30. septembar 2017. - Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POSLOVNIM INKUBATORIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podsticanje jačanja kapaciteta poslovnih inkubatora sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine radi razvoja privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

 
VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva su namenjena za:

1.    Aktivnosti usmerene na organizovanje edukacije stanara poslovnog inkubatora.
Odobravaju se iznosi od 100.000,00 do 800.000,00 dinara (sa PDV-om).
2.    Opremanje poslovnog inkubatora u cilju jačanja poslovnog kapaciteta inkubatora putem nabavke opreme
Odobravaju se iznosi od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara (sa PDV-om).

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

 
PRAVO  I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju poslovni inkubatori sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovni inkubatori mogu podneti jednu prijavu na Javni konkurs, i to za obe namene uz sledeće uslove:

- da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31.12.2016. i imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
- da nad njima nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije
- da podnosilac prijave i dobavljač opreme, odnosno pružalac usluge nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima
- da nisu u blokadi.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

Na Javni konkurs se podnosi sledeća dokumentacija:

1.    Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava sa budžetom prijave za učešće na Javnom konkursu;
2.   Izjava, koja se daje pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću o istraživanju tržišta za nabavku opreme, odnosno edukacije;
3.    Izjava o dosadašnjem korišćenju državne pomoći – de minimis;
4.   Izvod o registraciji poslovnog inkubatora iz APR (original ili kopija), ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja Javnog konkursa.

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava uređeni su Pravilnikom za dodelu bespovratnih stredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini.

PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave na Javni konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom i dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom na licu koverte „NE OTVARATI“ i „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POSLOVNIM INKUBATORIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI“ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4248, kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

ОBRAZAC PRIJAVE ZA PREUZIMANJE

IZJAVE ZA PREUZIMANJE

PRIKAZ BUDŽETA

PRAVILNIK

August 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates