Kabinet

KABINET POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Pokrajinski sekretar, dr Nenad Ivanišević, član je Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam.

Pokrajinski sekretar ima zamenika, podsekretara i četiri pomoćnika.

 

 

 

    dr NENAD IVANIŠEVIĆ
   
pokrajinski sekretar za privredu i turizam
    Tel.: 021 487 4610
    Pokrajinska vlada, 20/II


 

 

 

 

     PALIMIR TOT
    
zamenik pokrajinskog sekretara
     Tel.: 021 487 43 09
     Pokrajinska vlada, 1/II

 

 

    

 

 

    SLAVOLJUB ARSENIJEVIĆ
    v.d. podsekretara
    Tel.: 021 487 43 29
    Pokrajinska vlada, 16/II 

 

MARIJANA ČETOJEVIĆ
v,d, pomoćnika za privredu
Tel..: 021 487 46 06
Pokrajinska vlada, 65а/II

ILONA PELT
v.d. pomoćnika za zapošljavanje
Tel.: 021 487 44 67
Pokrajinska vlada, 2/II

MILAN JARIĆ
v.d. pomoćnika za turizam i regionalno privrednu saradnju
Tel.: 021 487 41 09
Pokrajinska vlada, 15/II

 

Opis funkcija rukovodilaca, nadležnosti, obaveze i ovlašćenja:

PODSEKRETAR
Položaj u prvoj grupi
Obavlja poslove organizovanja i koordiniranja rada unutrašnjih jedinica; usklađuje rad unutrašnjih jedinica Sekretarijata, prati ostvarivanje nadležnosti Sekretarijata, obezbeđuje koordinaciju rada organizacionih jedinica, unapređuje organizaciju i metode rada, ostvaruje saradnju organizacionih jedinica u okviru Sekretarijata, prati i usklađuje aktivnosti organizacionih jedinica u postupku usaglašavanja propisa,prati  usklađivanje opštih  i pojedinačnih  akata  sa pozitivnim propisima, prati kadrovsku strukturu zaposlenih radi unapređivanja poslova iz nadležnosti Sekretarijata, unapređuje odnose prema građanima i pravnim licima koji se obraćaju i obavlja druge poslove propisane zakonom i aktima Skupštine i Pokrajinske vlade; daje smernice u pripremi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i Kadrovskom planu; daje mišljenje u postupku ocenjivanja  službenika na položaju druge grupe; preduzima aktivnosti u vezi sa sprovođenjem disciplinskog postupka u Sekretarijatu; koordinira pripremu izveštaja o radu i predloga programa rada Sekretarijata za Pokrajinsku vladu i obavlja druge poslove u obimu i vrsti za koje ga ovlasti Pokrajinski sekretar.

SEKTOR ZA PRAVNE I MATERIJALNO-FINANSIJSKE  POSLOVE

POMOĆNIK POKRAJINSKOG SEKRETARA
Službenik na položaju u drugoj grupi
Prati ostvarivanje nadležnosti iz oblasti za koju je zadužen, obezbeđuje koordinaciju rada između zaposlenih u Sektoru, usklađuje akte sa pozitivnim propisima; organizuje i koordinira obavljanje poslova u Sektoru, stara se o kvalitetnom i blagovremenom izvršavanju poslova u Sektoru; obavlja najsloženije pravne i  studijsko-analitičke poslove iz delokruga Sektora; učestvuje u radu radnih tela Skupštine i Pokrajinske vlade po ovlašćenju Sekretara; ostvaruje saradnju sa republičkim i pokrajinskim organima i organima jedinice lokalne samouprave; odgovoran je za primenu akata u radu Sekretarijata, izvršenje finansijskog plana Sekretarijata, sprovođenje javnih nabavki, izvršenje svih plaćanja i ugovornih obaveza Sekretarijata; priprema akata za subvencioniranje privrednih subjekata u Pokrajini i transfera nižim organima vlasti; priprema akt  u postupku ocenjivanja zaposlenih u Sektoru; preduzima aktivnosti u vezi sa sprovođenjem disciplinskog postupka u Sekretarijatu;izrađuje predlog Kadrovskog plana i predlog akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Sekretarijata;     koordinira pripremu izveštaja o radu i predloge programa rada Sekretarijata za Pokrajinsku vladu;  koordinira postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i poslove u odnosima Sekretarijata sa javnošću; rukovodi i koordinira aktivnostima reforme pokrajinske uprave i pokrajinskih strateških dokumenata koji se sprovode u Sekretarijatu, učestvuje u sastancima i protokolarnim obavezama Sekretara u vezi poslova Sektora, učestvuje u pripremi informacija i izveštaja za radna tela Pokrajinske vlade i Skupštine, prati zakone, propise i druge akte i inicira predloge za njihovu izmenu, obavlja i druge poslove po nalogu  Pokrajinskog sekretara.

SEKTOR ZA  PRIVREDU

POMOĆNIK POKRAJINSKOG SEKRETARA
Službenik na položaju u drugoj grupi
Prati ostvarivanje nadležnosti iz oblasti za koju je zadužen, obezbeđuje koordinaciju rada između zaposlenih, obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz delokruga Sektora, stara se o kvalitetnom i blagovremenom izvršavanju poslova, raspoređuje poslove na zaposlene u Sektoru, učestvuje u radu radnih tela Supštine i Pokrajinske vlade po ovlašćenju Sekretara, obavlja najsloženije poslove iz oblasti industrije, telekomunikacija, preduzetništva i zanatstva; kreira projektne ideje vezane za razvoj i rešavanje problema u navedenim oblastima; izrađuje program rada i izveštaj o radu; koordinira poslove vezane za razvoj zanatstva i preduzetništva na teritoriji Pokrajine; priprema analize, izveštaje, informacije i stručna mišljenja iz oblasti industrije, pružanja informativnih, konsultantskih i drugih usluga u oblastima uvođenja sistema kvaliteta, standardizacije i sertifikacije industrijskih proizvoda; učestvuje u sačinjavanju izrade  tekstova  konkursa u oblasti privrede, preduzetništva, zanatstva, telekomunikacija; prati primenu propisa iz oblasti inspekcijskog nadzora i ostvaruje saradnju sa republičkim i pokrajinskim organima i organima jedinica lokalne samouprave i obavlja druge poslove po nalogu Pokrajinskog sekretara.

SEKTOR ZA RAD I  ZAPOŠLjAVANjE

POMOĆNIK POKRAJINSKOG SEKRETARA
Službenik na položaju u drugoj grupi
Organizuje i koordinira obavljanje poslova u Sektoru, stara se o kvalitetnom i blagovremenom izvršavanju poslova u Sektoru, obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz delokruga Sektora, raspoređuje poslove na zaposlene u Sektoru; priprema analize, izveštaje, informacije i stručna mišljenja iz oblasti rada i zapošljavanja;  učestvuje u radu radnih tela Skupštine i Pokrajinske vlade po ovlašćenju Sekretara; učestvuje u izradi predloga plana javnih nabavki  i sprovođenju plana  javnih nabavki, po potrebi   za Odeljenje ostvaruje saradnju sa republičkim i pokrajinskim organima i organima jedinice lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama; prati institucijalni socijalni dijalog i važeći zakonski okvir, prati delovanje socijalnog partnerstva (neuspele privatizacije, štrajkovi, najugroženije privredne grane); sa Pokrajinskim socijalno-ekonomskim savetom i drugim zainteresovanim subjektima preduzima aktivnosti na podizanju kapaciteta socijalnih partnera, za ravnopravno učešće u socijalnom dijalogu, prati uticaj tržišta rada i politike zapošljavanja na funkcionisanje socijalnog dijaloga u Pokrajini, afirmiše prednosti razvijenog socijalnog dijaloga i obavlja druge poslove po nalogu  Pokrajinskog sekretara.

SEKTOR ZA  TURIZAM I REGIONALNO-PRIVREDNU SARADNjU

POMOĆNIK POKRAJINSKOG SEKRETARA
Službenik na položaju u drugoj grupi
Organizuje i koordinira obavljanje poslova u Sektoru, obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz delokruga Sektora, stara se o kvalitetnom i blagovremenom izvršavanju poslova, raspoređuje poslove na zaposlene u Sektoru, učestvuje u radu radnih tela Skupštine i Pokrajinske vlade po ovlašćenju Sekretara, obavlja najsloženije poslove iz oblasti turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, sajmova, regionalne privredne saradnje i privrednih manifestacija; učestvuje u izradi predloga plana javnih nabavki  i sprovođenju plana  javnih nabavki, po potrebi za Sektor; izrađuje program rada i izveštaj o radu; stara se o organizaciji sajamskih i privrednih manifestacija i promocija za nastupe Sekretarijata; učestvuje u izradi predloga akata za  subvencionisanje pravnih lica  i turističkih organizacija za nastupe na sajmovima; sarađuje sa turističkim organizacijama, privrednim društvima, sajamskim centrima i drugim organizacijama, ostvaruje saradnju sa republičkim i pokrajinskim organima i organima jedinica lokalne samouprave; obavlja druge poslove po nalogu Pokrajinskog  sekretara.

October 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates