1. februar 2016. - JAVNI KONKURS za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“ br. 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Sl. list APV“ br. 54/2015), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru programa 1001-Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programske aktivnosti 1011 – Zaštita od nasilja u porodici i partnerskim odnosima, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće  subvencije privatnim  preduzećima, izvor finansiranja 01  00 –  Prihodi iz budžeta,  r a s p i s u j e

 

J A V N I    K O N K U R S


 za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena

koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasiljana teritoriji AP Vojvodine


 
PREDMET KONKURSA:

Konkurs predstavlja doprinos osnaživanju žena koje su pretrpele ili su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja i sastavni je deo indvidualnog plana integrisanih usluga za zaustavljanje nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine, kroz zapošljavanje (u daljem tekstu: Korisnice mere).

Ukupna sredstva za podsticanje zapošljavanja 9.500.000,00 (slovima:devetmilionapetstohiljadadinara).

Ovim programom planirana je bruto zarade Korisnice u trajanju od 12 meseci u dve rate.

Prva rata za šest zarada Korisnice uplaćuje se na račun Poslodavca nakon potpisivanja Ugovora, a druga nakon pravdanja sredstava prve rate. 

Subvencije za novo zapošljavanje namenjene su poslodavcima, koji u radni odnos prima lice koje je ciljna grupa ovog konkursa i koje su prijavljene kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Podnosilac zahteva - Poslodavac, u smislu ovog Konkursa, je preduzetnik ili privredno društvo  (u daljem tekstu: Poslodavac).

Poslodavac može podneti zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), za prijem u radni odnos jedne ili više žena koje su ciljna grupa ovog Konkursa.

Sredstva se odobravaju Poslodavcu koji zasnuje radni odnos na određeno vreme u trajanju od 12 mesecisa ženom koja je pretrpela ili je u situaciji nasilja i gde je zapošljavanje sastavni deo plana usluga i mera u okviru postupka za zaustavljanje nasilja koji vodi Centar za socijalni rad sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad). Sekretarijat će uzimati u obzir i mišljenja drugih, zakonom predviđenih, pružalaca usluga.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti Poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:

1.    da ima sedište na teritoriji  AP Vojvodine;

2.    da je ekonomski sposoban;

3.    da nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

4.    da uredno izmiruje obaveze po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja za zaposlene, kao i obaveze po osnovu javnih prihoda;

5.    da na osnovu predloga i procene Sekretarijatai Centra za socijalni rad, koji je sastavni deo ovog Konkursa, izvrši selekciju kandidatkinja za navedeno radno/a mesto/a.


DOKUMENTACIJA KOJU POSLODAVAC DOSTAVLjA PRILIKOM PODNOŠENjA ZAHTEVA

Podnošenje zahteva vrši se u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom "KONKURS ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE ŽENA KOJE SU U SITUACIJI NASILjA“.

Podnosilac zahteva - Poslodavac, po ovom Konkursu dostavlja sledeću dokumentaciju:

Popunjen konkursni obrazac zahteva ili prijave za finansiranje, koji sadrži opšte podatke o poslodavcu i opis zahteva radnog mesta. Obrazac se može preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.sr i u Sekretarijatu;

Dokument o registraciji (Izvod iz Agencije za privredne registre ili rešenje o registraciji za Poslodavce koji nisu registrovani kod Agencije za privredne registre);

Izveštaj o solventnosti Poslodavca od banaka koje za njega obavljaju poslove platnog prometa, za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

Dokaz o redovnoj isplati zarada svih zaposlenihi uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za poslednja tri meseca, koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev.

Dokaz o redovnoj isplati javnih prihoda.

OBAVEZE POSLODAVCA

Poslodavac je dužan da:

Po donošenju Odluke Sekretarijata, prisustvuje informativnom razgovoru o nasilju nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, koji organizuje Sekretarijat;

Po donošenju Odluke Sekretarijata,zaključi ugovor o radu sa izabranom Korisnicom mera na određeno vremeu trajanju od 12 meseci;

Redovno vrši isplatu zarade i redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i istekom svakog meseca dostavi dokaz o mesečnoj uplati doprinosa za lice/a iz ugovora;

Omogući Sekretarijatu i Centru za socijalni rad periodični monitoring nad sprovođenjem aktivnosti finansiranih po osnovu ovog Konkursa.

Obezbedi Korisnici mere ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost shodno zakonu i ne iznosi podatke o tome da je Korisnica mera pretrpela nasilje i da je zbog toga zaposlena.


DONOŠENjE ODLUKE

Nakon selekcije  prijavljenih poslodavaca i Korisnica mera, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na predlog komisije, doneće odluku o izboru.


ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Na osnovu donete odluke,Sekretarijat, Poslodavac i Korisnica mere zaključiće ugovor.

Poslodavac je dužan da zaključi  ugovor o radu sa Korisnicom mera i isti ugovor dostavi Sekretarijatu prilikom potpisivanja ugovoraiz stava 1. ovog odeljka.

Prilikom zaključenja ugovora, Korisnica mere je u obavezi da Sekretarijatu dostavi potvrdu nadležnog Centra za socijalni rad da je nasilje u porodici i partnerskim odnosima prijavljeno i da je zapošljavanje procenjeno kao adekvatna mera u okviru indvidualnog plana integrisanih usluga, koji je izrađen u saradnji sa drugim pružaocima usluga, a koji uključuje podršku u ostvarivanju drugih prava i potreba.

Ukoliko Poslodavac ili Korisnica mera prekinu  ugovor o radu pre isteka perioda na koji je zaključen, Poslodavac je  u obavezi da primljena sredstva od  strane Sekretarijata, vrati, što će biti precizirano  ugovorom opisanim u stavu 1. ovog odeljka.


PRAVA I OBAVEZE

Prilikom potpisivanja ugovora potrebno je dostaviti:

·         Dokaz o zapošljavanju lica po ovom Konkursu (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);

·     dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem,  registrovane u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja  obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora;

·         Otvoren namenski račun (za poslodavce koji su organizovani kao privredno društvo).

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30. 10. 2016. godine.

Za dodatne informacije u vezi sa Konkursom možete se obratiti Ivani Simić na telefon 021/487 43 04 ili e-mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OBRAZAC ZA PREUZIMANjE

 

January 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates