3. mart 2015. - JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJE NEZAPOSLENIM LICIMA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2015. GODINI

 

Na osnovu člana 43. i 51. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl.glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), člana 53. Pravilnika o načinu i kriterijumima sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja („Sl.glasnik RS", br. 12/12), člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu ("Sl.list APV", br. 53/14), u skladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za 2015. godinu, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), dana 03.03.2015. godine raspisuje


JAVNI OGLAS
ZA DODELU SUBVENCIJE NEZAPOSLENIM LICIMA ZA
SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
133-401-337/2015

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni oglas za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Sredstva za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenim licima prijavljenim na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu u okviru Programa 0801 – Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima 128.000.000,00 dinara, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Subvencija za samozapošljavanje (daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za za pošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na Subvenciju.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu Subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:
1. na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZ i
2. završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije.

Pravo na Subvenciju ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
- za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge i udruženja,
- za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja - šifre 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.09;
- ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
- ukoliko je lice za istu namenu već koristilo Subvenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ili Sekretarijata.

Dokumentacija za podnošenje zahteva

- zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
- dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
- pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.
Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nacionalna služba proverava ispunjenost opštih uslova Javnog oglasa i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana unapred definisanih kriterijuma. Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana i delatnosti koju će lice obavljati.

Prednost pri rangiranju ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica - mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žrtve nasilja u porodici, korisnici socijalne pomoći, Romi, izbegla i raseljena lica.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Konačnu odluku o dodeli Subvencije, na osnovu Predloga direktora filijale NSZ i Saglasnosti direktora Pokrajinske službe za zapošljavanje, donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar).

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar, direktor filijale NSZ i podnosilac zahteva, u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju Subvencije, zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kog se vrši isplata Subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar (ukoliko nije naveden datum otpočinjanja delatnosti u rešenju o upisu u registar, potrebno je dostaviti i rešenje o otpočinjanju delatnosti);
- fotokopija rešenja o PIB-u;
- fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
- sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
- fotokopija kartona deponovanih potpisa;
- dve fotokopije kartona deponovanih potpisa za poseban namenski račun otvoren kod Uprave za trezor, ukoliko je registrovano privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo);
- fotokopija lične karte korisnika sredstava;
- fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
- pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se sredstavo obezbeđenja ugovornih obaveza - dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).

Lice može registrovati delatnost nakon podnošenja zahteva, a pre donošenja odluke, što ne predstavlja garanciju za dobijanje Subvencije.

Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava Subvencije dužan je da:
1. registrovanu delatnost obavlja na teritoriji AP Vojvodine, najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti i
2. redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje, najmanje 12 meseci i dostavi dokaze o uplati istih i
3. obavesti Filijalu NSZ o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos sredstva za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate od dana uplate sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.

Javni oglas je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevnik"-u do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2015. godine.

ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM

IZJAVA DE MINIMIS

October 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates