29. april 2017. - Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, br. 69/2016) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka i 37/2016), a shodno članu 5. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini od 27.4.2017. godine, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje


JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA U 2017. GODINI
broj: 144-401-2052/2017-02


Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 53.000.000,00 dinara (slovima: pedesettrimilionadinara), obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu, u okviru Programa 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Programska aktivnost 1001 – Podrška razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, Funkcionalna klasifikacija 411 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, Ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima, Ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, Izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz Budžeta.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis  državne pomoći.


CILJ

Cilj dodele bespovratnih sredstava je jačanje konkurentnosti privrednih subjekata i povećanje ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini putem olakšavanja započinjanja novih proizvodnih ciklusa i stimulisanja stvaranja nove dodatne materijalne vrednosti namenjene tržištu.


NAMENA SREDSTAVA

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen u celosti, nakon 1. januara 2017. godine do raspisivanja Javnog konkursa.

Repromaterijal mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.


VISINA SREDSTAVA

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice i izvoda računa iz banke o plaćanju repromaterijala.

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 250.000,00 dinara do najviše 1.250.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke.

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

U izuzetnim slučajevima, na predlog komisije za pregled prijava, refundiraće se troškovi nabavka repromaterijala do 70% vrednosti. Navedeni izuzetak se odnosi na privredne subjekte čije se sedište nalazi na teritoriji opština koje su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, razvrstane u grupu čiji je stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka.


PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva, zadruge i preduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) najkasnije do 31. decembra 2015. godine i to:

1.    privredna društva, registrovana u APR-u kao privredna društva ili zadruge, koja su, prema finansijskim izveštajima za 2015. i 2016. godinu, razvrstana na mikro ili mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. gl. RS“, br. 62/2013), kao i
2.    preduzetnici koji vode dvojno ili prosto knjigovodstvo (bez preduzetnika paušalnih obveznika poreza od samostalne delatnosti).


USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:
1)    da je upisan u registar APR najkasnije do 31. decembra 2015. godine i ima sedište odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine;
2)    da je pozitivno poslovao u 2015. i 2016. godini (iskazao neto dobitak);
3)    da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
4)    da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
5)    da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
6)    da podnosilac prijave i dobavljač/prodavac repromaterijala koji se nabavlja, nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima;
7)    da podnosilac prijave prema finansijskom izveštaju za 2016. godinu, ima najmanje jedno zaposleno lice;
8)   da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
9)   da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2015-2017. godina) nije primio državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;
10)  da nije primio bespovratna sredstva iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći za iste namene, u prethodnoj ili tekućoj godini.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za refundiranje troškova nabavke maksimalno 3 (tri) različita repromaterijala i to od najviše 2 (dva) različita dobavljača/prodavaca.

Repromaterijal ne može biti kupljen od fizičkog lica, osim ako je prodavac preduzetnik.


DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI

Učesnik na Javnom konkursu podnosi:
1)    Popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac prijave na Javni konkurs (preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs );
2)    Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od datuma objavljivanja Javnog konkursa (original ili overena fotokopija);
3)    Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne Poreske uprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne starija od 31. marta 2017. godine (originali ili overene fotokopije);
4)    (a) –     Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva –kopija Izveštaja za statističke potrebe (SI) sa stanjem na dan 31. decembar 2016. godine koji je predat APR (obrasci: bilans stanja, bilans uspeha i statistički bilans);
       (b) –     Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva – kopije: (1) bilansa uspeha za 2015. i 2016. godinu (obrazac BU) sa overom Poreske uprave i (2) poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za 2015. i 2016. godinu (obrazac PB2);
5)    Račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljeni repromaterijal (original ili overena fotokopija) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 1. januara 2017. godine do dana raspisivanja konkursa);
6)    Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (na internet prezentaciji Sekretarijata):
(1)    o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
(2)    o saglasnosti za korišćenje datih podataka;
(3)    o primljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis);
(4)    o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata;
(5)    o nepostojanju neizmirenih obaveza;
(6)    o povezanim licima;
(7)    da se ne vode sudski postupci;
(8)    o broju zaposlenih osoba sa invaliditetom.

Ukoliko je podnosilac prijave nosilac nagrada i priznanja za ostvarene poslovne rezultate u periodu 2015-2017. godina priložiti overene kopije dokumenata kojima se to dokazuje.

Ako se nabavljen repromaterijal koristi za inovaciju proizvoda ili procesa priložiti odgovarajući dokaz.

Kada se prilažu dokumenta na stranom jeziku dostaviti i prevod na srpski jezik sa overom sudskog tumača.

Dokumentacija podneta na Javni konkurs ne vraća se.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.


NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Prijava se podnosi isključivo na konkursnom obrascu koji se može preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na gornju adresu).

Rok za podnošenje prijava je do 18. maja 2017. godine.

Neće se razmatrati prijave koje su neblagovremene, nedopuštene, nepotpune i nerazumljive, kao i prijave u kojima vrednost repromaterijala za čije troškove nabavke se traži subvencija, izosi do 500.000,00 dinara bez PDV.


DONOŠENjE ODLUKE

Odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam na predlog komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na internet prezentaciji Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Sekretarijat će, nakon donošenja Odluke, kontaktirati samo učesnike konkursa kojima su sredstva odobrena.

Na osnovu Odluke o dodeli sredstava, sa Korisnikom sredstava zaključiće se ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. Korisnik sredstava je dužan da pre zaključenja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava otvori poseban namenski račun kod Uprave za trezor ili da dostavi dokaz o otvorenom posebnom namenskom računu (kopija kartona deponovanih potpisa sa pripadajućim JBKJS).

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Sekretarijatu, na broj telefona 021/487-4072.

ОBRAZAC ZA PREUZIMANJE

IZJAVE UZ OBRAZAC

PRAVILNIK

October 2020
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates