12. april 2016. - Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima sa teritorije AP Vojvodine, za organizaciju međunarodne turističke manifestacije od nacionalnog značaja

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09) , 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Službeni list APV“, broj 54/2015), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,    r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA  UDRUŽENjIMA   SA TERITORIJE AP VOJVODINE,   ZA ORGANIZACIJU MEĐUNARODNE TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG ZNAČAJA
Broj: 133-401-2082/2016-03

Pokrajinski  sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova obezbedio je sredstva Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu, Program 1507 – Uređenje i razvoj u oblasti turizma, programska aktivnost 1001 - Razvoj turističkog potencijala AP Vojvodiene, ekonomska klasifikacija 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama u iznosu od 10.000.000,00 dinara, izvor 01 00 – Prihodi iz budžeta.


NAMENA KONKURSA:

Organizacija međunarodne turističko  manifestacije od nacionalnog značaja.  

Visina traženih sredstava ne može biti veća od 10.000.000,00 dinara (slovima: deset miliona dinara).

CILj KONKURSA:

Unapređenje turističkog potencijala putem organizovanja manifestacije   koja doprinosi međunarodnoj promociji  AP Vojvodine i  Republike Srbije.

USLOVI KONKURSA:

1.    Pravo učešća na Konkursu imaju Udruženja  sa teritorije AP Vojvodine.

2.    Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom.

3.    Za manifestaciju koja će se finansirati neophodno je da:
•    je manifestacija od nacionalnog značaja;
•    se održava  na teritoriji   AP Vojvodine;
•    je međunarodnog karaktera;
•    se održava najmanje  15 godina uzastopno;
•    okuplja više od 150.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva, na godišnjem nivou.


DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

1.    Popunjen konkursni obrazac;

2.    Kopija rešenja o registraciji;

3.    Kopija rešenja o PIB-u;

4.    Kopija OP obrasca;

5.    Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza: dve istovetne blanko solo menice registrovane od strane poslovne banke (prilaže se prilikom potpisivanja ugovora);

6.    Izjava kojom se potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da se manifestacija održava, uzastopno i neprekidno, najmanje  15 godina, te da okuplja najmanje 150.000 posetilaca, na godišnjem nivou.


Prijave za Konkurs podnose se na konkursnom obrascu koji se može preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „Ne otvarati-Konkurs manifestacije – turizam“, poštom ili preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 18. aprila 2016. godine. 

DONOŠENjE ODLUKE:

Prednost prilikom dodeljivanja sredstava imaće manifestacije koje su nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine“.

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti pozivom na brojeve 021/487 4669, 456 790, 487 4580.

OBRAZAC ZA PREUZIMANJE