Sektor za rad i zapošljavanje

U Sektoru za rad i zapošljavanje obrazovana je jedna uža unutrašnja jedinica – odeljenje: Odeljenje za rad i zapošljavanje.

U Odeljenju za rad i zapošljavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje primene propisa i strateških dokumenata iz oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; predlaganje izmena i dopuna propisa iz ovih oblasti za Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) i Pokrajinsku vladu; praćenje stanja i kretanja na tržištu rada; sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa zakonom, Akcionim planom i Strategijom zapošljavanja Republike kao i prećenje realizacije mera, realizaciju antidiskriminacione politike u oblasti zapošljavanja i rada; praćenje, podsticanje i kreiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugih teže zapošljivih kategorija građana; preduzimanje mera za podsticanje zapošljavanja na teritoriji Pokrajine; praćenje i primena ratifikovanih konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada i sačinjavanje izveštaja o njihovoj primeni; saradnju sa međunarodnim, regionalnim i domaćim organima i organizacijama u oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Pokrajinskom savetu za zapošljavanje, Pokrajinskom savetu za bezbednost i zaštitu na radu i Pokrajinskom socijalno-ekonomskom savetu; obavljanje aktivnosti u cilju razvoja tripartitnog socijalnog dijaloga u Pokrajini; preduzimanje aktivnosti na podizanju kapaciteta socijalnih partnera (sindikata i poslodavaca) za ravnopravno učešće u socijalnom dijalogu; iniciranje aktivnosti za harmonizaciju radnog i socijalnog zakonodavstva sa normativno-institucionalnim okvirom i praksom socijalnog dijaloga; podizanje svesti o prednostima i koristi razvijenog socijalnog dijaloga kroz konstantno informisanje javnosti o akterima, sadržajima i instrumentima socijalnog dijaloga; saradnja sa sindikalnim organizacijama, organizacijama poslodavaca i nevladinim organizacijama; učestvovanje u rešavanju pitanja od značaja za ostvarivanje ekonomskih sloboda i prava zaposlenih, materijalnog i socijalnog položaja poslodavaca i zaposlenih; razvoja kulture pregovaranja i podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova; saradnja sa Pokrajinskim javnim pravobranilaštvom Vojvodine i obavljanje ostalih poslova po nalogu sekretara i neposrednih rukovodilaca.

September 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates