13. avgust 2017. - Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji svoju delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu („Službeni list APV“, br. 69/2016 i 29/2017-rebalans) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – dr. Odluka, 37/2016 i 29/2017), a shodno članu 5. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji svoju delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini od 01.08.2017. godine, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje


JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SVOJU DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE  ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA U 2017. GODINI
broj: 144-401-4728/2017-02


Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom u iznosu od 10.000.000,00 dinara (slovima: desetmilionadinara), obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, br. 69/2016 i 29/2017-rebalans) u okviru Programa 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Programska aktivnost 1001 – Podrška razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, Funkcionalna klasifikacija 411 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, Ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima, Ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, Izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz Budžeta.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis  državne pomoći.


CILj

Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste podrška privrednih subjekata koji svoju delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije, kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.


NAMENA SREDSTAVA

Sredstva se odobravaju po principu refundacije i subvencije, a namenjena su za troškova nabavke repromaterijala.

U slučaju refundacije troškova nabavke repromaterijala sredstva će se odobravati na osnovu dostavljenog računa-otpremnice, ugovora-otpremnice ili ugovora i izvoda računa iz banke o plaćanju u periodu od  01. jula 2016. godine do datuma raspisivanja Javnog konkursa.

U slučaju subvencije troškova nabavke repromaterijala sredstva će se odobravati na osnovu predračuna, ponude, predugovora ili ugovora koji su izdati posle datuma raspisivanja Javnog konkursa.

Pod repromaterijalom podrazumevaju se sirovine, proizvodni materijal u zavisnosti od vrste delatnosti privrednog subjekta, kao i nastali troškovi neophodni za unapređenje delatnosti i kreiranje novog  proizvoda.

VISINA SREDSTAVA

Visina bespovratnih sredstava može biti:
Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 30.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke.

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) najkasnije do 31. decembra 2015. godine i to:

1.    privredna društva, registrovana u APR-u, koja su  prema finansijskim izveštajima za 2016. godinu, razvrstana na mikro ili mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu, i

2.    preduzetnici (koji vode dvojno ili prosto knjigovodstvo i paušalni poreski obveznici).


USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

1. da je upisan u registar APR najkasnije do 31. decembra 2015. godine i ima sedište odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine;

2. da je pozitivno poslovao u 2016. godini (iskazao neto dobitak);

3. da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

4. da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;

5. da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

6. da podnosilac prijave i dobavljač/prodavac repromaterijala koji se nabavlja, nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima;

7. da podnosilac prijave prema finansijskom izveštaju za 2016. godinu, ima najmanje jedno zaposleno lice (osim kod preduzetnika);

8. da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;

9. da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2015-2017 godina) nije primio državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

10. da nije primio bespovratna sredstva iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini.

11. da nije primio bespovratna sredstva na konkursima Sekretarijata za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017.godini.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za refundiranje , odnosno subvencionisanje troškova nabavke za maksimalno 3 (tri)različita repromaterijala i to od najviše 2 (dva) različita dobavljača/prodavca.

Repromaterijal ne može biti kupljen od fizičkog lica, osim ako je prodavac  registrovan  kao preduzetnik.

Detaljne informacije o uslovima konkursa nalaze se u Pravilniku (preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs).


DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI

Učesnik na Javnom konkursu podnosi:

1)    Popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac prijave na Javni konkurs (preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs );

2)    Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR ne stariji od datuma objavljivanja javnog konkursa (original ili overena fotokopija);

3)    Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne Poreske uprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne starija od 31. jula 2017. godine (originali ili overene fotokopije);

4)    Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva: kopija  Izveštaja za statističke potrebe (SI) sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine koji je predat APR (obrasci: bilans stanja, bilans uspeha i statistički bilans);

Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva:
(1) za 2015. godinu kopije: bilansa uspeha (obrazac BU) i poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (obrazac PB2) sa overom Poreske upravei
(2) za 2016. godinu kopiju poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (obrazac PB2) sa potvrdom da je Poreskoj upravi predat elektronski
Paušalni poreski obveznici: fotokopija obrasca KPO, potvrda od svih poslovnih  banaka  o prometu na računu u 2016. i 2017. godini i fotokopija Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti;

5)    U slučaju refundacije podnosi se: račun ili račun-otpremnica ili ugovor –otpremnica za kupljeni repromaterijal (original ili overena fotokopija),  kopije izvoda računa iz banke o plaćanju  istog (ne starije od 01.jula 2016. godine do dana raspisivanja konkursa), ugovor (original ili overena fotokopija)   i kopija izvoda  računa  iz banke o plaćanju istog  (ne starije od 01.jula 2016. godine do dana raspisivanja konkursa);

U slučaju subvencije  podnosi se: predračun ili ponuda dobavljača ili predugovor sa prodavcem repromaterijala ili ugovor (original ili overena fotokopija), ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa.

6)    Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (na internet prezentaciji Sekretarijata):
•    o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
•    o saglasnosti za korišćenje datih podataka;
•    o primljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis);
•    o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata;
•    o nepostojanju neizmirenih obaveza;
•    o povezanim licima;
•    da se ne vode sudski postupci;
•    o broju zaposlenih osoba sa invaliditetom.


NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji svoju delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na gornju adresu).

Rok za podnošenje prijava je  04. septembar  2017. godine.


DONOŠENjE ODLUKE

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu Komisiju za pregled prijava sa priloženom dokumentacijom, ocenjivanje i izradu predloga za dodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija).

Članovi Komisije se imenuju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu, a mogu biti angažovani i stručnjaci iz oblasti za koju je raspisan Javni konkurs.

Pokrajinski sekretar razmatra predloge Komisije i donosi Odluku o dodeli sredstava korisnicima. Odluka je konačna.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na internet prezentaciji Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

Korisnik sredstava je dužan da pre zaključenja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava otvori poseban namenski račun kod Uprave za trezor ili da dostavi dokaz o otvorenom posebnom namenskom računu (kopija kartona deponovanih potpisa sa pripadajućim JBKJS).

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Sekretarijatu, na broj telefona 021/487-4248.

ОBRAZAC ZA PREUZIMANJE

IZJAVE UZ OBRAZAC

PRAVILNIK

October 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates