12. mart 2016. - Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom i u Sekretarijatu, na broj telefona 021/487-4072 (Vesna Kamenarović).

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“ br. 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Sl. list APV“, br. 54/2015), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat),  
r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA DODELU SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA
SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I/ILI OPREME
broj: 133-401-1309/2016-02

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 75.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu.
Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme radi osavremenjivanja procesa proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u nova i savremena sredstva za rad i proizvodnju, u cilju razvoja privrede i preduzetništva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Sredstva za subvencionisanje troškova nabavke mašine i/ili opreme odobravaju se na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca odnosno predugovora sa prodavcem za kupovinu mašine i/ili opreme.

Dostavljeni predračun, ponuda ili predugovor moraju da sadrže isključivo iznos vrednosti mašine i/ili opreme (sa PDV), bez troškova isporuke, montaže, obuke, carinskih troškova i drugih zavisnih troškova.

VISINA SREDSTAVA

Visina subvencije utvrđuje se u iznosu od najviše 50% od ukupne vrednosti mašine i/ili opreme (sa PDV) iz dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca odnosno predugovora sa prodavcem za kupovinu mašine i/ili opreme. Iznos odobrenih sredstava može biti niži od traženog iznosa, ali ne manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 2.000.000,00 dinara (sa PDV).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta pod sledećim uslovima:

•    da su registrovani najmanje godinu dana pre raspisivanja Konkursa i imaju sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
•    da uredno uplaćuju obaveze javnih prihoda;
•    da do sada nisu koristili sredstva Sekretarijata za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme u 2013, 2014. i 2015. godini.

Učesnik konkursa može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom.

Podnosioci prijave koji do objavljivanja ovog konkursa nisu ispunili prethodnu ugovornu obavezu prema Sekretarijatu, biće izuzeti od prava na dodelu sredstava.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI

1)    Popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac prijave na Javni konkurs sa izjavom o tačnosti podataka na naslovnoj strani obrasca;
2)    Predračun ili ponuda dobavljača/prodavca odnosno predugovor sa prodavcem, za kupovinu mašine i/ili opremu (sa datumom posle 22. januara 2016. godine);
3)    Izvod o registrovanim podacima privrednog subjekta iz Agencije za privredne registre – APR (original ili fotokopija);
4)    Uverenje nadležne organizacione jedinice poreske uprave (Ministarstva finansija) da je Učesnik konkursa izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda zaključno sa 31. decembrom 2015. godine (ili posle tog datuma);
5)    Popunjena, potpisana i pečatom overena pismena izjava o ranije primljenim de minimis državnim pomoćima;
6)    Popunjena, potpisana i pečatom overena pismena izjava Učesnika konkursa da ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom i Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti (ako Učesnik konkursa ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom).

DONOŠENjE ODLUKE

Odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog komisije.

Prednosti prilikom odlučivanja imaju Učesnici konkursa:
•    koji obavljaju proizvodnu delatnost;
•    kojima su osnivači žene i/ili koji su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu žena;
•    koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Sekretarijat će nakon donošenja Odluke, kontaktirati samo Učesnike konkursa kojima su sredstva odobrena.

POTPISIVANjE UGOVORA I SREDSTVA OBEZBEĐENjA

Učesnik konkursa kojem sredstva budu odobrena dužan je da prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom dostavi:

-    garanciju banke za dobro izvršenje posla u vrednosti iznosa subvencije sa rokom trajanja koji je dvostruko duži od ugovorne obaveze i
-    jednu blanko solo menicu registrovanu u poslovnoj banci sa meničnim ovlašćenjem.

Učesnik konkursa kojem su dodeljena sredstva, zaključiće ugovor sa Sekretarijatom kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze, kao i način pravdanja odobrenih sredstava.

Pravna lica organizovana kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi su da pre zaključenja Ugovora, otvore namenski račun kod Uprave za trezor.

PODNOŠENjE PRIJAVE NA KONKURS

Prijava na Javni konkurs se podnosi isključivo na konkursnom obrascu koji je sastavni deo Javnog konkursa i koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs (Konkursi → Javni pozivi) i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS IZ OBLASTI PREDUZETNIŠTVA, putem pošte ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa uprave (u vremenu od 900 do 1400 časova).

Rok za slanje poštom ili predaju prijave na pisarnicu je 21. mart 2016. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Uputstvo u vezi sa Javnim konkursom nalazi se na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs (Konkursi → Javni pozivi), a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom i u Sekretarijatu, na broj telefona 021/487-4072.

Napomena:

Učesnici konkursa od 22. februara 2016. godine koji je poništen Odlukom Sekretara od 10. marta 2016. godine, za učešće na ovom konkursu, moraju da podnesu novu prijavu sa sledećom dokumentacijom:

*)    Potpisana i pečatom overena pismena izjava (na memorandumu firme) da je Učesnik konkursa do 4. marta 2016. godine, dostavio prijavu po konkursu za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova mašina i/ili opreme broj: 133-401-212/2016-02 od 22. februara 2016. godine, koji je poništen Odlukom Sekretara od 10. marta 2016. godine;
1)    Popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac prijave na Javni konkurs sa izjavom o tačnosti na prvoj strani (u skladu sa novim uslovima konkursa);
2)    Predračun ili ponuda dobavljača/prodavca odnosno predugovor sa prodavcem mašine i/ili opreme (ukoliko se razlikuju u odnosu na one iz prvobitno podnete prijave na konkurs od 22.2.2016. godine, u skladu sa novim uslovima konkursa);

Dokumentacija iz tačke 3), 4), 5), i 6) biće preuzeta iz prvobitno podnete prijave.

OBRAZAC ZA PREUZIMANjE

UPUTSTVO - DODATNE INFORMACIJE

August 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates