Nadležnosti i obaveze

U Sekretarijatu, kao osnovne unutrašnje jedinice, obrazuju se sektori:

1.    Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove
2.    Sektor za privredu
3.    Sektor za rad i zapošljavanje
4.    Sektor za turizam i regionalno - privrednu saradnju

 

PRIKAZ RADNIH MESTA

                                                                      Prikaz radnih mesta službenika na položaju:

Red.

br.

Naziv

radnog mesta

Broj sistematizovanih radnih mesta

Broj

zaposlenih

1.        

Подсекретар

1

1

2.        

Помоћник покрајинског секретара

4

4

 

Prikaz radnih mesta izvršilaca razvrstanih u zvanja:

 

Red.

br.

Naziv

radnog mesta

Broj sistematizovanih radnih mesta

Broj

zaposlenih

1.        

Viši savetnik

5

5

2.        

Samostalni savetnik

9

9

3.        

Savetnik

18

24

4.        

Mlađi savetnik

1

1

5.        

Viši referent

2

2

 

 Prikaz broja radnih mesta nameštenika razvrstanih u vrste:

 

Red.

br.

Naziv

radnog mesta

Broj sistematizovanih radnih mesta

Broj

zaposlenih

1.

Nameštenik

2

2

 

U K U P N O:

42

48

 

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam je član Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje Sekretarijatom. Pokrajinski sekretar može imati zamenika koji ga zamenjuje i pomaže u okviru oblašćenja koje mu on odredi. U slučaju duže sprečenosti pokrajinskog sekretara, što treba da konstatuje Pokrajinska vlada, zamenik zamenjuje odsutnog pokrajinskog sekretara i ima sva ovlašćenja pokrajinskog sekretara. Pokrajinski sekretar može ovlastiti zamenika pokrajinskog sekretara da prisustvuje i učestvuje u radu na sednicama Pokrajinske vlade, bez prava glasa.

Pokrajinski sekretar ima podsekretara. Podsekretar  je službenik na položaju u prvoj grupi. Podsekretar pomaže pokrajinskom sekretaru u upravljanju kadrovskim, finansijskim, informatičkim i drugim poslovima i u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica Sekretarijata, te sarađuje sa drugim organima.

Radom sektora rukovodi pomoćnik pokrajinskog sekretara kao službenik na položaju u drugoj grupi. Pomoćnik ima ovlašćenja i odgovornost za obavljanje najsloženijih poslova iz delokruga Sektora kojim rukovodi, za planiranje, organizovanje, usmeravanje i nadzor nad obavljanjem poslova, kao i za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova. Pomoćnik  odgovara Pokrajinskom  sekretaru za svoj rad i za rad Sektora kojim rukovodi.

Radom odeljenja rukovodi načelnik odeljenja. Radom odseka rukovodi šef odseka. Za svoj rad načelnik odeljenja i šef odseka odgovara pokrajinskom sekretaru i pomoćniku koji rukovodi sektorom u kome je obrazovana ta uža unutrašnja jedinica.

Za izvršavanje poslova koji zahtevaju zajednički rad zaposlenih iz različitih organizacionih jedinica u Sekretarijatu ili zajednički rad sa drugim pokrajinskim organima, organizacijama, službama ili direkcijama, pokrajinski sekretar može obrazovati stručne komisije i radne grupe.

 
UNUTRAŠNjE JEDINICE - SEKTORI:

U Sektoru za pravne i materijalno-finansijske poslove obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice – odeljenja: Odeljenje za pravne poslove i Odeljenje za materijalno-finansijske poslove.
U Odeljenju za pravne poslove obavljaju se opšte pravni, upravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi, kao i drugi poslovi koji se odnose na stručnu pripremu akata za sednice Pokrajinske vlade i radnih tela, odnosno obradu predloga pokrajinskih uredbi, odluka i drugih opštih akata koje donosi Pokrajinska vlada; pripremu informacija za davanje saglasnosti Pokrajinske vlade u oblasti privrede, rada i zapošljavanja, turizma i regionalno-privredne saradnje, preduzetništva, zanatstva i inspekcijskog nadzora, izradu predloga plana aktivne politike zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodina (u daljem tekstu: Pokrajina) i realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u Pokrajini; pripremanje odluka o osnivanju organizacija od interesa za Pokrajinu u navedenim oblastima; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i podzakonskih akata u oblasti privrede i turizma; davanje uputstava i mišljenja za primenu zakonskih propisa i drugih akata organizacijama, ustanovama, institucijama i građanima; sprovođenje javnih nabavki;saradnja sa Pokrajinskim javnim pravobranilaštvom Vojvodine, praćenje rada saveta, komisija i drugih radnih tela Sekretarijata; priprema akata za subvencioniranje privrednih subjekata u Pokrajini i transfera nižim organima vlasti; saradnja sa drugim republičkim i pokrajinskim organima, organima jedinica lokalne samuprave i drugim institucijama i organizacijama; postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; poslovi vezani za odnose sa javnošću; pripremanje i organizovanje štampanja biltena, publikacija i propagandnog materijala za prezentacije Sekretarijata i privrednih potencijala Pokrajine u zemlji i inostranstvu; sačinjavanje zapisnika i zaključaka sa sastanaka Sekretarijata; obavljanje stručnih, operativnih i administrativnih poslova; poslovi evidentiranja, ažuriranja, arhiviranja i ekspedicije dokumentacije;
U Odeljenju za materijalno-finansijske poslove obavljaju se materijalno-finansijski poslovi za potrebe Sekretarijata i sa njima povezani studijsko-analitički, računovodstveni i administrativni poslovi, koji se odnose na: izradu predloga budžeta Sekretarijata, godišnjeg finansijskog plana Sekretarijata, kvartalnih planova i izveštaja o izvršenju finansijskih planova Sekretarijata; realizacija prispelih finansijskih obaveza u Sekretarijatu i drugi materijalno-finansijski poslovi.

U Sektoru za pravne i materijalno-finansijske poslove obavljaju se i drugi opšte pravni, materijalno-finansijski i drugi poslovi po nalogu Sekretara i neposrednih rukovodilaca.

U Sektoru za privredu obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice: Odeljenje za industriju i telekomunikacije, Odeljenje za preduzetništvo i zanatstvo i Odsek za inspekcijski nadzor.
U Odeljenju za industriju i telekomunikacije obavljaju se poslovi koji se odnose na poslove praćenja ukupnog privrednog razvoja i kretanja u industrijskoj proizvodnji kao i pojedinačno po granama u industrijskoj oblasti; učestvovanje u ostvarivanju procesa restruktuiranja i revitalitzacije u preduzećima; pružanja informativnih, konsultantskih i drugih usluga u oblastima standardizacije, sertifikacije i ocenjivanja usaglašenosti proizvoda kojima se zadovoljavaju potrebe malih i srednjih preduzeća u toj oblasti; uvođenje sistema kvaliteta, standardizacije i sertifikacije industruijskih proizvoda; praćenje i realizacija projekata u skladu sa Strategijom programa privrednog razvoja AP Vojvodine; upravljanje i rad na realizaciji Projekta ''Najbolje iz Vojvodine''; dodela podsticajnih i drugih sredstava namenjenih razvoju privrede i stvaranju industrijskih parkova; učešće u pripremi nacrta zakona i drugih podzkonskih akata iz oblasti industrije i telekomunikacija; pripremanje predloga odluka i drugih opštih akata Pokrajinske vlade i Skupštine; predlaganje donošenja plana i programa ravnomernog privrednog razvoja Pokrajine u skladu sa Planom razvoja Republike Srbije; pripremanje analiza, izveštaja, informacija i stručnih mišljenja iz oblasti industrije; poslovi iz oblasti telekomunikacija; učestvovanje u utverđivanju politike razvoja u oblasti telekomunikacija; donošenja Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji; plana namene radio frekvencijskih opsega i plana raspodele radio frekvencija; praćenje promene zakona i drugih propisa iz oblasti  telekomunikacija, učestvovanje u izradi republičkih i pokrajinskih propisa u ovim oblastima; davanje stručnih mišljenja za izradu analiza, izveštaja i informacija iz ovih oblasti; saradanju sa privrednim subjektima, republičkim i pokrajinskim organima koji donose plan i strategiju razvoja  telekomunikacija; obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje i analiziranje kretanje u oblasti trgovine i usluga, cena i troškova života; analiziranje uticaja ekonomske politike na funkcionisanje tržišta i odnose ponude i tražnje; promet roba i usluga u prometu roba; zaštite potrošača; saradnje sa udruženjima potrošača; učestvovanje u pripremi republičkih zakona, drugih propisa i podzakonskih akata; ostvarivanje sradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu,praćenje i realizaciju projekata iz ovih oblasti, davanje stručnih predloga iz ovih oblasti i drugi poslovi po nalogu Sekretara i neposrednih rukovodilaca.
U Odeljenju za preduzetništvo i zanatstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na studijsko-analitičko praćenje tekućih privrednih kretanja; pripremu programa mera i programa razvoja preduzetništva, mikro, malih i srednjih privrednih društava; praćenje ostvarivanja programa i predlaganje mera za njihovo sprovođenje; pripremanje odluka i opštih akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u oblasti preduzetništva; podsticaj razvoja preduzetništva; izradu, praćenja i realizaciju projekata iz oblasti preduzetništva; utvrđivanje starih zanata svojstveni području Pokrajine i utvrđivanje i obezbeđivanje mera za njihovo unapređenje i razvoj; izradu planova, informacija i izveštaja iz oblasti biznis inkubatora, industrijskih parkova i klastera i vrši njihovu promociju; saradnju sa organima lokalne samouprave i drugim subjektima i učesnicima u oblasti preduzetništva; pripremanje analiza, izveštaja informacija i stručnih mišljenja iz oblasti preduzetništva; koordinaciju sa ostalim sektorima u Sekretarijatu; saradnju sa ostalim pokrajinskim i republičkim organima i obavljanje ostalih poslova po nalogu sekretara i neposrednih rukovodilaca.

U Odseku za inspekcijski nadzor obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora neregistrovanih i registrovanih privrednih subjekata na teritoriji Autonomne pokrajine  Vojvodine u skladu sa ratifikovanim Međunarodnim konvencijama, zakonima i podzakonskim aktima u oblasti  autorskog i srodnih prava i zaštite intelektualne svojine, kao i mreže usluga elektronskih komunikacija, prati primena propisa iz ovih oblasti i daje inicijativa za njihovu izmenu, priprema akata, Godišnji izveštaj, Plan rada za nadležno Ministarstvo- Koordinacionu komisiju Vlade Republike Srbije, Pokrajinsku vladu i  Skupštinu  Autonomne pokrajine Vojvodine, čime se obezbeđuje zakonitost poslovanja i postupanje inspektora i nadziranih subjekata uz procenu rizika; sprečavaju i otklanjaju štetne posledice po zakonom zaštićena dobra i interese, u saradnji sa organima, organizacijama i institucijama i drugi poslovi iz opisanih nadležnosti po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog  rukovodioca.


U Sektoru za rad i zapošljavanje obrazovana je jedna uža unutrašnja jedinica – odeljenje: Odeljenje za rad i zapošljavanje.
U Odeljenju za rad i zapošljavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje primene propisa i strateških dokumenata iz oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; predlaganje izmena i dopuna propisa iz ovih oblasti za Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) i Pokrajinsku vladu; praćenje stanja i kretanja na tržištu rada; sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa zakonom, Akcionim planom i Strategijom zapošljavanja Republike kao i prećenje realizacije mera, realizaciju antidiskriminacione politike u oblasti zapošljavanja i rada; praćenje, podsticanje i kreiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugih teže zapošljivih kategorija građana; preduzimanje mera za podsticanje zapošljavanja na teritoriji Pokrajine; praćenje i primena ratifikovanih konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada i sačinjavanje izveštaja o njihovoj primeni; saradnju sa međunarodnim, regionalnim i domaćim organima i organizacijama u oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Pokrajinskom savetu za zapošljavanje, Pokrajinskom savetu za bezbednost i zaštitu na radu i Pokrajinskom socijalno-ekonomskom savetu; obavljanje aktivnosti u cilju razvoja tripartitnog socijalnog dijaloga u Pokrajini; preduzimanje aktivnosti na podizanju kapaciteta socijalnih partnera (sindikata i poslodavaca) za ravnopravno učešće u socijalnom dijalogu; iniciranje aktivnosti za harmonizaciju radnog i socijalnog zakonodavstva sa normativno-institucionalnim okvirom i praksom socijalnog dijaloga; podizanje svesti o prednostima i koristi razvijenog socijalnog dijaloga kroz konstantno informisanje javnosti o akterima, sadržajima i instrumentima socijalnog dijaloga; saradnja sa sindikalnim organizacijama, organizacijama poslodavaca i nevladinim organizacijama; učestvovanje u rešavanju pitanja od značaja za ostvarivanje ekonomskih sloboda i prava zaposlenih, materijalnog i socijalnog položaja poslodavaca i zaposlenih; razvoja kulture pregovaranja i podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova; saradnja sa Pokrajinskim javnim pravobranilaštvom Vojvodine i obavljanje ostalih poslova po nalogu sekretara i neposrednih rukovodilaca.


U Sektoru za turizam i regionalno-privrednu saradnju obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice: Odsek za turizam i privredne manifestacije i   Odeljenje za turizam i regionalno-privrednu saradnju.
U Odseku za turizam i privredne manifestacije obavljaju se studijsko-analitički,  i stručno-operativni poslovi, kao i drugi poslovi koji se odnose na stručnu pripremu akata za sednice Pokrajinske vlade i radnih tela iz oblasti regionalne saradnje; obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i realizaciju razvojnih planova i programa u oblasti turizma; izradu predloga odluka, predloga rešenja, informacija, izveštaja i drugih akata koje usvaja Pokrajinska vlada i Skupština u oblasti turizma i regionalno-privredne saradnje; predlaganje akta u vezi planiranja programa i projekata na aplikacije za sredstva fondova Evropske unije, donacije i drugih oblika razvojne pomoći u oblasti turizma; predlaganje akta u vezi planiranja programa i projekata na aplikacije za sredstva domaćih fondova; praćenje i izrada propisa koji regulišu ovu oblast; praćenje Programa razvoja turizma APV i Strategije razvoja turizma Srbije,analiziranje kretanja i pojava na tržištu;  obavljanje složenih studijsko-analitičkih poslova koji se odnose na pripremu programa u ostvarivanju regionalne saradnje; praćenje realizacije projekata koji se sprovode u okviru potpisanih sporazuma o regionalnoj saradnji; ostvarivanje saradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu, republičkim i pokrajinskim organima; praćenje rada Turističke organizacije Vojvodine, obavlja poslove koji se odnose na saradnju sa odgovarajućim institucijama u oblasti turizma, saradnje sa razvojnim agencijama, republičkim i pokrajinskim organima, saradnje sa privrednim društvima; učešće na organizovanim edukativnim seminarima; praćenje i podrška manifestacijama u oblasti turizma, izradu konkursa, stručnih analiza, izveštaja i informacija u oblasti turizma; izradu stručnih analiza, izveštaja i informacija vezanih za specifične oblike turizma; i drugi poslovi po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog rukovodioca.

U Odeljenju za turizam i regionalno-privrednu saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i realizaciju razvojnih planova i programa turizma; izrađuje predlog odluka, predlog rešenja, informacija, izveštaja i drugih akata koje usvaja Pokrajinska vlada i Skupština; predlaganje akta u vezi planiranja razvoja regionalne saradnje ; praćenje propisa koji regulišu ovu oblast; analiziranje kretanja i pojava na tržištu; ostvarivanje saradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu, republičkim i pokrajinskim organima; predlaganje akata kojima se uređuje korišćenje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimatskih resursa; izrada predloga  akata za osnivanje banja i lečilišta na teritoriji Pokrajine u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije; organizovanje polaganja stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča i turističkih pratioca za područje Pokrajine; uključivanje  člana komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata; poslovi u oblasti ostvarivanja i unapređenja razvoja sa zemljama u okruženju i sa drugim evropskim regionima; praćenja i analiziranja stanja spoljno-trgovinske razmene sa ovim zemljama i predlaganja mera za unapređenje i podsticanje regionalno-privredne saradnje; izrađivanja dokumenta, protokola i memoranduma koji se odnose na privrednu saradnju Pokrajine i regiona; saradnje sa razvojnim agencijama; praćenja regulative iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; iniciranja izmene propisa u ovim oblastima; pripremanja predloga odluka za Pokrajinsku vladu i Skupštinu; organizovanje sajamskih i privrednih manifestacija, promocija i nastupa Sekretarijata i vojvođanske privrede na sajamskim i privrednim manifestacijama u zemlji i inostanstvu; vršenje realizacije aktivnosti u delu subvencionisanja malih i srednjih preduzeća i turističkih organizacija za nastupe na sajmovima; organizovnja edukativnih seminara; ostvarivanje saradnje sa privrednim društvima i sajamskim centrima; predlaganje akata u skladu sa zakonom za uređenje sajmova i drugih privrednih manifestacija od pokrajinskog značaja; predlaganje akata za osnivanje, kategorizaciju i način rada sajamskih centara; predlaganje mreže sajamskih i drugih privrednih manifestacija na teritoriji Pokrajine; izrada konkursa,stručnih analiza, izveštaja i informacija i drugi poslovi po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog  rukovodioca.

U Sekretarijatu je sistematizovano 43 radnih mesta na kojima poslove obavlja 5 službenika na položaju i 43 zaposlena lica.

March 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates