26. новембар 2016. - Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима са територије АП Војводине за манифестације од међународног и изузетног значаја на територији АП Војводине у 2016. и помоћ маркетиншким активностима

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09),члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'', број37/2014,54/2014 – др. одлука и 37/2016), члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину (''Службени лист АПВ'', број 54/2015 и 54/2016-ребаланс),Покрајински секретаријат за привреду и туризам,  р а с п и с у ј е

 

Јавни конкурс

за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима са територије Аутономне покрајине Војводине за манифестације од међународног и изузетног значаја на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години и помоћ маркетиншким активностима

Број: 144-401-4752/2016-04

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину,  Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-746/2016-94 од 16.11. 2016. године, Програм 1507, Програмска активност 1001 развој туристичког потенцијала АП Војводине, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 17.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.


ПРЕДМЕТ ФИНАНСИРАЊА:

Организовање и међународна промоција туристичко-привредних манифестација од међународног и изузетног значаја на територији АП Војводине у 2016. години.

 
ЦИЉЕВИ КОНКУРСА:

Унапређење  туристичког потенцијала, путем организовања туристичких манифестација, конференција и других међународних скупова, који доприносе међународној промоцији Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије.

Представљање туристичких производа Војводине на  међународним догађајима  путем промотивних и маркетиншких  активности у области туризма, које афирмишу Аутономну покрајину Војводину и Републику Србију као туристичку дестинацију.

Промоција, маркетинг и унапређење промовисања туристичких простора на међународном плану.

 
УСЛОВИ КОНКУРСА:

Право учешћа на Конкурсу имају непрофитне инстутуције/удружења (у даљем тексту Подносилац пријаве) са територије Аутономне покрајине  Војводине:

1.       Које својим програмима на међународном плану афирмишу и подстичу циљеве Конкурса,

2.       Које имају разрађен Маркетинг план промоције на међународном плану,

3.       Да  у текућој години има исти или већи промет средстава преко рачуна  у односу на тражена средства,

4.     Да приликом реализације пројекта којим конкурише, у активности укључује више домаћих и међународних институција, регија или предузећа, односно међународних учесника и партнера,

5.    Да подносилац пријаве има искуство од минимум 5 година рада на сличним пројектима, као и да има реализовано више од 5 догађаја од међународног значаја.

6.    Подносилац пријаве, који није испунио уговорну обавезу  из претходних година према Секретаријату, нема право учешћа на Конкурсу.

Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а средстава се одобравају у висини до максимално 50% трошкова од укупне вредности пројекта.

Средства се одобравају  у висини од најмање 500.000,00 динара до највише 10.000.000,00 динара;

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:

1.       Попуњен конкурсни образац;

1.1   описано досадашње искуство
1.2   детаљан опис пројектних активности
1.3   буџет пројекта са спецификацијом трошкова
1.4   очекивани ефекти на повећање броја туриста у АП Војводини

2.       Детаљан Маркетинг план промоције манифестације

3.       Фотокопија картона депонованих потписа из пословне банке удружења;

4.      Средства гаранције уредног извршавања обавеза: две истоветне бланко соло менице регистроване од стране пословне банке (прилаже се приликом потписивања уговора).

5.       Пре потписивања уговора се доставља број рачуна отворен у Управи за трезор и ЈББКС број.

 
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Одлуку о додели средстава доноси Покрајински секретар за привреду и туризам.

Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.

Након донете одлуке, подносилац ће са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам потписати уговор којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе.

Рок за подношење пријаве на Конкурс је 5. децембар 2016. године.

Пријаве на Конкурс чине саставни део Конкурса и могу преузети са wеб адресе www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Пријаве на Конкурс достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком на лицу коверте:

«Не отварати –Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима са територије Аутономне покрајине Војводине за манифестација од међународног и изузетног значаја на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години и помоћ маркетиншким активностима», поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефоне: 021/487 4302, 456 790, 487 4580, 487 4669.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ

ПРАВИЛНИК

August 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates