18. октобар 2017. - Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2017. години

На основу чл. 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и чл. 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
БРОЈ:144-401-5765/2017-04
 
 

Циљ Јавног конкурса је унапређење конкурентности туристичке понуде АП Војводине на иностраном и домаћем тржишту, кроз подстицање квалитета рада привредних субјеката.


ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА          

Секретаријат додељује бесповратна средства у износу од 62.682.000,00 динара.

Износ средстава према намени утврђује се у висини  до 50%  прихватљивих трошкова и то за:
1. Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре:
        А) најмање од 500.000,00 динара до највише 4.000.000,00 динара
        Б) најмање од 100.000,00 динара до највише 1.000.000,00 динара, а за хотеле са најмање 4 звездице до 4.000.000,00 динара

2. Унапређeње квалитета услуга и додатних туристичких садржаја објеката туристичке супраструктуре:
     - најмање од 400.000,00 динара до највише 1.500.000,00 динара

3. Унапређење конгресно-туристичке понуде:
     - најмање од 500.000,00 динара до највише 3.000.000,00 динара

4. Подизање квалитета услуга угоститељских објеката:
     - најмање од 200.000,00 динара до највише 1.500.000,00 динара

5. Унапређење иновативности привредних субјекатау у обављању угоститељске и туристичке делатности:
               А) најмање од 50.000,00 динара до највише 500.000,00 динара
               Б) најмање од 50.000,00 динара до највише 500.000,00 динара. 
           

Поменути износи су без урачунатог ПДВ-а.    

Износ средстава за намену из тачке 1. под А) и тачке 3., за објекат који је предмет пријаве и представља заштићено културно добро или део културног добра, утврђује се у висини до 70%  прихватљивих трошкова, а у циљу стимулисања одрживог коришћења културних добара у туристичке сврхе.


ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА            

Право учешћа на Јавном конкурсу имају микро и мала привредна друштва и предузетници  (у даљем тексту: Подносилац пријаве), који су уписани у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) са активним статусом.            

Подносилац пријаве може да поднесе највише једну пријаву и само за  једну намену средстава под  условима из члана 7. Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2017. години (у даљем тексту Правилник).

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА       

Поступак доношења одлуке, потребна документација и друга питања од значаја за Јавни конкурс, прописани су Правилником.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА       

Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником.

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА       

Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм на лицу коверте „ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АПВ  У 2017. ГОДИНИ”, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријаве  је 03. новембар 2017. године.    

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на сајту Секретаријата.    

Додатне информације могу се добити у Секретаријату на број 021/487-4580 као и на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ИЗЈАВЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕСНИКЕ

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА

September 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates