2. februar 2016. - JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Službeni list APV“, broj 54/2015), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,    r a s p i s u j e

 

J A V N I    K O N K U R S

 ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OSTALIM NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Broj: 133-401-230/2016-02

 

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat ),dodeljuje bespovratna sredstva, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu,programska aktivnost 1005 podrška umetničkim i starim zanatima, ekonomska klasifikacija 4819 – dotacije nevladinim organizacijama u  iznosu od 3.000.000,00 dinara (slovima: trimiliona  dinara) u cilju razvoja i revitalizacije poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u AP Vojvodini.

CILjEVI FINANSIRANjA:

-          podrška programima i aktivnostima usmerenim na nabavku opreme ili materijala kojima će se  omogućiti i unaprediti rad na očuvanju umetničkih i starih zanata;

-           podrška programima za obučavanje kadrova za vršenje starih zanata i obezbeđivanje potrebne literature i različitih nastavnih sredstava i učila za iste.


USLOVI KONKURSA:


1.   Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije  sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 250.000,00 (slovima: dvestapedesethiljadadinara).

3.   Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa sajta  www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4.  Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  Novi Sad,  Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom: J A V N I    K O N K U R S – STARI ZANATI UDRUŽENjA GRAĐANA

5.   Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se razmatrati, kao ni dokumentacija podnosioca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu.

6.     Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata.

 
7.    Korisnik kome se odobre sredstva, u obavezi je da kao sredstvo garancije urednog izvršenja obaveza dostavi  Sekretarijatu jednu  blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u poslovnoj banci.


Konkurs je otvoren do 17. februara 2016. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487 46 68.

 

OBRAZAC ZA PREUZIMANjE

 

 

 

 

 

January 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates