29. април 2017. - Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 69/2016) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016), а сходно члану 5. Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години од 27.4.2017. године, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ
број: 144-401-2052/2017-02


Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 53.000.000,00 динара (словима: педесеттримилионадинара), обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету АП Војводине за 2017. годину, у оквиру Програма 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Прогрaмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа, Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови, Економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, Економска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима, Извор финансирања 01 00 – Приходи из Буџета.

Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis  државне помоћи.


ЦИЉ

Циљ доделе бесповратних средстава је јачање конкурентности привредних субјеката и повећање укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем олакшавања започињања нових производних циклуса и стимулисања стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту.


НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала који је купљен, испоручен и исплаћен у целости, након 1. јануара 2017. године до расписивања Јавног конкурса.

Репроматеријал мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.


ВИСИНА СРЕДСТАВА

Висина одобрених средстава утврђује се на основу достављеног рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице и извода рачуна из банке о плаћању репроматеријала.

Средства се одобравају у висини од најмање 250.000,00 динара до највише 1.250.000,00 динара, односно до 50% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке.

Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава.

У изузетним случајевима, на предлог комисије за преглед пријава, рефундираће се трошкови набавка репроматеријала до 70% вредности. Наведени изузетак се односи на привредне субјекте чије се седиште налази на територији општина које су према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, разврстане у групу чији је степен развијености испод 60% републичког просека.


ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва, задруге и предузетници који су уписани у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР) најкасније до 31. децембра 2015. године и то:

1.    привредна друштва, регистрована у АПР-у као привредна друштва или задруге, која су, према финансијским извештајима за 2015. и 2016. годину, разврстана на микро или мала привредна друштва у складу са Законом о рачуноводству („Сл. гл. РС“, бр. 62/2013), као и
2.    предузетници који воде двојно или просто књиговодство (без предузетника паушалних обвезника пореза од самосталне делатности).


УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:
1)    да је уписан у регистар АПР најкасније до 31. децембра 2015. године и има седиште односно регистрован огранак на територији АП Војводине;
2)    да је позитивно пословао у 2015. и 2016. години (исказао нето добитак);
3)    да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
4)    да над њим није покренут стечајни поступак и поступак ликвидације;
5)    да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
6)    да подносилац пријаве и добављач/продавац репроматеријала који се набавља, нису повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима;
7)    да подносилац пријаве према финансијском извештају за 2016. годину, има најмање једно запослено лице;
8)    да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
9)    да у текућој и у претходне две фискалне године (период 2015-2017. година) није примио државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;
10)    да није примио бесповратна средства из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи за исте намене, у претходној или текућој години.

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за рефундирање трошкова набавке максимално 3 (три) различита репроматеријала и то од највише 2 (два) различита добављача/продаваца.

Репроматеријал не може бити купљен од физичког лица, осим ако је продавац предузетник.


ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ

Учесник на Јавном конкурсу подноси:
1)    Попуњен, потписан и печатом оверен образац пријаве на Јавни конкурс (преузима се са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs );
2)    Извод о регистрацији (регистрованим подацима) привредног субјекта из АПР, не старији од датума објављивања Јавног конкурса (оригинал или оверена фотокопија);
3)    Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне Пореске управе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старија од 31. марта 2017. године (оригинали или оверене фотокопије);
4)    (а) –     Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства –копија Извештаја за статистичке потребе (SI) са стањем на дан 31. децембар 2016. године који је предат АПР (обрасци: биланс стања, биланс успеха и статистички биланс);
       (б) –     Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему простог књиговодства – копије: (1) биланса успеха за 2015. и 2016. годину (образац БУ) са овером Пореске управе и (2) пореског биланса обвезника пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности за 2015. и 2016. годину (образац ПБ2);
5)    Рачун-отпремница или уговор-отпремница за купљени репроматеријал (оригинал или оверена фотокопија) и копије извода рачуна из банке о плаћању истог (не старије од 1. јануара 2017. године до дана расписивања конкурса);
6)    Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца (на интернет презентацији Секретаријата):
(1)    о прихватању услова за доделу средстава;
(2)    о сагласности за коришћење датих података;
(3)    о примљеној државној помоћи мале вредности (de minimis);
(4)    о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
(5)    о непостојању неизмирених обавеза;
(6)    о повезаним лицима;
(7)    да се не воде судски поступци;
(8)    о броју запослених особа са инвалидитетом.

Уколико је подносилац пријаве носилац награда и признања за остварене пословне резултате у периоду 2015-2017. година приложити оверене копије докумената којима се то доказује.

Ако се набављен репроматеријал користи за иновацију производа или процеса приложити одговарајући доказ.

Када се прилажу документа на страном језику доставити и превод на српски језик са овером судског тумача.

Документација поднета на Јавни конкурс не враћа се.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.


НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријава се подноси искључиво на конкурсном обрасцу који се може преузети са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом доставља у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Пријава на Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години“, поштом или лично предајом писарници покрајинских органа управе (на горњу адресу).

Рок за подношење пријава је до 18. маја 2017. године.

Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, недопуштене, непотпуне и неразумљиве, као и пријаве у којима вредност репроматеријала за чије трошкове набавке се тражи субвенција, изоси до 500.000,00 динара без ПДВ.


ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели средстава доноси Покрајински секретар за привреду и туризам на предлог комисије.

Одлука о додели средстава биће објављена на интернет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Секретаријат ће, након доношења Одлуке, контактирати само учеснике конкурса којима су средства одобрена.

На основу Одлуке о додели средстава, са Корисником средстава закључиће се уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. Корисник средстава је дужан да пре закључења уговора о коришћењу бесповратних средстава отвори посебан наменски рачун код Управе за трезор или да достави доказ о отвореном посебном наменском рачуну (копија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Додатне информације могу се добити радним даном у Секретаријату, на број телефона 021/487-4072.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ

ПРАВИЛНИК

July 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates