18. oktobar 2017. - Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2017. godini

Na osnovu čl. 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i čl. 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2017. GODINI
BROJ:144-401-5765/2017-04

Cilj Javnog konkursa je unapređenje konkurentnosti turističke ponude AP Vojvodine na inostranom i domaćem tržištu, kroz podsticanje kvaliteta rada privrednih subjekata.


VISINA I NAMENA SREDSTAVA          

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 62.682.000,00 dinara.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini  do 50%  prihvatljivih troškova i to za:
1. Podizanje nivoa kvaliteta objekata turističke suprastrukture:
        A) najmanje od 500.000,00 dinara do najviše 4.000.000,00 dinara
        B) najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara, a za hotele sa najmanje 4 zvezdice do 4.000.000,00 dinara

2. Unapređenje kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture:
     - najmanje od 400.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara

3. Unapređenje kongresno-turističke ponude:
     - najmanje od 500.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara

4. Podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata:
     - najmanje od 200.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara

5. Unapređenje inovativnosti privrednih subjekatau u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti:
               A) najmanje od 50.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara
               B) najmanje od 50.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara.
           

Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.    

Iznos sredstava za namenu iz tačke 1. pod A) i tačke 3., za objekat koji je predmet prijave i predstavlja zaštićeno kulturno dobro ili deo kulturnog dobra, utvrđuje se u visini do 70%  prihvatljivih troškova, a u cilju stimulisanja održivog korišćenja kulturnih dobara u turističke svrhe.


PRAVO I USLOVI UČEŠĆA            

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici  (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.            

Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu i samo za  jednu namenu sredstava pod  uslovima iz člana 7. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2017. godini (u daljem tekstu Pravilnik).

POTREBNA DOKUMENTACIJA       

Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Javni konkurs, propisani su Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA       

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

PODNOŠENjE PRIJAVA       

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA APV  U 2017. GODINI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave  je 03. novembar 2017. godine.    

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.    

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487-4580 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

OBRAZAC ZA PREUZIMANJE

IZJAVE ZA PREUZIMANJE

OBAVEŠTENJE ZA UČESNIKE

PRAVILNIK

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA