Odsek za inspekcijski nadzor

U Odseku za inspekcijski nadzor obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora na teritoriji Pokrajine preko inspekcijskih organa u skladu sa zakonom u oblasti zaštite autorskih i srodnih prava, elektronskih komunikacija, praćenje primene propisa u oblasti, autorskih i srodnih prava, elektronskih komunikacija i davanje inicijativa za njihovu izmenu, priprema akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu iz oblasti inspekcijskog nadzora iz navedenih oblasti, saradnja sa organima, organizacijama i institucijama u vezi poslova inspekcijskog nadzora u oblasti  zaštite autorskog i  srodnih prava, elektronskih komunikacija i drugi poslovi po nalogu Sekretara, zamenika sekretara i podsekretara.

INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Inspekcija za zaštitu autorskog i srodnih prava deluje u okviru Odseka za inspekcijski nadzor Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i nadležni je organ za nadzor nad primenom zakona i propisa iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava i intelektualne svojine na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Inspekcija za zaštitu autorskog i srodnih prava štiti originalne ideje autora i njega samog. Autorsko pravo je originalna ideja njegovog autora, a koja je sama po sebi veličina i nije obavezno potrebno pribaviti sertifikat o originalnosti, ili drugi dokument o tome, a od neke državne institucije, kao što je Zavod za zaštitu intelektualne svojine. To su književna, naučna i umetnička dela, brošure, računarski programi, industrijski dizajn i dr. Materijalna potvrda o autorstvu je dozvoljena i nekad preporučljiva, a zbog moguće zloupotrebe od strane nekog drugog lica. Srodna prava su prava interpretatora-izvođača, kao i prava proizvođača materijalnog nosača elektronskog diska, televizijske emisije, fleš memorije, fotografije, mape i dr. Srodna prava su, dakle, prava onoga koji izvodi i vrši deponovanje i distribuciju nosača originalne ideje.

Inspekcijski nadzor se sprovodi u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/09), Zakonom o posebnim ovlašćenjima radi zaštite prava intelektualne svojine („Sl. glasnik RS“, br. 46/06 i 104/09) i propisima vezanim za njih. Prilikom vršenja nadzora inspektor se mora pridržavati propisanih procedura i uputstava datih u Zakonu o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/15), Zakonu o opštem upravnom postupku („Sl. listu SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/10 i 18/16), propisima vezanim za njih, preporukama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Koordinacionog tela  i drugim propisima primenljivim u konkretnoj situaciji.

Inspekcijski nadzor se sprovodi uz obaveznu najavu i dostavu kontrolnih lista po kojima će se izvršiti nadzor i oduzimanje materijalnih dokaza piraterije ukoliko su nađeni, oni se čuvaju zakonom određeno vreme i nakon isteka tog roka oduzeti primerci uništavaju se komisijski. Oštećena stranka u smislu autorskog prava ima mogućnost pokretanja sudskog postupka ili vansudskog poravnanja.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Godišnji plan rada za 2021. godinu - inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 1

Godišnji plan rada za 2021. godinu - inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 2

KONTROLNE LISTE                                                                                                

KALENDAR DEŠAVANjA

OBAVEŠTENjE O PRIMENI ČLANA 9., 103., i 207. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

PRITUŽBA NA RAD INSPEKCIJE

PREDSTAVKA INSPEKCIJI                                                                                            

NOVOSTI

KONTAKT 

 

INSPEKCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Inspekcija za elektronske komunikacije deluje u okviru Odseka za inspekcijski nadzor Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i nadležni je organ za nadzor nad primenom zakona i propisa iz oblasti elektronskih komunikacija na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Imajući u vidu da delatnost elektronskih komunikacija obuhvata izgradnju ili postavljanje, održavanje, korišćenje i davanje na korišćenje javnih komunikacionih mreža i pripadajućih sredstava, kao i pružanje javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, može se steći slika o obimu posla koji se stavlja pred inspekciju u ovoj oblasti.

Inspekcijski nadzor se sprovodi u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“, br. 44/10 i 62/14) i propisima vezanim za njega. Prilikom vršenja nadzora inspektor se mora pridržavati propisanih procedura i uputstava datih u Zakonu o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/15), Zakonu o opštem upravnom postupku („Sl. listu SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/10 i 18/16), propisima vezanim za njih, preporukama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Koordinacionog tela  i drugim propisima primenljivim u konkretnoj situaciji.

Inspekcijski nadzor se sprovodi uz obaveznu najavu i dostavu kontrolnih lista po kojima će se izvršiti nadzor, osim u slučaju neregistrovanog i sa njim izjednačenog privrednog subjekta. Korišćenje javno oglašenih kontrolnih lista je obavezno i one su sastavni deo zapisnika/rešenja. 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Godišnji plan rada za 2021. godinu - inspektor za elektronske komunikacije

KONTROLNE LISTE                                                                                                

KALENDAR DEŠAVANjA

OBAVEŠTENjE O PRIMENI ČLANA 9., 103., i 207. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

PRITUŽBA NA RAD INSPEKCIJE                                                                                              

PREDSTAVKA INSPEKCIJI

NOVOSTI                                                                                                     

KONTAKT 

September 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates