1. februar 2016. - JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (''Službeni list APV'', broj 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2016. godinu (''Službeni list APV '', broj 54/2015) Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, r a s p i s u j eJavni konkurs

Za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini, broj: 133-401-210/2016-03Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, Program 1507, Programska aktivnost 1001 razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine,Ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, 4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 8.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta.

PREDMETI FINANSIRANjA:

1.       Organizovanje i učešće na turističko-privrednim manifestacijama od značaja za AP Vojvodinu u 2016. godini

2.       Nabavka dobara za pružanje dodatnih sadržaja turistima u svrhu aktivnog odmora,

3.       Sprovođenje edukacija u turizmu kroz angažovanje stručnih lica.

USLOVI KONKURSA:

1.       Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa,

2.       Podnosilac prijave može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 250.000,00 dinara,

3.       Troškovi koji su realizovani pre donošenja Odluke o dodeli sredstava smatraće se neprihvatljivim.

4.       Neprofitne organizacije, koje nisu ispunile ugovornu obavezu  iz prethodnih godina prema Sekretarijatu, nemaju pravo učešća na Konkursu.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

1.       Popunjen konkursni obrazac;

2.       Fotokopijarešenja o registraciji podnosioca;

3.       Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);

4.       Fotokopija kartona deponovanih potpisa iz poslovne banke udruženja;

5.       sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza: dve istovetne blanko solo menice registrovane od strane poslovne banke (prilaže se prilikom potpisivanja ugovora).

DONOŠENjE ODLUKE:
 

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Nakon donete odluke, podnosilac će sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova potpisati ugovor kojim će se definisati međusobna prava i obaveze.


Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 17. februara 2016. godine.

Prijave na Konkurs čine sastavni deo Konkursa i mogu preuzeti sa web adrese www.spriv.vojvodina.gov.rs. Prijave na Konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati –TURIZAM DOTACIJE», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021/456 790, 487 4580, 487 4669, 487 4302.

OBRAZAC ZA PREUZIMANjE

 

January 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates