Usluge

Postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

 

Informacija od javnog značaja

Informacija od javnog značaja, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Zahtev

Tražilac informacije od javnog značaja podnosi pismeni zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži. Zahtev može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. U zahtevu tražilac takođe treba da navede u kom obliku želi da mu se tražene informacije izdaju. Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev. Ako ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.


Postupanje po zahtevu

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je dužan da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je propisao Obrazac za podnošenje zahteva (u prilogu), ali će razmotriti i zahtev koji nije sačinjen na tom Obrascu.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili mu uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa.

Ako Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju.

Ako Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, u slučajevima utvrđenim članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.


Uvid u dokumentaciju

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.

Ako udovolji zahtevu, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku.

Ako Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da torešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.


Upućivanje zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Zahtevi za ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja mogu dostaviti putem elektronske pošte, telefaksa ili putem poštanske službe na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Republika Srbija

ili predati neposredno Prijemnoj kancelariji (Pisarnica) Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa, Novi Sad, ulica Banovinski prolaz.


Informator o radu

Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam  sačinjen je i objavljen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br.68/10).
Informator se u elektronskoj verziji nalazi na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam na veb adresi, www.spriv.vojvodina.gov.rs, a štampana kopija Informatora se može nabaviti u prostorijama Sekretarijata.

Za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator odgovorno lice je dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar.

Lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Sonja Babić - Vejnović

Telefon: + 381 (0)21 487 4488

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  

INFORMATOR O RADU

OBRAZAC - ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

OBRAZAC - ŽALBA ZA NEPOSTUPANJE PO ZAHTEVU

OBRAZAC - ŽALBA PROTIV DONETOG REŠENJA

November 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates