14. decembar 2017. - Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini

Na osnovu čl. 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava  za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017.godini („Sl.list APV“ 43/17 i 51/17), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje

 KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA  ORGANIZACIJE   REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI
  

Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje organizacije Regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija (u daljem tekstu: Regionalni sajam).

 
VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva, u ukupnom iznosu od 791.000,00 dinara, a  namenjena su regionalnim privrednim komorama i udruženjima za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini.

PRAVO UČEŠĆA I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore i udruženja sa teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.

Podnosilac prijave učestvuje na Konkursu, pod  uslovima propisanim  Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini. (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom.

 
KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave na  Konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom i dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam,Bulevar Mihajla Pupina 16,Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „JAVNI KONKURS ZA REGIONALNE SAJMOVE”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave je  19. decembar  2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487 4481 ili 021/487 4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

PRIJAVA ZA PREUZIMANJE

PRAVILNIK (PREČIŠĆENA VERZIJA)