2. februar 2016. - JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Službeni list APV“, broj 54/2015), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,    r a s p i s u j e

 

J A V N I    K O N K U R S

 ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OSTALIM NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Broj: 133-401-230/2016-02

 

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat ),dodeljuje bespovratna sredstva, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu,programska aktivnost 1005 podrška umetničkim i starim zanatima, ekonomska klasifikacija 4819 – dotacije nevladinim organizacijama u  iznosu od 3.000.000,00 dinara (slovima: trimiliona  dinara) u cilju razvoja i revitalizacije poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u AP Vojvodini.

CILjEVI FINANSIRANjA:

-          podrška programima i aktivnostima usmerenim na nabavku opreme ili materijala kojima će se  omogućiti i unaprediti rad na očuvanju umetničkih i starih zanata;

-           podrška programima za obučavanje kadrova za vršenje starih zanata i obezbeđivanje potrebne literature i različitih nastavnih sredstava i učila za iste.


USLOVI KONKURSA:


1.   Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije  sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 250.000,00 (slovima: dvestapedesethiljadadinara).

3.   Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa sajta  www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4.  Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  Novi Sad,  Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom: J A V N I    K O N K U R S – STARI ZANATI UDRUŽENjA GRAĐANA

5.   Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se razmatrati, kao ni dokumentacija podnosioca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu.

6.     Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata.

 
7.    Korisnik kome se odobre sredstva, u obavezi je da kao sredstvo garancije urednog izvršenja obaveza dostavi  Sekretarijatu jednu  blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u poslovnoj banci.


Konkurs je otvoren do 17. februara 2016. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487 46 68.

 

OBRAZAC ZA PREUZIMANjE