13. avgust 2017. - Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2017. godini

Na osnovu člana  11. i člana 22. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu (''Službeni list APV '', broj 69/2016, 27/17-ispr. i 29/17-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14‒ispr., 37/16 i 29/17) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava  udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini, od 25.07.2017. godine, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat),  r a s p i s u j e


KONKURS
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA  UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE  U 2017. GODINI
BROJ: 144-401-2444/2017-02


Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu, Program 1507 – uređenje i razvoj u oblasti turizma, Programska aktivnost 1001 razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine, Ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, 4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama  iz izvora finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, u ukupnom iznosu od 13.500.000,00 dinara.


CILj

Cilj Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava  udruženjima građana  sa  teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine  za finansiranje projekata  od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine  u 2017. godini (u daljem tekstu: Konkurs) je:

-    Podsticanje rada udruženja građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koja se bave unapređenjem  turističke ponude Autonomne pokrajine Vojvodine kroz organizovanje turističko-privredne manifestacije od lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja, kao i učestvovanjem na manifestacijama od regionalnog i međunarodnog značaja (u daljem tekstu: Manifestacija);

-    Afirmacija manifestacionog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma AP Vojvodine;

-    Unapređenje kvaliteta postojećih manifestacija i povećanje broja učesnika;

-    Povećanje ukupne turističke ponude kroz unapređenje manifestacionog turizma;

-    Promocija turističke ponude AP Vojvodine na Manifestacijama od regionalnog i međunarodnog značaja.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za:

-    organizovanje  Manifestacije ili

-     učešće na Manifestaciji.

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za Manifestaciju  koja se održava/la  u periodu od 01.01.2017. do 30.11.2017. godine.

Prihvatljivi troškovi za Manifestacije su:

- materijalni troškovi: troškovi zakupa prostora, iznajmljivanja prateće opreme tehničke podrške i audio vizuelne opreme, kao i režijski troškovi (struja, voda, internet i sl).

Obračun materijalnih troškova  prihvata se po tržišnoj ceni prema broju dana trajanja Manifestacije;

-  putni troškovi: troškovi za najviše dva izvršioca, od sedišta udruženja do mesta održavanja Manifestacije i to avio, autobuski i železnički prevoz za jedan odlazak i jedan povratak po izvršiocu ili automobilski prevoz za jedan odlazak i jedan povratak za oba izvršioca zajedno.

Obračun putnih troškova za avio, autobuski i železnički prevoz prihvata se prema visini stvarnih troškova cena prevoza.  Obračun troškova prevoza automobilom prihvata se tako što se broj pređenih kilometara množi sa 30% cene jednog litra benzina tipa BMB 95;

- troškovi informisanja javnosti i vidljivosti Manifestacije: troškovi priprema propagandnog materijala za Manifestaciju (troškovi izrade štampanog materijala kao što su  obaveštenja, sertifikati, programi, posteri i ostali reklamno propagandni materijali), troškovi medijskog oglašavanja (izrada spotova, reklama, oglašavanja u medijima i slično);

-  administrativni troškovi izdavanja  dozvola za organizovanje Manifestacije.

Prihvatljivi troškovi realizovani prilikom sprovođenja Manifestacije su oni koji su plaćeni na tekući račun dobavljača i pružaoca usluga  (bezgotovinski način plaćanja) i koji su fakturisani na ime  Podnosioca prijave (Korisnika sredstava), odnosno iskazani na računima izdatim na ime Podnosioca prijave( Korisnika sredstava).

Neprihvatljivi troškovi su:

- troškovi aktivnosti na pripremi  programa;
- troškovi koji se ne odnose na period sprovođenja projekta;
- zaostali dugovi, gubici  i kamate;
- troškovi plaćanja poreza i carina, zarada,  organizovanje igara na sreću i sl;
- troškovi  kupovine i nabavke opreme i sl;
- kupovina  zemljišta ili objekata ili nepokretnog ili pokretnog dobra bilo koje vrste;
- troškovi  partnera u projektu;
- troškovi koji nisu predviđeni specifikacijom troškova koja je sastavni deo Prijave;
- gubitaka nastalih prilikom konverzije valute;
- troškovi dnevnica;
- troškovi smeštaja;
- troškovi ugovora angažovanih lica na Manifestaciji;
- svi ostali troškovi  koji nisu navedeni pod prihvatljivim troškovima.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju  udruženja građana sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, upisana u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Podnosilac prijave učestvuje na Konkursu, pod sledećim uslovima:

1. da je upisan u  registar  Agencije za privredne registre pre 01.01.2017. godine;

2. da je Manifestacija  ubeležena u kalendar manifestacija i festivala Turističke organizacije Vojvodine (za organizovanje Manifestacije na teritoriji AP Vojvodine);

3. da je Manifestacija ubeležena u kalendar manifestacija i festivala Turističke organizacije Vojvodine (za učešće na manifestaciji koja se održava na teritoriji AP Vojvodine) i kalendar  događaja Turističke organizacije Srbije (za učešće na Manifestaciji koja se održava na teritoriji grada Beograda i opština i gradova na teritoriji centralne Srbije);

4. da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

5. da Manifestacija ima utvrđen datum, vreme i mesto održavanja;

6. da aplicira samo s jednim projektom;

7. da poseduje program Manifestacije.

IZNOS  SREDSTAVA PREMA NAMENI

Iznos  sredstava po nameni:

1)    Za organizovanje Manifestacije, minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po odobrenom projektu je 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos je  1.000.000,00 dinara;

2)    za učešće na Manifestaciji, minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po odobrenom projektu je 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos je  300.000,00 dinara.

Iznosi iz stava jedan ovog člana su sa uračunatim PDV-om.

Iznos odobrenih Sredstava može biti manji od iznosa traženih Sredstava.    

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI

Obavezna dokumentacija koja se podnosi:

1. u potpunosti ispunjen obrazac prijave na Konkurs (preuzima se sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs); Budžet projekta je sastavni  deo prijave;

2. izvod o registraciji (registrovanim podacima)  iz APR-a – ne stariji od datuma objavljivanja Konkursa  (original ili overena fotokopija);

3. fotokopija OP obrasca;

4. fotokopija lične karte odgovorne osobe podnosioca prijave;

5. fotokopija kartona deponovanih potpisa iz Uprave za trezor, ukoliko postoji otvoren namenski dinarski  račun i JBKJS (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava);

6. uverenje Poreske uprave o izmirenim dospelim obavezama (porezi i doprinosi) do 30.06.2017. godine- original ili overene fotokopije;

7. uverenje nadležne lokalne Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda  do 30.06.2017. godine- original ili overene fotokopije;

8. program Manifestacije (cilj, datum, vreme, mesto, satnica dešavanja, potrebna sredstva, spisak učesnika sa podacima i dr.) potpisan i pečatiran od strane Podnosioca prijave;

9. dokumentacija sa kojom se dokazuje (predugovor, ugovor, sporazum i sl.) da je organizator obezbedio operativno-tehničke uslove za organizovanje Manifestacije (prostor, prateću opremu tehničku podršku, audio vizuelnu opremu i dr.);

10. fotokopija Statuta udruženja građana na kojoj je vidljiva overa APR-a;

11. pozivno pismo organizatora Manifestacije ili potvrda od strane organizatora Manifestacije da se određeno udruženje nalazi na spisku učesnika  Manifestacije (za učešće na Manifestaciji).

Pored obavezne dokumentacije iz stava 1. ovog člana, potrebna dokumentacija za odlučivanje  je i sledeća dokumentacija:

1. preporuka za održavanje manifestacije dobijena  od grada, opštine ili mesne zajednice (za organizaciju Manifestacije na teritoriji AP Vojvodine);

2. preporuka za održavanje manifestacije dobijena  od strane Turističke organizacije Vojvodine (za organizaciju Manifestacije van teritorije AP Vojvodine);

3. dokaz o finansijskoj podršci  suorganizatora ili donatora - Potvrda o sufinansiranju (za organizaciju Manifestacije);

4. dokaz o podršci  od strane turističke organizacije lokalne samouprave (za učešće na Manifestaciji);

5. dokaz o finansijskoj podršci  od strane  grada, opštine ili mesne zajednice - Potvrda o sufinansiranju (za učešće na manifestaciji);

6. dokaz o finansijskoj podršci od strane donatora - Potvrda o sufinansiranju (za učešće na Manifestaciji);

7. dokumentacija kojom se dokazuje višegodišnji kontinuitet i/ili jubilej održavanja Manifestacije.
 
Dokumentacija dostavljena na Konkurs se ne vraća.

       
NAČIN I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI”, ili lično na pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave je 04. septembar 2017. godine.

DONOŠENjE ODLUKE

Odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na internet prezentaciji Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

Sekretarijat će, nakon donošenja Odluke o dodeli sredstava, kontaktirati samo učesnike Konkursa kojima su sredstva odobrena (u daljem tekstu: Korisnik sredstava).
   
Nakon donošenja Odluke, a pre zaključenja Ugovora, Korisnik sredstava je dužan da sredstva odobrena Odlukom opravda podnošenjem izveštaja o namenski utrošenim sredstvima. 

Korisnik sredstava je dužan da pre zaključenja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava otvori poseban dinarski namenski račun kod Uprave za trezor ili da dostavi dokaz o otvorenom posebnom dinarskom namenskom računu (kopija kartona deponovanih potpisa sa pripadajućim JBKJS).

Korisnik sredstava je dužan da, nakon donošenja Odluke  potpiše izjavu o davanju saglasnosti na odobreni iznos sredstava.

Postupak donošenja odluke, kriterijumi i druga pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava  udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine  u 2017. godini.
  

INFORMACIJE O PREUZIMANjU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava  udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs


KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/456-790 svakog radnog dana, od 10.00  do 14.00 časova.

ОBRAZAC ZA PREUZIMANJE

PRAVILNIK

August 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates