Nadležnosti i obaveze

U Sekretarijatu, kao osnovne unutrašnje jedinice, obrazuju se sektori:

1.    Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove
2.    Sektor za privredu
3.    Sektor za rad i zapošljavanje
4.    Sektor za turizam i regionalno - privrednu saradnju

 

PRIKAZ RADNIH MESTA

                                                                      Prikaz radnih mesta službenika na položaju:

Red.

br.

Naziv

radnog mesta

Broj sistematizovanih radnih mesta

Broj

zaposlenih

1.        

Подсекретар

1

1

2.        

Помоћник покрајинског секретара

4

4

 

Prikaz radnih mesta izvršilaca razvrstanih u zvanja:

 

Red.

br.

Naziv

radnog mesta

Broj sistematizovanih radnih mesta

Broj

zaposlenih

1.        

Viši savetnik

4

4

2.        

Samostalni savetnik

8

8

3.        

Savetnik

20

24

4.        

Mlađi savetnik

1

1

       

 

 Prikaz broja radnih mesta nameštenika razvrstanih u vrste:

 

Red.

br.

Naziv

radnog mesta

Broj sistematizovanih radnih mesta

Broj

zaposlenih

1.

Nameštenik

3

3

 

U K U P N O:

41

45

 

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam je član Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje Sekretarijatom. Pokrajinski sekretar može imati zamenika koji ga zamenjuje i pomaže u okviru oblašćenja koje mu on odredi. U slučaju duže sprečenosti pokrajinskog sekretara, što treba da konstatuje Pokrajinska vlada, zamenik zamenjuje odsutnog pokrajinskog sekretara i ima sva ovlašćenja pokrajinskog sekretara. Pokrajinski sekretar može ovlastiti zamenika pokrajinskog sekretara da prisustvuje i učestvuje u radu na sednicama Pokrajinske vlade, bez prava glasa.

Pokrajinski sekretar ima podsekretara. Podsekretar  je službenik na položaju u prvoj grupi. Podsekretar pomaže pokrajinskom sekretaru u upravljanju kadrovskim, finansijskim, informatičkim i drugim poslovima i u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica Sekretarijata, te sarađuje sa drugim organima.

Radom sektora rukovodi pomoćnik pokrajinskog sekretara kao službenik na položaju u drugoj grupi. Pomoćnik ima ovlašćenja i odgovornost za obavljanje najsloženijih poslova iz delokruga Sektora kojim rukovodi, za planiranje, organizovanje, usmeravanje i nadzor nad obavljanjem poslova, kao i za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova. Pomoćnik  odgovara Pokrajinskom  sekretaru za svoj rad i za rad Sektora kojim rukovodi.

Radom odeljenja rukovodi načelnik odeljenja. Radom odseka rukovodi šef odseka. Za svoj rad načelnik odeljenja i šef odseka odgovara pokrajinskom sekretaru i pomoćniku koji rukovodi sektorom u kome je obrazovana ta uža unutrašnja jedinica.

Za izvršavanje poslova koji zahtevaju zajednički rad zaposlenih iz različitih organizacionih jedinica u Sekretarijatu ili zajednički rad sa drugim pokrajinskim organima, organizacijama, službama ili direkcijama, pokrajinski sekretar može obrazovati stručne komisije i radne grupe.

 
UNUTRAŠNjE JEDINICE - SEKTORI:

SEKTOR ZA PRAVNE I MATERIJALNO-FINANSIJSKE POSLOVE

 U Sektoru za pravne i materijalno-finansijske poslove obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice : Odsek za pravne poslove i Odeljenje za  materijalno-finansijske poslove.

 U Odseku za pravne  poslove obavljaju se opšte pravni, upravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi, kao i drugi poslovi koji se odnose na stručnu pripremu akata za sednice Pokrajinske vlade i radnih tela, predlaganje izmena i dopuna propisa iz oblasti privrede, turizma, zapošljavanja za Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) i Pokrajinsku vladu; priprema informacija za davanje saglasnosti Pokrajinske vlade; izrada opštih i pojedinačnih akata; priprema i izrada kadrovskog plana Sekretarijata; priprema akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, pripremanje odluka o osnivanju organizacija od interesa za Pokrajinu u navedenim oblastima; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i podzakonskih akata u oblasti privrede i turizma; sprovođenje javnih nabavki; saradnja sa Pravobranilaštvom Autonomne pokrajine Vojvodine, praćenje rada saveta, komisija i drugih radnih tela Sekretarijata; saradnja sa drugim republičkim i pokrajinskim organima, službama i organizacijama, organima jedinica lokalne samuprave i drugim institucijama i organizacijama; postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; poslovi vezani za odnose sa javnošću; pripremanje i organizovanje štampanja biltena, publikacija i propagandnog materijala za prezentacije Sekretarijata i privrednih potencijala Pokrajine u zemlji i inostranstvu; sačinjavanje zapisnika i zaključaka sa sastanaka Sekretarijata; obavljanje stručnih, operativnih i administrativnih poslova; drugi poslovi po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog rukovodioca.

 U Odeljenju za materijalno-finansijske poslove obavljaju se materijalno-finansijski poslovi za potrebe Sekretarijata i sa njima povezani studijsko-analitički, računovodstveni i administrativni poslovi, koji se odnose na: izradu predloga budžeta Sekretarijata, godišnjeg finansijskog plana Sekretarijata, kvartalnih planova i izveštaja o izvršenju finansijskih planova Sekretarijata; učestvovanje u izradi i praćenju plana  javnih nabavki  za Sekretarijat; izvršenje svih plaćanja i ugovornih obaveza; izrada rešenja i zahteva za plaćanje; realizacija prispelih finansijskih obaveza u Sekretarijatu i drugi materijalno-finansijski poslovi.

U Sektoru za pravne i materijalno-finansijske poslove obavljaju se i drugi opšte pravni, materijalno-finansijski i drugi poslovi po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog rukovodioca.

SEKTOR ZA PRIVREDU

U Sektoru za privredu obrazovana je jedna uža unutrašnja jedinica: Odeljenje za privredu i telekomunikacije.

 U Odeljenju za  privredu i telekomunikacije obavljaju se poslovi koji se odnose na studijsko-analitičko praćenje tekućih privrednih kretanja; pripremu programa mera i programa razvoja privrede i preduzetništva; praćenje ostvarivanja programa i predlaganje mera za njihovo sprovođenje; pripremanje odluka i opštih akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u oblasti  privrede i preduzetništva; praćenje klaster organizacija i inkubator centara; priprema tekst pravilnika i konkursa za podsticaj razvoja privrede i preduzetništva; izradu, praćenja i realizaciju projekata iz oblasti privrede i preduzetništva; izradu planova, informacija i izveštaja iz oblasti biznis inkubatora, industrijskih parkova i klastera;  primenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom na teritoriji Pokrajine i informiše Pokrajinska vlada o kretanju zaposlenosti, nezaposlenosti i održivosti na poslu osoba sa invaliditetom, upravljanje i rad na realizaciji Projekta ''Najbolje iz Vojvodine''; utvrđivanje starih zanata svojstveni području Pokrajine i utvrđivanje i obezbeđivanje mera za njihovo unapređenje i razvoj saradnju sa organima lokalne samouprave i drugim subjektima i učesnicima u oblasti privrede i preduzetništva; učestvovanje u pripremi akata u oblasti razvoja telekomunikacija, učestvovanje u  donošenju Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji, plana namene radio frekvencijskih opsega i plana raspodele radio frekvencija; praćenje promene zakona i drugih propisa iz oblasti  telekomunikacija, davanje stručnih mišljenja za izradu analiza, izveštaja i informacija iz ovih oblasti; saradnja sa privrednim subjektima, republičkim i pokrajinskim organima koji donose plan i strategiju razvoja telekomunikacija; pripremanje analiza, izveštaja informacija i stručnih mišljenja iz oblasti privrede i preduzetništva; koordinaciju sa ostalim sektorima u Sekretarijatu; praćenje rada Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine; saradnja sa ostalim pokrajinskim i republičkim organima i obavljanje ostalih poslova po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog  rukovodioca.


SEKTOR ZA RAD I ZAPOŠLjAVANjE

U Sektoru za rad i zapošljavanje obrazovana je jedna uža unutrašnja jedinica – odeljenje: Odeljenje za rad i zapošljavanje.

U Odeljenju za rad i zapošljavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje primene propisa i strateških dokumenata iz oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; praćenje stanja i kretanja na tržištu rada; sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa zakonom, Akcionim planom i Strategijom zapošljavanja Republike kao i prećenje realizacije mera, realizaciju antidiskriminacione politike u oblasti zapošljavanja i rada; preduzimanje mera za podsticanje zapošljavanja na teritoriji Pokrajine; izrada predloga plana aktivne politike zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodina (u daljem tekstu: Pokrajina) i realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u Pokrajini; saradnju sa međunarodnim, regionalnim i domaćim organima i organizacijama u oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Pokrajinskom savetu za zapošljavanje, Pokrajinskom socijalno-ekonomskom savetu i drugim savetima iz ove oblasti; obavljanje aktivnosti u cilju razvoja tripartitnog socijalnog dijaloga u Pokrajini; preduzimanje aktivnosti na podizanju kapaciteta socijalnih partnera (sindikata i poslodavaca) za ravnopravno učešće u socijalnom dijalogu; podizanje svesti o prednostima i koristi razvijenog socijalnog dijaloga kroz konstantno informisanje javnosti o akterima, sadržajima i instrumentima socijalnog dijaloga; saradnja sa sindikalnim organizacijama, organizacijama poslodavaca i nevladinim organizacijama; učestvovanje u rešavanju pitanja od značaja za ostvarivanje ekonomskih sloboda i prava zaposlenih, materijalnog i socijalnog položaja poslodavaca i zaposlenih; razvoja kulture pregovaranja i podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova; sačinjavanje teksta konkursa u ovoj oblasti; saradnja sa Pravobranilaštvom Autonomne pokrajine Vojvodine i davanje instrukcija za postupanje u sudskim postupcima, obavljanje ostalih poslova po nalogu Pokrajinskog  sekretara i neposrednog  rukovodioca.


SEKTOR ZA TURIZAM I REGIONALNO-PRIVREDNU SARADNjU

U Sektoru za turizam i regionalno-privrednu saradnju obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice: Odsek za turizam i privredne manifestacije i   Odeljenje za turizam i regionalno-privrednu saradnju.

U Odseku za turizam i privredne manifestacije obavljaju se studijsko-analitički,  i stručno-operativni poslovi, kao i drugi poslovi koji se odnose na stručnu pripremu akata za sednice Pokrajinske vlade i radnih tela iz oblasti regionalne saradnje; obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i realizaciju razvojnih planova i programa u oblasti turizma; izradu predloga odluka, predloga rešenja, informacija, izveštaja i drugih akata koje usvaja Pokrajinska vlada i Skupština u oblasti turizma i regionalno-privredne saradnje; predlaganje akta u vezi planiranja programa i projekata na aplikacije za sredstva fondova Evropske unije, donacije i drugih oblika razvojne pomoći u oblasti turizma; predlaganje akta u vezi planiranja programa i projekata na aplikacije za sredstva domaćih fondova; praćenje i izrada propisa koji regulišu ovu oblast; praćenje Programa razvoja turizma APV i Strategije razvoja turizma Srbije,analiziranje kretanja i pojava na tržištu;  obavljanje složenih studijsko-analitičkih poslova koji se odnose na pripremu programa u ostvarivanju regionalne saradnje; praćenje realizacije projekata koji se sprovode u okviru potpisanih sporazuma o regionalnoj saradnji; ostvarivanje saradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu, republičkim i pokrajinskim organima; praćenje rada Turističke organizacije Vojvodine, obavlja poslove koji se odnose na saradnju sa odgovarajućim institucijama u oblasti turizma, saradnje sa razvojnim agencijama, republičkim i pokrajinskim organima, saradnje sa privrednim društvima; učešće na organizovanim edukativnim seminarima; praćenje i podrška manifestacijama u oblasti turizma, izradu konkursa, stručnih analiza, izveštaja i informacija u oblasti turizma; izradu stručnih analiza, izveštaja i informacija vezanih za specifične oblike turizma; i drugi poslovi po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog rukovodioca.

 U Odeljenju za turizam i regionalno-privrednu saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i realizaciju razvojnih planova i programa turizma; izrađuje predlog odluka, predlog rešenja, informacija, izveštaja i drugih akata koje usvaja Pokrajinska vlada i Skupština; predlaganje akta u vezi planiranja razvoja regionalne saradnje ; praćenje propisa koji regulišu ovu oblast; analiziranje kretanja i pojava na tržištu; ostvarivanje saradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu, republičkim i pokrajinskim organima; predlaganje akata kojima se uređuje korišćenje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimatskih resursa; izrada predloga  akata za osnivanje banja i lečilišta na teritoriji Pokrajine u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije; organizovanje polaganja stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča i turističkih pratioca za područje Pokrajine; uključivanje  člana komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata; poslovi u oblasti ostvarivanja i unapređenja razvoja sa zemljama u okruženju i sa drugim evropskim regionima; praćenja i analiziranja stanja spoljno-trgovinske razmene sa ovim zemljama i predlaganja mera za unapređenje i podsticanje regionalno-privredne saradnje; izrađivanja dokumenta, protokola i memoranduma koji se odnose na privrednu saradnju Pokrajine i regiona; saradnje sa razvojnim agencijama; praćenja regulative iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; iniciranja izmene propisa u ovim oblastima; pripremanja predloga odluka za Pokrajinsku vladu i Skupštinu; organizovanje sajamskih i privrednih manifestacija, promocija i nastupa Sekretarijata i vojvođanske privrede na sajamskim i privrednim manifestacijama u zemlji i inostanstvu; vršenje realizacije aktivnosti u delu subvencionisanja malih i srednjih preduzeća i turističkih organizacija za nastupe na sajmovima; organizovnja edukativnih seminara; ostvarivanje saradnje sa privrednim društvima i sajamskim centrima; predlaganje akata u skladu sa zakonom za uređenje sajmova i drugih privrednih manifestacija od pokrajinskog značaja; predlaganje akata za osnivanje, kategorizaciju i način rada sajamskih centara; predlaganje mreže sajamskih i drugih privrednih manifestacija na teritoriji Pokrajine; izrada konkursa,stručnih analiza, izveštaja i informacija i drugi poslovi po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog  rukovodioca.

September 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates