Linkovi

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Vlada Republike Srbije

Мinistarstvo spoljnih poslova

Мinistarstvo unutrašnjih poslova

Мinistarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Мinistarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Мinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Мinistarstvo rudarstva i energetike

Мinistarstvo pravde

Мinistarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Мinistarstvo odbrane

Мinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvpoja

Мinistarstvo zdravlja

Мinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Мinistarstvo omladine i sporta

Мinistarstvo kulture i informisanja

 

Narodna Skupština Republike Srbije

 

КANCELARIJE I UPRAVE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Кancelarija za evropske integracije

Кancelarija za upravljanje javnim ulaganjima

Кancelarija za Kosovo i Metohiju

Кancelarija za ljudska i manjinska prava

Кancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije

Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama

Кancelarija za saradnju sa civilnim društvom

 

POKRAJINSKA VLADA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Pokrajinska vlada

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo

Pokrajinski sekretarijat za finansije

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

 

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

 

ОSTALI POKRAJINSKI ORGANI

Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa

Fond za podršku investicija u Vojvodini

Transparentnost budžeta AP Vojvodine

Uprava za kapitalna ulaganja

Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima

Fond ,,Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine

Еdukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman

BSC - Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju

Zavod za ravnopravnost polova

Pokrajinsko javno pravobranilaštvo Vojvodine

Uprava za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine

Baza nadležnosti, delokruga i ovlašćenja AP Vojvodine

Dokumenti / Obrasci

Dokumenti/оbrasci u 2020. godini:

МОDELI IZVEŠTAJA

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (KAPITALNE SUBVENCIJE) – Моdel izveštaja za refundiranje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera koji su kupljeni u periodu 13.11.2019. – 18.02.2020. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (KAPITALNE SUBVENCIJE) – Моdel izveštaja za refundiranje izdataka za nabavku mašina, opreme, računarske opreme, softvera koji će biti kupljeni do 27.06.2020. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (TEKUĆE SUBVENCIJE) - Моdel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku usluge koja je kupljena u periodu 13.11.2019. – 18.02.2020. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (TEKUĆE SUBVENCIJE) - Моdel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku usluge koja će biti kupljena do 27.06.2020. godine

KREATIVNA EKONOMIJA - Мodel izveštaja za refundiranje izdataka za nabavku mašina, opreme, softvera, repromaterijala ili usluge - koji su kupljeni, isporučeni i isplaćeni u celosti od 12.04.2019. до 18.02.2020. godine

KREATIVNA EKONOMIJA - Моdel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku mašina, opreme, softvera, repromaterijala ili usluge - će biti kupljen/a u roku od 30 dana od zaključenja ugovora

PREDUZETNIŠTVO-REPROMATERIJAL - Dostavljanje dokumentacije za refundiranje izdataka za nabavku repromaterijala

 

Dokumenti/obrasci u 2019. godini:

МODELI IZVEŠTAJA

ЕLEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - Моdel izveštaja o namenskom utrošku sredstava po ugovoru o korišćenju bespovratnih sredstava

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO - Мodel izveštaja za refundiranje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera koja je kupljena u periodu 1.5.2019. – 26.10.2019. godine 

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO - Мodel izveštaja za refundiranje izdataka za nabavku mašina, opreme, računarske opreme, softvera koja će biti kupljena do 20.12.2019. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO - Мodel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku usluge koja će biti kupljena u periodu 1.5.2019. – 26.10.2019. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO - Мodel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku usluge koja će biti kupljena do 20.12.2019. godine

PREDUZETNIŠTVO-MAŠINE, OPREMA, SOFTVER, NEMATERIJALNA IMOVINA - Model izveštaja za refundiranje izdataka - kupljeno u periodu od 7. avgusta 2018. do 21. marta 2019. godine

PREDUZETNIŠTVO-MAŠINE, OPREMA, SOFTVER, NEMATERIJALNA IMOVINA - Model izveštaja za refundiranje izdataka - kupljeno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora

PREDUZETNIŠTVO-REPROMATERIJAL - Мodel izveštaja o namenskom utrošku sredstava

КREATIVNA EKONOMIJA-REPROMATERIJAL - Мodel izveštaja za refundaciju PRETHODNO učinjenih izdataka

КREATIVNA EKONOMIJA-REPROMATERIJAL - Мodel izveštaja za refundaciju NAKNADNO učinjenih izdataka

КREATIVNA EKONOMIJA-USLUGE - Мodel izveštaja za refundaciju PRETHODNO učinjenih izdataka

КREATIVNA EKONOMIJA-USLUGE - Мodel izveštaja za refundaciju NAKNADNO učinjenih izdataka

SOCIJALNA EKONOMIJA - Мodel izveštaja za prethodne troškove

SOCIJALNA EKONOMIJA - Мodel izveštaja za naknadne troškove

 

Dokumenti/obrasci u 2018. godini:

MODELI IZVEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA 2018 - KREATIVNA EKONOMIJA:

КREATIVNA EKONOMIJA (КАPITALNE SUBVENCIJE): Мodel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava - refundacija - prethodno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (КАPITALNE SUBVENCIJE): Мodel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava - refundacija - naknadno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (ТЕКUĆE SUBVENCIJE): Моdel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava - repromaterijal - prethodno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (ТЕКUĆE SUBVENCIJE): Моdel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava - repromaterijal - naknadno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (ТЕКUĆE SUBVENCIJE): Моdel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava - usluge - prethodno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (ТЕКUĆE SUBVENCIJE): Моdel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava - usluge - naknadno učinjeni izdaci

 

Dokumenti/obrasci u 2017. godini:

МODEL IZVEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA U 2017. GODINI - SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA APV

Finansijski izveštaj o namenskom korišćenju sredstava - tabelarni prikaz budžeta

 

MODELI IZVEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA - OBLAST PRIVREDE

КREATIVNA EKONOMIJA - MAŠINE, OPREMA ILI SOFTVER - Моdel dopisa za subvencionisanje troškova

КREATIVNA EKONOMIJA - MAŠINE, OPREMA ILI SOFTVER - Моdel dopisa za refundiranje troškova

КREATIVNA EKONOMIJA - МAŠINE, OPREMA ILI SOFTVER - Izjava o saglasnosti - refundacija

КREATIVNA EKONOMIJA - MAŠINE, OPREMA ILI SOFTVER - Izjava o saglasnosti - subvencija

КREATIVNA EKONOMIJA - REPROMATERIJAL - Izjava o saglasnosti - refundacija

КREATIVNA EKONOMIJA - REPROMATERIJAL -  Izjava o saglasnosti - subvencija

REPROMATERIJAL - Model DOPISA za refundaciju

REPROMATERIJAL - Saglasnost na odobreni iznos

МAŠINE, OPREMA, SOFTVER, ILI NEMATERIJALNA IMOVINA - Мodel DOPISA za refundaciju

МAŠINE, OPREMA, SOFTVER ILI NEMATERIJALNA IMOVINA - Saglasnost na odobreni iznos 

Usluge

Postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

 

Informacija od javnog značaja

Informacija od javnog značaja, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Zahtev

Tražilac informacije od javnog značaja podnosi pismeni zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži. Zahtev može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. U zahtevu tražilac takođe treba da navede u kom obliku želi da mu se tražene informacije izdaju. Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev. Ako ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.


Postupanje po zahtevu

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je dužan da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je propisao Obrazac za podnošenje zahteva (u prilogu), ali će razmotriti i zahtev koji nije sačinjen na tom Obrascu.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili mu uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa.

Ako Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju.

Ako Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, u slučajevima utvrđenim članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.


Uvid u dokumentaciju

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.

Ako udovolji zahtevu, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku.

Ako Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da torešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.


Upućivanje zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Zahtevi za ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja mogu dostaviti putem elektronske pošte, telefaksa ili putem poštanske službe na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Republika Srbija

ili predati neposredno Prijemnoj kancelariji (Pisarnica) Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa, Novi Sad, ulica Banovinski prolaz.


Informator o radu

Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam  sačinjen je i objavljen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br.68/10).
Informator se u elektronskoj verziji nalazi na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam na veb adresi, www.spriv.vojvodina.gov.rs, a štampana kopija Informatora se može nabaviti u prostorijama Sekretarijata.

Za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator odgovorno lice je Ivan Đoković, pokrajinski sekretar.

Lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Sonja Babić - Vejnović

Telefon: + 381 (0)21 487 4488

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  

INFORMATOR O RADU

OBRAZAC - ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

OBRAZAC - ŽALBA ZA NEPOSTUPANJE PO ZAHTEVU

OBRAZAC - ŽALBA PROTIV DONETOG REŠENJA

July 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates