Sektor zaturizam i regionalno-privrednu saradnju

U Sektoru za turizam i regionalno-privrednu saradnju obrazovana je jedna uža unutrašnja jedinica – odeljenje: Odeljenje za turizam i regionalno-privrednu saradnju.

U Odeljenju za turizam i regionalno-privrednu saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i realizaciju razvojnih planova i programa turizma; izradu i implementaciju projekata; predloga odluka, predloga rešenja, informacija, izveštaja i drugih akata koje usvaja Pokrajinska vlada i Skupština; predlaganje akta u vezi planiranja i razvoja turizma na teriotriji Pokrajine u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije; predlaganje Strategiju razvoja turizma AP Vojvodine u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, kao i programa za njeno sprovođenje; predlaganje Vladi Republike Srbije akta o proglašenju turističkog prostora na teritoriji Pokrajine; predlaganje člana Komisije za kategorizaciju turističkih mesta; osnivanje i vršenje osnivačka prava Turističke organizacije AP Vojvodine i drugih organizacija za unapređenje i razvoj turizma; praćenje i izrađivanje propisa koji regulišu turističku i ugostiteljsku delatnost; analiziranje kretanja i pojava na turističkom tržištu; praćenje rezultata ostvarenog domaćeg i inostranog turističkog prometa i deviznog prihoda od turizma; vršenje unapređivanja turističke propagande i turističkog proizvoda; obavljanje složenih studisko-analitičkih poslova koji se odnose na pripremu programa turističkih područja orjentisanih ka receptivnom i rekreativnom turizmu; ostvarivanje sradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu, republičkim i pokrajinskim organima, Turističkom organizacijom Vojvodine; predlaganje akata kojima se uređuje korišćenje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimatskih resursa; predlaganje akata za osnivanje banja i lečilišta na teritoriji Pokrajine u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije; organizovanje polaganja stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča i turističkih pratioca za područje Pokrajine; kategorizaciju ugostiteljskih objekata; poslovi u oblasti ostvarivanja i unapređenja razvoja sa zemljama u okruženju i sa drugim evropskim regionima; praćenja i analiziranja stanja spoljno-trgovinske razmene sa ovim zemljama i predlaganja mera za unapređenje i podsticanje regionalno-privredne saradnje sa navedenim zemljama; praćenje realizacije privrednih projekata koji se sprovode u okviru potpisanih sporazuma o regionalnoj saradnji; izrađivanja dokumenta, protokola i memoranduma koji se odnose na privrednu saradnju Pokrajine i navedene regione; saradnje sa razvojnim agencijama; praćenja regulative iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; iniciranja izmene propisa; pripremanja predloga odluka za Pokrajinsku vladu i Skupštinu;, republičkim i pokrajinskim organima; organizovanje sajamskih i privrednih manifestacija, promocija i nastupa Sekretarijata i vojvođanske privrede na sajamskim i privrednim manifestacijama u zemlji i inostanstvu; vršenje realizacije aktivnosti u delu subvencionisanja malih i srednjih preduzeća i turističkih organizacija za nastupe na sajmovima; organizovnja edukativnih seminara; ostvarivanje saradnje sa privrednim društvima i sajamskim centrima; predlaganje akata u skladu sa zakonom za uređenje sajmova i drugih privrednih manifestacija od pokrajinskog značaja; predlaganje akata za osnvianje, kategorizaciju i način rada sajamskih centara; predlaganje mreže sajamskih i drugih privrednih manifestacija na teritoriji Pokrajine; izrađivanje stručnih analiza, izveštaja i informacija vezanih za saradnju sa drugim zemljama i drugi poslovi po nalogu Sekretara i neposrednih rukovodilaca.

September 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates