30. septembar 2017. - Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini

Na osnovu čl. 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava  za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje


JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA  ORGANIZACIJE   REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI
   

Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje nastupa malih privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine, na Regionalnim sajmovima (u daljem tekstu: Regionalni sajam);

 
VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva, sa ukupnim iznosom od 1.500.000,00 dinara, a  namenjena su regionalnim privrednim komorama za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini.

Iznos sredstva, u skladu sa članom 20. Uredbe o pravilima za dodelu za dodelu državne pomoći, prema nameni utvrđuje se u visini do 50% prihvatljivih troškova do najviše 300.000,00 dinara.

Iznosi iz stava jedan ovog člana su sa uračunatim PDV-om.

Prilikom razmatranja podnetih prijava priznavaće se troškovi koji su dokumentovani računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke i drugim dokazima.

PRAVO UČEŠĆA I USLOVI  UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.

Podnosilac prijave učestvuje na Konkursu, pod sledećim uslovima:

- da je upisan u  registar  Agencije za privredne registre pre 01.01.2017. godine;
- da podnese najviše četiri prijave za različite Sajamske manifestacije;
- da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
- da Sajamska manifestacija ima utvrđen datum, vreme i mesto održavanja;
- da poseduje program Sajamske manifestacije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Javni konkurs, propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini.

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava  za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini.


PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave na Javni konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom i dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom na licu koverte „JAVNI KONKURS ZA REGIONALNE SAJMOVE”, ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave je  16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487 4481 ili 021/487 4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

OBRAZAC PRIJAVE ZA PREUZIMANJE

PRAVILNIK

August 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates