28. април 2017. - Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2017. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  (“Сл.гласник  РС”, бр.  36/09, 88/10 и 38/15),  члана 53. Правилника о начину и критеријумима спровођења мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС“, бр. 12/12), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину  (“Сл.лист АПВ“, бр. 69/16), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за  2017. годину и Правилника о додели средстава Покрајинског секретаријата за привреду  и туризам за реализацију Покрајинског акционог плана запошљавања  у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), дана 28. априла 2017. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
144-401-1993/2017


I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица (даљем тексту: Јавни позив) представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

Средства за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине, у укупном износу од 60.078.379,56 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину у оквиру Програма 0803 – Активна политика запошљавања, програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета.

Субвенција за запошљавање незапослених лица (даљем тексту: Субвенција), у износу од 183.000,00 до 202.000,00 динара по незапосленом, одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ).

Износ од 183.000,00  представља износ пореза и доприноса обрачунатих на износ минималне зараде, док износ од 202.000,00 динара представља износ пореза и доприноса обрачунатих на износ просечне зараде.

По Јавном позиву послодавац може поднети један захтев за доделу Субвенције.


II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови за подношење захтева

Право на Субвенцију  може остварити послодавац под условом:
1.    да има седиште или регистровану пословну јединицу на територији АП Војводине;
2.    да није смањивао број запослених на неодређено време, у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају нормалне флуктуације запослених (престанак радног односа на одређено време, остваривање права на пензију и др.);
3.    да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
4.    да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев,
5.    да се незапослено лице на дан подношења захтева налази на евиденцији Филијале НСЗ;
6.    да је незапосленом, за кога се тражи субвенција, радни однос на неодређено време код подносиоца захтева или повезаног лица, престао најмање шест месеци пре подношења захтева и
7.    да достави изјаву да ли постоји закључен колективни уговор код послодавца.

Право на Субвенцију не могу остварити:
1.    државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава, задруге и удружења;
2.    подносиоци захтева који обављају делатности у области експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења, шумарства (шифре 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 и 96.9);
3.    корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према даваоцима средстава, а уговорна обавеза је истекла, као и корисници средстава чија је ранија уговорна обавеза у току, а установи се да је редовно не извршавају;
4.    привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2. став 1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, број 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 97/2013).

Документација за подношење захтева
1.    захтев са бизнис планом;
2.    писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове;
3.    фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
4.    потврда банке о промету на текућем рачуну послодавца за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
5.    фотокопија доказа о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање: обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД (штампа се са портала Пореске управе), извод из електронске базе података Пореске управе ЕБП-ПУРС, оверен од стране послодавца и извод из банке за плаћене доприносе за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев и/или уверење пореске управе о измиреним порезима и доприносима за предузетнике.

Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање.


III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Филијала НСЗ проверава испуњеност општих услова Јавног позива, бодује захтеве и сачињава Предлог ранг листе, који доставља Покрајинској служби за запошљавање на сагласност. Посредством Покрајинске службе за запошљавање, Сагласност и Предлог ранг листе, један примерак захтева са бизнис планом достављају се Секретаријату.

Комисија образована од стране Секретаријата  (у даљем тексту: Комисија), ће по потреби, извршити обилазак подносиоца захтева који се налазе на Предлогу  ранг листе филијале НСЗ.

Комисија врши додатно бодовање и рангирање на основу унапред дефинисаних критеријума (приоритетна делатност, степен развијености јединице локалне самоуправе, допринос локалној заједници, извозно орјентисано пословање и др.).

Комисија сачињава Предлог одлуке о додели Субвенције и упућује га  покрајинском секретару за привреду и туризам (у даљем тексту: Покрајински секретар), на одлучивање.

Покрајински секретар у року од 30 дана од дана завршетка јавног позива, на основу Предлога, доноси одлуку о додели Субвенције.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Покрајински секретар, директор Филијале НСЗ и подносилац захтева, у року до 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

На основу уговора врши се исплата Субвенције у два дела, и то:
1.    50% износа субвенције након потписивања уговора и
2.    50% износа субвенције након достављања  доказа о испуњењу уговорне обавезе за прва 3 месеца, а најкасније до 15.12.2017. године.

Документација за закључивање уговора:
-    доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лице које се  запошљава (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање);
-    фотокопија картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање,
-    фотокопија картона депонованих потписа за наменски рачун отворен код Управе за трезор;
-    одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза;
-    писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза су:

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
1.    за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара:
•    две истоветне бланко сопствене менице корисника средстава и две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењима или
•    гаранција банке у вредности износа субвенције, са роком важења од 13 месеци.
2.    за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више:
•    гаранција банке у вредности износа субвенције, са роком важења од 13 месеци или
•    две сопствене менице корисника средстава, са меничним овлашћењем, и уговор о јемству.

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
1.    за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара:
•    две истоветне бланко сопствене менице корисника средстава (оснивача) и две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима или
•    гаранција банке у вредности износа субвенције, са роком важења од 13 месеци.
2.    за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више:
•    гаранција банке у вредности износа субвенције, са роком важења од 13 месеци или
•    две сопствене менице корисника средстава (оснивача), са меничним овлашћењем, и уговор о јемству.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).

Менице, у складу са Законом о платном промету („Сл.лист СРЈ“, бр. 03/02 и 05/03 и „Сл.глсаник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“, бр. 56/11), подносилац захтева мора извршити упис меница у Регистар меница и овлашћења.

Банкарска гаранција – рок важења од 13 месеци, али у случају замене лица у току уговорне обавезе, послодавац је дужан да достави нову банкарску гаранцију са продуженим роком важења.

Уговор о јемству – уговорно јемство привредног друштва категорисаног као мало или средње, које је претходних година показало позитивно пословање и у претходних 12 месеци није било у блокади.

Послодавац може, на неодређено време, запослити лице за које је поднео захтев за добијање Субвенције, одмах након подношења захтева, а пре доношења одлуке, што не представља гаранцију за добијање Субвенције.

V ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Корисник средстава дужан је да:
1.    заснује радни однос, односно закључи уговор о раду са незапосленим лицем у складу са законом, на неодређено време, са пуним радним временом, с тим да радни однос траје најмање 12 месеци од дана заснивања радног односа;
2.    редовно исплаћује зараде и измирује обавезе по основу пореза и доприноса за  обавезно социјално осигурање и доставља доказе о уплати истих;
3.    обавести Филијалу НСЗ о свакој промени која је од утицаја на реализацију уговора.

У случају замене лица, лице које је замена мора бити на евиденцији незапослених пре реализације замене, али не и у моменту подношења захтева. Замена се мора извршити у року од 30 дана.

Корисник средстава дужан је да, у току уговорне обавезе, делатност обавља на територији АП Војводине.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да изврши повраћај средстава за нереализовани део уговорне обавезе, увећан за износ законске затезне камате почев од дана уплате средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом подноси се у три примерка, надлежној Филијали НСЗ, према седишту послодавца или организационе јединице у којој се реализује програм, лично или путем поште, на типском обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе и Покрајинском секретријату за привреду и туризам 021/487-4145, 487-4312 или 487-4313.

Рок за подношење захтева по Јавном позиву је 28. мај 2017. године.

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ

ИЗЈАВА DE MINIMIS

ПРАВИЛНИК

August 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates