11. februar 2016. - Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Službeni list APV", broj 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za2016. godinu ("Službeni list APV", broj 54/2015)Pokrajinski sekretarijat za privredu,zapošljavanje i ravnopravnost polova, r a s p i s u j e

K O N K U R S

za refundaciju  sredstava organizatorima  regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi  u AP Vojvodini

      Broj: 133-401-515/2016-03

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polovasa ukupnim iznosom od 2.100.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za  2016. godinu ("Službeni list APV", broj  54/2015) aktivnost1003, ekonomska klasifikacija 451 - subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 500.000,00 dinara, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 1.400.000,00 dinara,463- transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 200.000,00 dinara,iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, refundiraće troškove organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi  u AP Vojvodini.

Uslovi Konkursa

 1. Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore, opštine i javna preduzeća sa teritorije AP Vojvodine i organizator „Tesla festa 2016“ i „Turističke berze 2016“.

 2. Po ovom Konkursu refundiraće se do 50% ukupnih troškova organizovanja sajamske manifestacije i to za dole navedene kategorije:

 ·         troškovi zakupa prostora u kome se organizuje sajamska manifestacija;

 ·         troškovi izrade, tehničkog opremanja i vođenja štandova (isključuje se nabavka osnovnih sredstava);

 ·         troškovimedijske promocije sajma, pripreme i štampanja propagandnog materijala za organizaciju sajma, refundiraće se u iznosu od 20% od odobrenog iznosa po korisniku.

 Napomena: troškovi reprezentacije se isključuju iz pravdanja odobrenih sredstava.

3. Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na obrascu Prijave sa prilozima, najkasnije do  27.02.2016. godine. 

Navedena Prijava može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili  preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata  www.spriv.vojvodina.gov.rs

 4. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

 5. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa  objaviće se na sajtu  Pokrajinskog sekretarijata  www.spriv.vojvodina.gov.rs,. Nakon završetka sajamske manifestacije i opravdanih troškova, sa Korisnicima sredstava zaključivaće se  ugovori do iznosa odobrenih i opravdanih sredstava.

Refudnacija će se izvršiti prema dostavljenoj dokumentaciji u skladu sa kriterijumima. Pravdanje sredstava treba da sadrži: broj žiro računa za uplatu sredstava; izveštaj sa ostvarenim efektima; specifikacijuukupnih troškova po kategorijama iz konkursa (sa brojem, iznosom i datumom računa i izvoda); račune i izvode o plaćanju sa internom overom da je veran originalu; izjava ovlašćenog potpisnika da su svi navedeni podaci tačni; primerak propagandnog materijala sa odštampanim Logo-om Sekretarijata, fotografije i drugi dokazi da je davalac sredstava Sekretarijat.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon  021/487-4489.

OBRAZAC ZA PREUZIMANjE

September 2021
pon uto sre čet pet sub ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates