Nadležnosti i obaveze

U Sekretarijatu, kao osnovne unutrašnje jedinice, obrazuju se sektori:

1.    Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove
2.    Sektor za privredu
3.    Sektor za rad i zapošljavanje
4.    Sektor za turizam i regionalno - privrednu saradnju

U Sekretarijatu se obrazuje Odsek za inspekcijski nadzor, kao uža unutrašnja jedinica van sektora.

U Sektoru za pravne i materijalno-finansijske poslove obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice – odeljenja: Odeljenje za pravne poslove i Odeljenje za  materijalno-finansijske poslove.
U Odeljenju za pravne poslove obavljaju se opšte pravni, upravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi, kao i drugi poslovi koji se odnose na stručnu pripremu akata za sednice Pokrajinske vlade i radnih tela, odnosno obradu predloga pokrajinskih uredbi, odluka i drugih opštih akata koje donosi Pokrajinska vlada; pripremu informacija za davanje saglasnosti Pokrajinske vlade u oblasti privrede, rada i zapošljavanja, turizma i regionalno-privredne saradnje, preduzetništva, zanatstva i inspekcijskog nadzora, izradu predloga plana aktivne politike zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodina (u daljem tekstu: Pokrajina) i realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u Pokrajini; pripremanje odluka o osnivanju organizacija od interesa za Pokrajinu u navedenim oblastima; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i podzakonskih akata u oblasti privrede i turizma; davanje uputstava i mišljenja za primenu zakonskih propisa i drugih akata organizacijama, ustanovama, institucijama i građanima; sprovođenje javnih nabavki;saradnja sa Pokrajinskim javnim pravobranilaštvom Vojvodine, praćenje rada saveta, komisija i drugih radnih tela Sekretarijata; priprema akata za subvencioniranje privrednih subjekata u Pokrajini i transfera nižim organima vlasti; saradnja sa drugim republičkim i pokrajinskim organima, organima jedinica lokalne samuprave i drugim institucijama i organizacijama; postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; poslovi vezani za odnose sa javnošću; pripremanje i organizovanje štampanja biltena, publikacija i propagandnog materijala za prezentacije Sekretarijata i privrednih potencijala Pokrajine u zemlji i inostranstvu; sačinjavanje zapisnika i zaključaka sa sastanaka Sekretarijata; obavljanje stručnih, operativnih i administrativnih poslova; poslovi evidentiranja, ažuriranja, arhiviranja i ekspedicije dokumentacije;
U Odeljenju za materijalno-finansijske poslove obavljaju se materijalno-finansijski poslovi za potrebe Sekretarijata i sa njima povezani studijsko-analitički, računovodstveni i administrativni poslovi, koji se odnose na: izradu predloga budžeta Sekretarijata, godišnjeg finansijskog plana Sekretarijata, kvartalnih planova i izveštaja o izvršenju finansijskih planova Sekretarijata; realizacija prispelih finansijskih obaveza u Sekretarijatu i drugi materijalno-finansijski poslovi.

U Sektoru za pravne i materijalno-finansijske poslove obavljaju se i drugi opšte pravni, materijalno-finansijski i drugi poslovi po nalogu Sekretara i neposrednih rukovodilaca.


U Sektoru za privredu obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice: Odeljenje za industriju i telekomunikacije, Odeljenje za preduzetništvo i zanatstvo.
U Odeljenju za industriju i telekomunikacije obavljaju se poslovi koji se odnose na poslove praćenja ukupnog privrednog razvoja i kretanja u industrijskoj proizvodnji kao i pojedinačno po granama u industrijskoj oblasti; učestvovanje u ostvarivanju procesa restruktuiranja i revitalitzacije u preduzećima; pružanja informativnih, konsultantskih i drugih usluga u oblastima standardizacije, sertifikacije i ocenjivanja usaglašenosti proizvoda kojima se zadovoljavaju potrebe malih i srednjih preduzeća u toj oblasti; uvođenje sistema kvaliteta, standardizacije i sertifikacije industruijskih proizvoda; praćenje i realizacija projekata u skladu sa Strategijom programa privrednog razvoja AP Vojvodine; upravljanje i rad na realizaciji Projekta ''Najbolje iz Vojvodine''; dodela podsticajnih i drugih sredstava namenjenih razvoju privrede i stvaranju industrijskih parkova; učešće u pripremi nacrta zakona i drugih podzkonskih akata iz oblasti industrije i telekomunikacija; pripremanje predloga odluka i drugih opštih akata Pokrajinske vlade i Skupštine; predlaganje donošenja plana i programa ravnomernog privrednog razvoja Pokrajine u skladu sa Planom razvoja Republike Srbije; pripremanje analiza, izveštaja, informacija i stručnih mišljenja iz oblasti industrije; poslovi iz oblasti telekomunikacija; učestvovanje u utverđivanju politike razvoja u oblasti telekomunikacija; donošenja Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji; plana namene radio frekvencijskih opsega i plana raspodele radio frekvencija; praćenje promene zakona i drugih propisa iz oblasti  telekomunikacija, učestvovanje u izradi republičkih i pokrajinskih propisa u ovim oblastima; davanje stručnih mišljenja za izradu analiza, izveštaja i informacija iz ovih oblasti; saradanju sa privrednim subjektima, republičkim i pokrajinskim organima koji donose plan i strategiju razvoja  telekomunikacija; obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje i analiziranje kretanje u oblasti trgovine i usluga, cena i troškova života; analiziranje uticaja ekonomske politike na funkcionisanje tržišta i odnose ponude i tražnje; promet roba i usluga u prometu roba; zaštite potrošača; saradnje sa udruženjima potrošača; učestvovanje u pripremi republičkih zakona, drugih propisa i podzakonskih akata; ostvarivanje sradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu,praćenje i realizaciju projekata iz ovih oblasti, davanje stručnih predloga iz ovih oblasti i drugi poslovi po nalogu Sekretara i neposrednih rukovodilaca.
U Odeljenju za preduzetništvo i zanatstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na studijsko-analitičko praćenje tekućih privrednih kretanja; pripremu programa mera i programa razvoja preduzetništva, mikro, malih i srednjih privrednih društava; praćenje ostvarivanja programa i predlaganje mera za njihovo sprovođenje; pripremanje odluka i opštih akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u oblasti preduzetništva; podsticaj razvoja preduzetništva; izradu, praćenja i realizaciju projekata iz oblasti preduzetništva; utvrđivanje starih zanata svojstveni području Pokrajine i utvrđivanje i obezbeđivanje mera za njihovo unapređenje i razvoj; izradu planova, informacija i izveštaja iz oblasti biznis inkubatora, industrijskih parkova i klastera i vrši njihovu promociju; saradnju sa organima lokalne samouprave i drugim subjektima i učesnicima u oblasti preduzetništva; pripremanje analiza, izveštaja informacija i stručnih mišljenja iz oblasti preduzetništva; koordinaciju sa ostalim sektorima u Sekretarijatu; saradnju sa ostalim pokrajinskim i republičkim organima i obavljanje ostalih poslova po nalogu sekretara i neposrednih rukovodilaca.


U Sektoru za rad i zapošljavanje obrazovana je jedna uža unutrašnja jedinica – odeljenje: Odeljenje za rad i zapošljavanje.
U Odeljenju za rad i zapošljavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje primene propisa i strateških dokumenata iz oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; predlaganje izmena i dopuna propisa iz ovih oblasti za Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) i Pokrajinsku vladu; praćenje stanja i kretanja na tržištu rada; sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa zakonom, Akcionim planom i Strategijom zapošljavanja Republike kao i prećenje realizacije mera, realizaciju antidiskriminacione politike u oblasti zapošljavanja i rada; praćenje, podsticanje i kreiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugih teže zapošljivih kategorija građana; preduzimanje mera za podsticanje zapošljavanja na teritoriji Pokrajine; praćenje i primena ratifikovanih konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada i sačinjavanje izveštaja o njihovoj primeni; saradnju sa međunarodnim, regionalnim i domaćim organima i organizacijama u oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Pokrajinskom savetu za zapošljavanje, Pokrajinskom savetu za bezbednost i zaštitu na radu i Pokrajinskom socijalno-ekonomskom savetu; obavljanje aktivnosti u cilju razvoja tripartitnog socijalnog dijaloga u Pokrajini; preduzimanje aktivnosti na podizanju kapaciteta socijalnih partnera (sindikata i poslodavaca) za ravnopravno učešće u socijalnom dijalogu; iniciranje aktivnosti za harmonizaciju radnog i socijalnog zakonodavstva sa normativno-institucionalnim okvirom i praksom socijalnog dijaloga; podizanje svesti o prednostima i koristi razvijenog socijalnog dijaloga kroz konstantno informisanje javnosti o akterima, sadržajima i instrumentima socijalnog dijaloga; saradnja sa sindikalnim organizacijama, organizacijama poslodavaca i nevladinim organizacijama; učestvovanje u rešavanju pitanja od značaja za ostvarivanje ekonomskih sloboda i prava zaposlenih, materijalnog i socijalnog položaja poslodavaca i zaposlenih; razvoja kulture pregovaranja i podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova; saradnja sa Pokrajinskim javnim pravobranilaštvom Vojvodine i obavljanje ostalih poslova po nalogu sekretara i neposrednih rukovodilaca.


U Sektoru za turizam i regionalno-privrednu saradnju obrazovana je jedna uža unutrašnja jedinica – odeljenje: Odeljenje za turizam i regionalno-privrednu saradnju
U Odeljenju za turizam i regionalno-privrednu saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i realizaciju razvojnih planova i programa turizma; izradu i implementaciju projekata; predloga odluka, predloga rešenja, informacija, izveštaja i drugih akata koje usvaja Pokrajinska vlada i Skupština; predlaganje akta u vezi planiranja i razvoja turizma na teriotriji Pokrajine u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije; predlaganje Strategiju razvoja turizma AP Vojvodine u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, kao i programa za njeno sprovođenje; predlaganje Vladi Republike Srbije akta o proglašenju turističkog prostora na teritoriji Pokrajine; predlaganje člana Komisije za kategorizaciju turističkih mesta; osnivanje i vršenje osnivačka prava Turističke organizacije AP Vojvodine i drugih organizacija za unapređenje i razvoj turizma; praćenje i izrađivanje propisa koji regulišu turističku i ugostiteljsku delatnost; analiziranje kretanja i pojava na turističkom tržištu; praćenje rezultata ostvarenog domaćeg i inostranog turističkog prometa i deviznog prihoda od turizma; vršenje unapređivanja turističke propagande i turističkog proizvoda; obavljanje složenih studisko-analitičkih poslova koji se odnose na pripremu programa turističkih područja orjentisanih ka receptivnom i rekreativnom turizmu; ostvarivanje sradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu, republičkim i pokrajinskim organima, Turističkom organizacijom Vojvodine; predlaganje akata kojima se uređuje korišćenje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimatskih resursa; predlaganje akata za osnivanje banja i lečilišta na teritoriji Pokrajine u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije; organizovanje polaganja stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča i turističkih pratioca za područje Pokrajine; kategorizaciju ugostiteljskih objekata; poslovi u oblasti ostvarivanja i unapređenja razvoja sa zemljama u okruženju i sa drugim evropskim regionima; praćenja i analiziranja stanja spoljno-trgovinske razmene sa ovim zemljama i predlaganja mera za unapređenje i podsticanje regionalno-privredne saradnje sa navedenim zemljama; praćenje realizacije privrednih projekata koji se sprovode u okviru potpisanih sporazuma o regionalnoj saradnji; izrađivanja dokumenta, protokola i memoranduma koji se odnose na privrednu saradnju Pokrajine i navedene regione; saradnje sa razvojnim agencijama; praćenja regulative iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; iniciranja izmene propisa; pripremanja predloga odluka za Pokrajinsku vladu i Skupštinu;, republičkim i pokrajinskim organima; organizovanje sajamskih i privrednih manifestacija, promocija i nastupa Sekretarijata i vojvođanske privrede na sajamskim i privrednim manifestacijama u zemlji i inostanstvu; vršenje realizacije aktivnosti u delu subvencionisanja malih i srednjih preduzeća i turističkih organizacija za nastupe na sajmovima; organizovnja edukativnih seminara; ostvarivanje saradnje sa privrednim društvima i sajamskim centrima; predlaganje akata u skladu sa zakonom za uređenje sajmova i drugih privrednih manifestacija od pokrajinskog značaja; predlaganje akata za osnvianje, kategorizaciju i način rada sajamskih centara; predlaganje mreže sajamskih i drugih privrednih manifestacija na teritoriji Pokrajine; izrađivanje stručnih analiza, izveštaja i informacija vezanih za saradnju sa drugim zemljama i drugi poslovi po nalogu Sekretara i neposrednih rukovodilaca.


U Odseku za inspekcijski nadzor obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora na teritoriji Pokrajine preko inspekcijskih organa u skladu sa zakonom u oblasti zaštite autorskih i srodnih prava, elektronskih komunikacija, praćenje primene propisa u oblasti, autorskih i srodnih prava, elektronskih komunikacija i davanje inicijativa za njihovu izmenu, priprema akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu iz oblasti inspekcijskog nadzora iz navedenih oblasti, saradnja sa organima, organizacijama i institucijama u vezi poslova inspekcijskog nadzora u oblasti  zaštite autorskog i  srodnih prava, elektronskih komunikacija i drugi poslovi po nalogu Sekretara, zamenika sekretara i podsekretara.

U Sekretarijatu je sistematizovano 39 radnih mesta na kojima poslove obavlja 5 postavljenih lica i 41 zaposleno lice.

 

Pregled strukture i broja radnih mesta:

Prikaz radnih mesta službenika na položaju:

Red.

br.

Naziv

radnog mesta

Broj sistematizovanih radnih

mesta

Broj

zaposlenih

1.      

Podsekretar

1

1

2.      

Pomoćnik pokrajinskog sekretara

4

4

  

 Prikaz radnih mesta izvršilaca razvrstanih u zvanja:

Red.

br.

Naziv

radnog mesta

Broj sistematizovanih

radnih mesta

Broj

zaposlenih

        1.

Viši savetnik

5

5

 

        2.

Samostalni savetnik

9

9

 

        3.

Savetnik

17

24

 

        4.

Mlađi savetnik

1

1

 

        5.

Viši referent

2

2

 

 

November 2019
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2019 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates