13. август 2017. - Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2017. години

На основу члана  11. и члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину (''Службени лист АПВ '', број 69/2016, 27/17-испр. и 29/17-ребаланс), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒испр., 37/16 и 29/17) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава  удружењима грађана сa територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, од 25.07.2017. године, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат),  р а с п и с у ј е

 

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  У 2017. ГОДИНИ
БРОЈ: 144-401-2444/2017-02Секретаријат додељује бесповратна средства обезбеђенa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, Програм 1507 – уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001 развој туристичког потенцијала АП Војводине, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама  из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, у укупном износу од 13.500.000,00 динара.

 

ЦИЉ

Циљ Конкурса за доделу бесповратних средстава  удружењима грађана  са  територије Аутономне покрајине Војводине  за финансирање пројеката  од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине  у 2017. години (у даљем тексту: Конкурс) је:

-    Подстицање рада удружења грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, која се баве унапређењем  туристичке понуде Аутономне покрајине Војводине кроз организовање туристичко-привредне манифестације од локалног, регионалног и међународног значаја, као и учествовањем на манифестацијама од регионалног и међународног значаја (у даљем тексту: Манифестација);

-    Афирмација манифестационог туризма као значајног фактора развоја туризма АП Војводине;

-    Унапређење квалитета постојећих манифестација и повећање броја учесника;

-    Повећање укупне туристичке понуде кроз унапређење манифестационог туризма;

-    Промоција туристичке понуде АП Војводине на Манифестацијама од регионалног и међународног значаја.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

     Средства су намењена за:

-    организовање  Манифестације или

-     учешће на Манифестацији.

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за Манифестацију  која се одржава/ла  у периоду од 01.01.2017. до 30.11.2017. године.

Прихватљиви трошкови за Манифестације су:

- материјални трошкови: трошкови закупа простора, изнајмљивања пратеће опреме техничке подршке и аудио визуелне опремe, као и режијски трошкови (струја, вода, интернет и сл).

Обрачун материјалних трошкова  прихвата се по тржишној цени према броју дана трајања Манифестације;

-  путни трошкови: трошкови за највише два извршиоца, од седишта удружења до места одржавања Манифестације и то авио, аутобуски и железнички превоз за један одлазак и један повратак по извршиоцу или аутомобилски превоз за један одлазак и један повратак за оба извршиоца заједно.

Обрачун путних трошкова за авио, аутобуски и железнички превоз прихвата се према висини стварних трошкова цена превоза.  Обрачун трошкова превоза аутомобилом прихвата се тако што се број пређених километара множи са 30% цене једног литра бензина типа BMB 95;

- трошкови информисања јавности и видљивости Манифестације: трошкови припрема пропагандног материјала за Манифестацију (трошкови израде штампаног материјала као што су  обавештења, сертификати, програми, постери и остали рекламно пропагандни материјали), трошкови медијског оглашавања (израда спотова, реклама, оглашавања у медијима и слично);

-  административни трошкови издавања  дозвола за организовање Манифестације.

Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења Манифестације су они који су плаћени на текући рачун добављача и пружаоца услуга  (безготовински начин плаћања) и који су фактурисани на име  Подносиоца пријаве (Корисника средстава), односно исказани на рачунима издатим на име Подносиоца пријаве( Корисника средстава).

Неприхватљиви трошкови су:

- трошкови активности на припреми  програма;
- трошкови који се не односе на период спровођења пројекта;
- заостали дугови, губици  и камате;
- трошкови плаћања пореза и царина, зарада,  организовање игара на срећу и сл;
- трошкови  куповине и набавке опреме и сл;
- куповина  земљишта или објеката или непокретног или покретног добра било које врсте;
- трошкови  партнера у пројекту;
- трошкови који нису предвиђени спецификацијом трошкова која је саставни део Пријаве;
- губитака насталих приликом конверзије валуте;
- трошкови дневница;
- трошкови смештаја;
- трошкови уговора ангажованих лица на Манифестацији;
- сви остали трошкови  који нису наведени под прихватљивим трошковима.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају  удружења грађана са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, уписана у регистар Агенције за привредне регистре са активним статусом, које својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Подносилац пријаве учествује на Конкурсу, под следећим условима:

1. да је уписан у  регистар  Агенције за привредне регистре пре 01.01.2017. године;

2. да је Манифестација  убележена у календар манифестација и фестивала Туристичке организације Војводине (за организовање Манифестације на територији АП Војводине);

3. да је Манифестација убележена у календар манифестација и фестивала Туристичке организације Војводине (за учешће на манифестацији која се одржава на територији АП Војводине) и календар  догађаја Туристичке организације Србије (за учешће на Манифестацији која се одржава на територији града Београда и општина и градова на територији централне Србије);

4. да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

5. да Манифестација има утврђен датум, време и место одржавања;

6. да аплицира само с једним пројектом;

7. да поседује програм Манифестације.

ИЗНОС  СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ

Износ  средстава по намени:

1)    За организовање Манифестације, минимални износ средстава који се додељује по одобреном пројекту је 50.000,00 динара, а максимални износ је  1.000.000,00 динара;

2)    за учешће на Манифестацији, минимални износ средстава који се додељује по одобреном пројекту је 50.000,00 динара, а максимални износ је  300.000,00 динара.

Износи из става један овог члана су са урачунатим ПДВ-ом.

Износ одобрених Средстава може бити мањи од износа тражених Средстава.     

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ

Обавезна документација која се подноси:

1. у потпуности испуњен образац пријаве на Конкурс (преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs); Буџет пројекта је саставни  део пријаве;

2. извод о регистрацији (регистрованим подацима)  из АПР-а – не старији од датума објављивања Конкурса  (оригинал или оверена фотокопија);

3. фотокопија ОП обрасца;

4. фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве;

5. фотокопија картона депонованих потписа из Управе за трезор, уколико постоји отворен наменски динарски  рачун и ЈБКЈС (јединствени број корисника јавних средстава);

6. уверење Пореске управе о измиреним доспелим обавезама (порези и доприноси) до 30.06.2017. године- оригинал или оверене фотокопије;

7. уверење надлежне локалне Пореске управе о измиреним обавезама по основу изворних локалних јавних прихода  до 30.06.2017. године- оригинал или оверене фотокопије;

8. програм Манифестације (циљ, датум, време, место, сатница дешавања, потребна средства, списак учесника са подацима и др.) потписан и печатиран од стране Подносиоца пријаве;

9. документација са којом се доказује (предуговор, уговор, споразум и сл.) да је организатор обезбедио оперативно-техничке услове за организовање Манифестације (простор, пратећу опрему техничку подршку, аудио визуелну опрему и др.);

10. фотокопија Статута удружења грађана на којој је видљива овера АПР-а;

11. позивно писмо организатора Манифестације или потврда од стране организатора Манифестације да се одређено удружење налази на списку учесника  Манифестације (за учешће на Манифестацији).

Поред обавезне документације из става 1. овог члана, потребна документација за одлучивање  је и следећа документација:

1. препорука за одржавање манифестације добијена  од града, општине или месне заједнице (за организацију Манифестације на територији АП Војводине);

2. препорука за одржавање манифестације добијена  од стране Туристичке организације Војводине (за организацију Манифестације ван територије АП Војводине);

3. доказ о финансијској подршци  суорганизатора или донатора - Потврда о суфинансирању (за организацију Манифестације);

4. доказ о подршци  од стране туристичке организације локалне самоуправе (за учешће на Манифестацији);

5. доказ о финансијској подршци  од стране  града, општине или месне заједнице - Потврда о суфинансирању (за учешће на манифестацији);

6. доказ о финансијској подршци од стране донатора - Потврда о суфинансирању (за учешће на Манифестацији);

7. документација којом се доказује вишегодишњи континуитет и/или јубилеј одржавања Манифестације.
 
Документација достављена на Конкурс се не враћа.

        
НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм на лицу коверте „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ”, или лично на писарницу покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријаве је 04. септембар 2017. године.

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели средстава доноси Покрајински секретар за привреду и туризам.

Одлука о додели средстава биће објављена на интернет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs

Секретаријат ће, након доношења Одлуке о додели средстава, контактирати само учеснике Конкурса којима су средства одобрена (у даљем тексту: Корисник средстава).
    
Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора, Корисник средстава је дужан да средства одобрена Одлуком оправда подношењем извештаја о наменски утрошеним средствима.  

Корисник средстава је дужан да пре закључења уговора о коришћењу бесповратних средстава отвори посебан динарски наменски рачун код Управе за трезор или да достави доказ о отвореном посебном динарском наменском рачуну (копија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Корисник средстава је дужан да, након доношења Одлуке  потпише изјаву о давању сагласности на одобрени износ средстава.

Поступак доношења одлуке, критеријуми и друга питања од значаја за Конкурс, прописани су Правилником о додели бесповратних средстава  удружењима грађана сa територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине  у 2017. години.
   

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, образац пријаве и Правилник о додели бесповратних средстава  удружењима грађана сa територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, могу се преузети са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs 

 

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем телефона 021/456-790 сваког радног дана, од 10.00  до 14.00 часова.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ПРАВИЛНИК

June 2018
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2018 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates