3. mart 2015. - JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI

 

Obaveštenje: na osnovu izmene Javnog oglasa za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2015. godini, objavljenog 03.03.2015. godine u listu „Dnevnik", credstva za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu u okviru Programa 0801 – Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima 150 miliona dinara, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Na osnovu člana 43. i 50. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), člana 41. Pravilnika o načinu i kriterijumima sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja („Sl.glasnik RS", br. 12/12 i 20/13), člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu ("Sl.list APV", br. 53/14), u skladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za 2015. godinu, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), dana 03.03.2015. godine raspisuje
 


JAVNI OGLAS
ZA DODELU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLjAVANjE
NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
133-401-338/2015


I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni oglas za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta (daljem tekstu: Javni oglas) predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći. Sredstva za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu u okviru Programa 0801 – Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima 200.000.000,00 dinara, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica (daljem tekstu: Subvencija), u jednokratnom iznosu od 140.000,00 dinara po nezaposlenom, odobrava se poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ).

Po Javnom oglasu poslodavac može podneti jedan zahtev za dodelu Subvencije. Izuzetno, poslodavcu se može omogućiti ponovno podnošenje zahteva i dodela Subvencije po istom Javnom oglasu, pod uslovom da za svaki zahtev obezbedi sredstvo obezbeđenja koje odgovara ukupnom iznosu dodeljenih subvencija (Odeljak V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA – Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza).

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na Subvenciju može ostvariti poslodavac pod uslovom:
1. da ima sedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine;
2. da nije smanjivao broj zaposlenih na neodređeno vreme, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih (prestanak radnog odnosa na određeno vreme, ostvarivanje prava na penziju i dr.);
3. da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
4. da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
5. da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
6. da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
7. da se nezaposleno lice na dan podnošenja zahteva nalazi na evidenciji Filijale NSZ;
8. da je nezaposlenom, za koga se traži subvencija, radni odnos na neodređeno vreme kod podnosioca zahteva ili povezanog lica, prestao najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva;
9. da dostavi izjavu da li postoji zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:
1. državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, zadruge i udruženja;
2. podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, šumarstva (šifre 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.9);
3. korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi za zapoljavanje ili Sekretarijatu, a ugovorna obaveza je istekla, kao i korisnici sredstava čija je ranija ugovorna obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju;
4. privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS", broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013).

Dokumentacija za podnošenje zahteva

1. zahtev sa biznis planom;
2. pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove;
3. fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
4. potvrda banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
5. fotokopija dokaza o redovnoj uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje: obaveštenje Poreske uprave o podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi PPP PD (štampa se sa portala Poreske uprave), izvod iz elektronske baze podataka Poreske uprave EBP-PURS, overen od strane poslodavca i izvod iz banke za plaćene doprinose za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev i/ili uverenje poreske uprave o izmirenim porezima i doprinosima za preduzetnike;
6. završni račun za proteklu godinu, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt, registrovan u tekućoj godini, po osnovu domaćih ili stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine;
7. obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučajevima navedenim pod 4, 5. i 6. Uslova za podnošenje zahteva.

Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog oglasa i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma (ocena biznis plana, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija lica – stariji od 50 godina, mlađi od 30 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, Romi, izbegla i raseljena lica).

U slučaju da više poslodavaca ispunjava iste kriterijume, prednost u dodeli subvencije imaće onaj poslodavac kod kog postoji potpisan kolektivni ugovor.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Odluku o dodeli Subvencije, na osnovu Predloga direktora Filijale NSZ i Saglasnosti direktora Pokrajinske službe za zapošljavanje, donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar).

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar, direktor Filijale NSZ i podnosilac zahteva, u roku do 30 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
- dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se zapošljava (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);
- fotokopija kartona deponovanih potpisa,
- fotokopija kartona deponovanih potpisa za namenski račun otvoren kod Uprave za trezor, ukoliko je poslodavac registrovan kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo);
- odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
- pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza su:

ZA PREDUZETNIKA:
1. za odobrena sredstva u iznosu do 280.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjima,
2. za odobrena sredstva u iznosu od 280.001,00 do 700.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima (ukoliko korisnik sredstava nije u mogućnosti da obezbedi menice kao sredstvo obezbeđenja za iznose do 700.000,00 dinara, može priložiti bilo koje od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja).
3. za odobrena sredstva u iznosu od 700.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru: hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili  garancija banke u vrednosti iznosa subvencije, sa rokom važenja 30 meseci.

ZA PRAVNO LICE:
1. za odobrena sredstva u iznosu do 700.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;
2. za odobrena sredstva u iznosu od 700.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru: hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili garancija banke u vrednosti iznosa subvencije, sa rokom važenja 30 meseci.

Posebnim odobrenjem Pokrajinskog sekretara, poslodavcima koji zapošljavaju više od 10 lica može se, kao dodatno sredstvo obezbeđenja, odobriti založno pravo na pokretnim stvarima trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije. Predmet založnog prava na pokretnoj imovini ne mogu biti vozila, a pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Sekretarijata.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

Menice, u skladu sa Zakona o platnom prometu („Sl.list SRJ", br. 03/02 i 05/03 i „Sl.glsanik RS", br. 43/04, 62/06, 111/09 i 31/11) i Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Sl.glasnik RS", br. 56/11), podnosilac zahteva mora izvršiti upis menica u Registar menica i ovlašćenja.

Poslodavac može, na neodređeno vreme, zaposliti lice za koje je podneo zahtev za dobijanje Subvencije odmah nakon podnošenja zahteva, a pre donošenja odluke, što ne predstavlja garanciju za dobijanje Subvencije.

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava dužan je da:
1. zasnuje radni odnos, odnosno zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem u skladu sa zakonom, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa;
2. redovno isplaćuje zarade i uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora;
3. obavesti Filijalu NSZ o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju zamene lica iz ugovora, lice koje je zamena mora biti na evidenciji nezaposlenih na dan zasnivanja radnog odnosa, ali ne i u momentu podnošenja zahteva.

Korisnik sredstava dužan je da toku ugovorne obaveze delatnost obavlja na teritoriji AP Vojvodine.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati sredstva za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate od dana uplate sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj filijali NSZ, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizacionim jedinicama NSZ.

Javni oglas je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevnik"-u do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2015. godine.

ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM

 IZJAVA DE MINIMIS

October 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates