава.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефон 021/487 4277, 021/487 4255.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

June 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates