13. mart 2015. - Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje programa obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda školske 2015/16. godine

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV", broj 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Službeni list APV", broj 53/2014), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, r a s p i s u j e


K O N K U R S
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OBRAZOVANjA ROMSKE DECE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA OD 5-8 RAZREDA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE
Broj:133-401-559/2015-06


Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara (dvamilionadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, Program 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1010 – Podrška socijalnoj inkluziji Roma na teritoriji AP Vojvodine, ekonomska klasifikacia 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije programa unapređenja obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta u AP Vojvodini.

CILjEVI FINANSIRANjA:

- Finansiranje nabavke udžbenika, školskog pribora, užine, putnih troškova i stipendiranja učenika romske nacionalnosti uzrasta 5-8 razreda koji osnovnu školu pohađaju na teritoriji AP Vojvodine;
- Smanjivanje stope osipanja, odnosno napuštanja obrazovnog procesa učenika/ca romske nacionalnosti;
- Unapređenje dostupnosti obrazovanja za učenike/ce romske nacionalnosti, motivacija za završetak osnovne škole i nastavak školovanja;


USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

2. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 dinara (tristotinehiljadadinara)

3. Opštine i gradovi koji apliciraju su u obavezi da obezbede minimalno finansijsko učešće jednako iznosu traženih sredstava na Konkursu u cilju podrške programu obrazovanja učenika/ca romske nacionalnosti osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda u AP Vojvodini.

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: Popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti kojima će se unaprediti obrazovanje romske dece osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda, sa planom utroška sredstava-budžetom; Odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa.

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: ''Konkurs za sufinansiranje programa obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda školske 2015/16. godine.''

4. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

5. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac projekta poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 31.jula 2015. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4277, 021/487 4255.

OBARAZAC ZA PREUZIMANjE

October 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates