1. februar 2016. - KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena u AP Vojvodini

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Službeni list APV", broj 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu ("Službeni list APV", broj 54/2015), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

UDRUŽENjIMA GRAĐANA/UDRUŽENjIMA ŽENA  ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SA CILjEM UNAPREĐENjA POLOŽAJA ŽENA U AP VOJVODINI

 

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva  u iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima:četirimilionadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom  o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, Program 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1008 – Afirmacija rodne ravnopravnosti, ekonomska klasifikacia 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena u AP Vojvodini, udruženjima građana/udruženjima žena  radi realizacije projekata iz oblasti ravnopravnosti polova.


CILjEVI FINANSIRANjA:

-      Podrška programima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena;

-      Podrška programima koji se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad  ženama;

-      Podrška programima i aktivnostima kojima se unapređuje saradnja civilnog i javnog sektora u oblasti ravnopravnosti polova;

-      Podrška programima i aktivnostima kojima se jačaju kapaciteti udruženja žena, naročito udruženja čiji su programi usmereni na ranjive grupe žena;

-      Podrška programima kojima se afirmiše žensko stvaralaštvo;

-   Podrška programima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.


USLOVI KONKURSA:

1.  Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana/ udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 250.000,00 dinara (dvestopedesethiljadadinara).

3.   Udruženja građana/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu, a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4.    Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

-      rešenje o registraciji podnosioca prijave

-      fotokopiju rešenja o PIB-u

-      popunjen konkursni obrazac uz opis projekta

-      budžet projekta.

5.  Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 2 ili sa sajta  www.spriv.vojvodina.gov.rs.  

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na navedenu adresu sa naznakom: “KONKURS  ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA/UDRUŽENjIMA ŽENA  ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SA CILjEM UNAPREĐENjA POLOŽAJA ŽENA U AP VOJVODINI“.

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

7. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

8. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

      
Dokumentacija za zaključenje ugovora:

Korisnici sredstava predaju davaocu sredstava dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem,  registrovane u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja  obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora o dodeli sredstava.

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije 17. februar 2016. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 4300.

OBRAZAC ZA PREUZIMANjE

 

 

January 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates