11. фебруар 2016. - Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за2016. годину ("Службени лист АПВ", број 54/2015)Покрајински секретаријат за привреду,запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е

 

              ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката 

на сајмовима у Европи и  међународним сајмовима  у Републици Србији

  који се одржавају у периоду јануар - јун 2016. године

 Број: 133-401-514/2016-03

 

У циљу унапређења конкурентности војвођанске привреде на европском и домаћем тржишту, као и подршке организацијама од интереса за привредни развој АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду,запошљавање и равноправност полова,у оквиру програмске активности 1002, економска класификација 4541 Текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета, са укупним износом од 3.700.000,00 динара, рефундираће трошкове учешћа привредних субјеката са подручја АП Војводине  на сајмовима у Европии  међународним сајмовима  у Републици Србији, који се одржавају у периоду јануар - јун  2016. године.

Услови Конкурса

 1. Право учешћа на Конкурсу имају мали и средњи привредни субјекти и предузетници, који се баве производном и туристичком делатношћу, који ће у периоду  јануар - јун  2016. године, излагати на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији ( у даљем тексту: излагачи).

 

Право учешћа на Конкурсу имају излагачи: који нису у тешкоћама; само за један наступ на сајму (једна пријава); само за прво учешће на одређеном сајму.

 

По овом Конкурсу  рефундираће се до 50% следећи трошкови  излагача на сајмовима:

 

   • трошкови закупа, опремања и вођења штанда;
   • трошкови припреме и штампања пропагандног материјала за наступ на наведеном сајму.

 

Максимални износи рефундације за сајмове износе:

 

  • до 50% цене закупа, опремања и вођења штанда по излагачу, а највише до 400.000,00 динара за сајмове у Европи и 250.000,00 динара за међународне сајмове у Републици Србији.
  • до 50% цене припреме и штампања пропагандног материјала, а највише до 50.000,00 динара за сајмове у Европи и 30.000,00 динара за међународне сајмове у Републици Србији.

 

 1. Пријаве на Конкурс подносе се на обрасцу, који се може преузети са сајта    www.spriv.vojvodina.gov.rs,и са припадајућом документацијом, достављајуу затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, са назнаком на лицу коверте: ''Не отварати - пријава на Конкурс за сајмове'', поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.
 2. Рок за подношење пријаве за учешће на сајму у периоду јануар-јун 2016. је 27.02.2016. године.
 3. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати, као ни пријаве излагача који нису    испунили раније уговорену обавезу а уговорена обавеза је истекла, према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова.
 4. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се на сајтуСекретаријата,након чега су                Корисници средстава организовани као привредно друштво (ДОО, АД, ОД и командитно друштво) у обавези да пре закључења Уговора, отворе посебан наменски рачун код Управе за трезор. Уговори са Корисницима средстава закључиваће се до износа одобрених средстава и оправданих трошкова.
 5. Рефуднација ће се извршити према достављеној документацији у складу са критеријумима. Правдање средстава треба да садржи: број рачуна са ЈБ КЈС бројем, код Управе за трезор; извештај са ефектима наступаи периодично извештавање; спецификацијуукупних трошкова по категоријама из конкурса (са бројем, износом и датумом рачуна и извода); рачуне и изводе о плаћању са интерном овером да је веран оригиналу; изјава овлашћеног потписника да привредни субјект први пут учествује на наведеном сајму и да су сви наведени подаци тачни; примерак пропагандног материјала са одштампаним Лого-ом Секретаријата.

 

Све додатне информације могу се добити на телефон  021/487-4489.

ОБРАЗАЦ СА ИЗЈАВОМ - ДОМАЋИ САЈМОВИ

ОБРАЗАЦ СА ИЗЈАВОМ - ЕВРОПСКИ САЈМОВИ

 

 

August 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates