24. март 2018. - Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку репроматеријала и услуга у 2018.години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, бр.57/2017) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр.37/2014, 54/2014 – др. Одлука 37/2016 и 29/2017) Покрајински секретар за привреду и туризам  расписује


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018.ГОДИНИ


ЦИЉ

Циљ доделе бесповратних средстава јесте подршка привредним субјекатима који делатност обављају у оквиру креативне економије као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за рефундацију трошкова набавке репроматеријала и услуга.

По принципу:
•    рефундације претходно учињених издатака (издаци настали пре расписивања конкурса);
•    рефундације накнадно учињених издатака (издаци настали после расписивања конкурса).

Јавни конкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара.

Висина средстава може бити најмање 30.000,00 динара до највише 500.000,00 динара, односно до 80% од

фактурне (куповне) вредности, без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

Висина одобрених средстава у случају рефундације претходно учињених издатака се утврђује на основу достављеног уговора, рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице и извода рачуна из банке о плаћању.

Висина одобрених средстава у случају рефундације накнадно учињених издатака се утврђује на основу предрачуна, понуде или предуговора, који мора да садржи искључиво износ вредности репроматеријала/услуге.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају микро и мала привредна друштва и предузетници који делатност обављају у оквиру креативне економије са седиштем на територији АП Војводине уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније до 04. септембра 2017. године.

Услови за учешће на Јавном конкурсу утврђени су Правилником о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга  у 2018. години (у даљем тексту: Правилник).

Правилник се преузима на www.spriv.vojvodina.gov.rs

Учесник на Јавном конкурсу може поднети једну пријаву за рефундацију претходно учињених издатака или рефундацију накнадно учињених издатака.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава и друга питања од значаја за Јавни конкурс прописани су Правилником.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се преузимају са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком:„НЕ ОТВАРАТИ“ – „Пријава на Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2018. години“, поштом или лично предајом писарници покрајинских органа управе (на горњу адресу).

Рок за подношење пријава је 24. априла 2018. године.

Додатне информације могу се добити на телефоне 021/487-4248 и 487-4861.

ТЕКСТ КОНКУРСА ЗА ШТАМПУ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ

ПРАВИЛНИК

October 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates