13. avgust 2017. - Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine, za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2017. godini

Na osnovu člana  11. i člana 22. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu (''Službeni list APV '', broj 69/2016, 27/17-ispr. i 29/17-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14‒ispr., 37/16 i 29/17) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih  sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine  u 2017. godini, od 25.07.2017. godine, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat),  r a s p i s u j e


KONKURS
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE, ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE  U 2017. GODINI
Broj: 144-401-2454/2017-44


Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu, Programa 1507 – Uređenje i razvoj u oblasti turizma,  Programska aktivnost 1001 – razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine, Ekonomska klasifikacija 4632 – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, sa ukupnim iznosom od 50.000.000,00 dinara, lokalnim samoupravama sa teritorije APV za sufinansiranje projekata iz oblasti turizma koji su od značaja za lokalnu samoupravu.

CILj

Cilj Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine  u 2017. godini (u daljem tekstu: Konkurs) je:

-   razvoj turizma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine podsticanjem  lokalnih samouprava  za poboljšanje i modernizaciju turističkih potencijala;

-   unapređenja turističke ponude AP Vojvodine.


NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za:

1. izradu planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenti po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.) od značaja za unapređenje turističke ponude lokalne samouprave;

2. izradu i postavljanje turističke signalizacije;

3. a) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja (izgradnja  pristupnih  saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za  vodosnabdevanje  i  kanalisanje  otpadnih  voda  sa uređajima  za  prečišćavanje  otpadnih  voda, hidrotehnički objekti u skladu sa propisima kojima se uređuje plovidba, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada i dr);

b) rekonstrukciju, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti nautičkog turizma, objekti cikloturizma, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije i dr.), kao i izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

c) uređenje  zemljišta  namenjenog  opštoj  rekreaciji  i nabavka prateće opreme (ski staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, mobilijeri, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

d) unapređenje banjskog-zdravstvenog turizma primenom termomineralne vode i peloida u cilju unapređenja zdravstvenog turizma na teritoriji AP Vojvodine.


PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).


USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Podnosilac prijave učestvuje na Konkursu, pod sledećim uslovima:

1. da Podnosilac prijave može podneti najviše dve prijave za dve različite tačke  Namene sredstava, s tim da se iz tačke 3. Namene sredstava može  podneti prijava samo za jednu podtačku;

2. da je realizacija projekta u skladu sa ciljevima i namenom Konkursa;

3. da u realizaciji projekta učestvuje sa minimalno 20% sredstava;

4. da poseduje odgovarajuću odluku/rešenje nadležnog organa Podnosioca prijave (za tačku 1. Namene sredstava);

5. da poseduju odgovarajuće akte izdate od nadležnog organa, u skladu sa zakonom (za tačke 2. i 3. Namene sredstava);

6. da na svojoj teritoriji  imaju  - Centar za rehabilitaciju – banju ili spa&wellness centar, u okviru kojih će realizovati projekat (za tačku 3. d) Namene sredstava);

7. da je izmirio sve dospele poreze, doprinose i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda;

8. da se projekat realizuje u okviru turističke tematske celine.


VISINA SREDSTAVA PO PROJEKTU

Visina Sredstava po projektu utvrđuje  se:

1)    Za tačku 1. Namene Sredstava do  2.000.000,00  dinara
2)    Za tačku 2. Namene Sredstava  do  3.000.000,00  dinara
3)    Za tačku 3. Namene Sredstava do  5.000.000,00 dinara

Podnosiocu prijave može biti odobreno maksimalno  5.000.000,00 dinara (slovima: pet miliona dinara).

Pomenuti iznosi su sa uračunatim PDV-om.

Iznos odobrenih Sredstava može biti manji od iznosa traženih Sredstava.     

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI

Obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs:

1. U potpunosti ispunjen obrazac prijave na konkurs (preuzima se sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs obrazac 01). Budžet je sastavni deo prijave;

2. Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova, overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci sa numerisanim, potpisanim stranama i  datumom  izrade); (za tačke 2. i 3.  Namene sredstava);

3. Ukoliko je zaključen ugovor o izvođenju radova:
-    kopiju ugovora o izvođenju radova;
-    kopiju prihvaćene ponude;
-   kopiju poslednje plaćene privremene situacije ili avansnog predračuna sa dokazom o izvršenom plaćanju (izvod računa);
(za tačke 2. i 3.  Namene sredstava);

4. Akt izdat od  nadležnog organa u skladu sa zakonom (za tačke 2 i 3. Namene sredstava);

5. Odluku/rešenje nadležnog organa Podnosioca prijave, za izradu planske i projektne dokumentacije (za tačku 1. Namene sredstava);

6. Odluku/rešenje nadležnog organa lokalne samouprave o realizaciji i iznosu učešća u finansiranju projekta;

7. Popunjena, potpisana i pečatom overena izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac 02);

8. Dokumentacija kojom se dokazuje da imaju u funkciji  tematsku  celinu za koju apliciraju na konkursu ( foto dokumentacija i sl.);

9. Popunjena, potpisana i pečatom overena  izjava o  tačnosti  podataka  iz Prijave  (obrazac 03);

10. Uverenje Poreske uprave da su izmireni dospeli porezi i doprinosi i uverenja nadležne lokalne samouprave  da su izmirene obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda, ne stariji od 30 dana od dana objavljivanja konkursa;

11. Dokumentacija kojom se dokazuje  obim  turističke posete lokaliteta  za koji se  aplicira na konkursu;

12. Dokumentacija kojom se dokazuje  mogućnost  i unapređenje  korišćenja  kapaciteta za terapiju  termomineralnim  vodama  i peloidima u turističko - relaksacione namene (za tačku 3. d) Namene sredstava);

13. Dokumentacija kojom se dokazuje učešće akreditovane razvojne agencije u projektu.

Podnosilac prijave može dostaviti  i dodatnu dokumentaciju za koju proceni da je od značaja za kriterijume za dodelu Sredstava.

Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave. Dozvoljena je upotreba faksimila umesto svojeručnog potpisa ovlašćenog lica podnosioca prijave.

Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU (Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi menicu kao sredstvo finansijskog obezbeđenja u skladu sa Zakonom).

Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Dokumentacija dostavljena na Konkurs se ne vraća.


NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE, ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE  U 2017. GODINI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave je  04. septembar  2017. godine.

Neće se razmatrati neblagovremene, nedopuštene, nepotpune i nerazumljive prijave.

DONOŠENjE ODLUKE

Odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na internet prezentaciji Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

Sekretarijat će, nakon donošenja Odluke, kontaktirati samo učesnike Konkursa kojima su Sredstva odobrena (u daljem tekstu: Korisnik sredstava).

Podnosilac prijave kome su sredstava odobrena (u daljem tekstu: Korisnik sredstava), dužan je da, nakon donošenja Odluke, potpiše izjavu o davanju saglasnosti na odobren iznos.

Na osnovu Odluke o dodeli sredstava, sa Korisnikom sredstava zaključiće se ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Postupak donošenja odluke, kriterijumi i druga pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih  sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine  u 2017. godini.

INFORMACIJE O PREUZIMANjU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave (obrazac 1), izjave (obrasci 2 i 3) i  Pravilnik o dodeli bespovratnih  sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine  u 2017. godini, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs


KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona  021 4874-669 svakog radnog dana, od 10.00  do 14.00 časova.

ОBRAZAC ZA PREUZIMANJE

IZJAVA - OBRAZAC O2

IZJAVA - OBRAZAC O3

PRAVILNIK

 

August 2022
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates