1. februar 2016. - JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava romskim neprofitnim organizacijama/udrženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Službeni list APV", broj 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu ("Službeni list APV", broj 54/2015), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  r a s p i s u j e

K O N K U R S

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA  ROMSKIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI UNAPREĐENjA POLOŽAJA ROMA I ROMKINjA

Broj:133-401-209/2016-04Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama/udruženjima građanima u iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima:četirimilionadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, Program 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1010 – Podrška socijalnoj inkluziji Roma na teritoriji AP Vojvodine, ekonomska klasifikacija  4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata iz oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja.

CILjEVI FINANSIRANjA:

-  Podrška aktivnostima kojima se afirmiše implementacija i primena Strategije za unapređivanje položaja Roma na teritoriji AP Vojvodine, sa ciljem integracije Roma i Romkinja u društvene tokove.

- Podrška programima koji su od interesa za realizaciju prioritetnih oblasti Dekade Roma kao što su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje i zdravlje Roma.

- Osnaživanje Roma i Romkinja, lidera/ki romskih neprofitnih organizacija/udruženja građana za uključivanje u procese donošenja odluka, planiranje i sprovođenje strateških planova, pre svega na lokalnom nivou.

-  Promocija i integrisanje principa rodne ravnopravnosti u romskoj, ali i u većinskoj zajednici, posebno javnim akcijama i kampanjama koje imaju za cilj podizanje svesti javnosti;

-  Podrška aktivnostima u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, promovisanje preduzetništva kod Roma i Romkinja;

USLOVI KONKURSA:

1.    Pravo učešća na Konkursu imaju romske neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.

2.    Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od  250 hiljada dinara (dvestotinepedesethiljadadinara).

3.    Neprofitne organizacije/udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4.    Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti  sa sajta  www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ''Ne otvarati - prijava na Konkurs za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će se unaprediti položaj Roma i Romkinja sa planom utroška sredstava-budžetom projekta.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

5.    Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa  objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac projekta poziva da potpiše ugovor i  preda Sekretarijatu  blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem,  registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja  obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.


Konkurs je otvoren od 01.02. do 15.02.2016. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu  na telefon  021/487 4277, 021/487 4255.

OBRAZAC ZA PREUZIMANjE

 

 

January 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates