1. februar 2016. - JAVNI KONKURS za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini – kapitalne subvencije

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Službeni list APV“, broj 54/2015 ), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,    r a s p i s u j e


 

JAVNI KONKURS

ZA DODELU SUBVENCIJA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U AP VOJVODINI – KAPITALNE SUBVENCIJE BROJ: 133-401-208/2016-03

 


Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, Program 1507, Programska aktivnost 1001 razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine, Ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 15.000.000,00 dinara , iz izvora finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta.

Ciljevi finansiranja:

1.Podizanje nivoa kvaliteta smeštajnih i restoranskih kapaciteta turističkih objekata koji će za rezutat imati nove kategorizovane kapacitete, odnosno obezbediti viši nivo kategorije turističkog objekta

1.1.U okviru navedenog cilja planirano je: Subvencionisanje izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacijei investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa zakonomu cilju unapređenja poslovanja ugostiteljskog objekta.

Troškovi koji neće biti prihvaćeni su izrada planske dokumentacije i plaćanje pratećih taksi.

2.Unapređenje kvaliteta usluge i dodatnih turističkih sadržaja u postojećem objektu  koji će za rezutat obezbediti viši nivo kategorije turističkog objekta

2.1U okviru navedenog cilja planirano je:Subvencionisanjeopremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima, u skladu sa zakonom,koji turistu treba da zadrže dan duže.

Troškovi koji neće biti prihvaćeni su izrada planske dokumentacije i plaćanje pratećih taksi.

Indikator kojim se meri uspešnost realizacije ciljeva je dokaz o ispunjavanju uslova za kotegorizovanje objekta, odnosno dobijanje više kategorije turističkog objekta

 

Uslovi konkursa:

 

1.Pravo učešća na Konkursu imaju ugostitelji (privredno društvo, preduzetnici i druga pravna lica) koji obavljaju ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili je ista evidentirana u Registru turizma i pružaju usluge :

-          smeštajaiposeduju minimum 10 ležajevai

-          pripremanja i usluživanja hrane i pića i poseduju minimum 50 mesta za sedenje u ugostiteljskom  objektu.

 

2.Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina subvencije utvrđuje se u iznosu od 40% troškova od ukupnog iznosa projekta i ne može biti:

-          manja od 1.000.000,00 dinara niti veća od 1.200.000,00 dinaraza tačku 1. ciljeva finansiranja;

-          za tačku 2. minimalna900.000,00 dinara, maksimalna 1.000.000,00 dinara

3.Podnosilac prijave je u obavezi da u realizaciji projekta učestvuje sa minimum 60% sopstvenih sredstava. Podnosiocu prijave koji je započeo realizaciju projekta u 2016. godini, kao učešće će se priznati i njegovo investiciono ulaganje do odluke o dodeli sredstava.

4.Prednost prilikom odlučivanja za odobravanje sredstava imaće privredni subjekti:

-          koji posluju u okviru turističkih destinacija, turističkih tematskih celina u opštinama i gradovima od značaja za turizam AP Vojvodine,

-          koji su uključeni u rad turističkih klastera u AP Vojvodini,

-          koji imaju sklopljene ugovore o dovođenju gostiju sa turističkim agencijama iz Srbije ili inostranstva,

-          koji dostave dokaz o kategorizaciji objekta,

-          koji prilože potvrde da redovno izmiruju obaveze po ostvarenim boravišnim taksama,

-          kojima do sada nisu dodeljivane subvencije za ciljeve 1. i 2. ovog konkursa a da ispunjavaju sve uslove ovog konkursa.

5.Podnosioci prijave koji nisu ispunili prethodnu ugovornu obavezu prema Sekretarijatu u predviđenom roku biće izuzeti od prava na dodelu sredstava po ovom Konkursu.

6.Prijava na Konkurs,koja je sastavni deo Konkursa,  podnosi se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma – 4542 kapitalne subvencije», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

7.Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 17. februara2016. godine .

8.Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

9.Odluka o dodeli sredstava  objaviće se na sajtuSekretarijata,nakon čega su korisnici sredstava organizovani kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

10.Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos  su dve istovetne blanko solo menice i dodatno sredstvo obezbeđenja - garancija banke u vrednosti iznosa subvencije.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021-487 45 80; 021-487-43-02; 021-456-790; 021- 487-46-69.

OBRAZAC ZA PREUZIMANjE

IZJAVA DE MINIMIS

January 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates