30. septembar 2017. - Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine, na sajmovima u evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji

Na osnovu čl.3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Pravilnik), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje


JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA NASTUPA PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, NA SAJMOVIMA U EVROPI I MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI
 

Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje nastupa privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Sajam);


VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 7.000.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju u visini do 50% troškova nastalih iznajmljivanjem, postavljanjem i vođenjem štanda i to:

1. Za nastup na sajmu u Evropi - od 70.000,00 do 450.000,00 dinara (uračunat PDV);

2. Za nastup na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji – od 50.000,00 do 300.000,00 dinara (uračunat PDV).


PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća imaju mali i srednji privredni subjekti i preduzetnici sa teritorije AP Vojvodine, registrovani kod Agencije za privredne registre pre 01.01.2016. godine.

Podnosilac prijave može podneti najviše dve prijave za prvo učestvovanje na određenom sajmu, i to jednu za nastup na sajmu u Evropi i jednu za nastup na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji, pod sledećim uslovima:

- da je registrovan u Agenciji za privredne registre pre 01.01.2016. godine;
- da je šifra pretežne delatnosti proizvodna ili turistička;
- da nije koristio sredstva državne pomoći za nastup na Sajmu koji je predmet prijave;
- da je pozitivno poslovao u 2015. i 2016. godini (iskazao neto dobitak);
- da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
- da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
- da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
- da prema finansijskom izveštaju za 2016. godinu, ima najmanje jedno zaposleno lice;
- da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
- da podnosilac prijave i dobavljač, podnosilac računa za izvršene usluge ne mogu da predstavljaju povezana lica;
- da je podneta aplikacija-prijava na Sajam;

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Javni konkurs, propisani su Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave na Javni konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom i dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom na licu koverte „JAVNI KONKURS ZA SAJMOVE”, ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487-4481 ili 021/487-4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

ОBRAZAC PRIJAVE I IZJAVE

PRAVILNIK

August 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates