11. фебруар 2016. - Конкурс за рефундацију средстава организаторима регионалних међународних сајамских манифестација и изложби у АП Војводини

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за2016. годину ("Службени лист АПВ", број 54/2015)Покрајински секретаријат за привреду,запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е

                               

 К О Н К У Р С

 

за рефундацију  средстава организаторима  регионалних међународних сајамских манифестација и изложби  у АП Војводини

                                                                            Број: 133-401-515/2016-03

 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност половаса укупним износом од 2.100.000,00 динара, обезбеђених Одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. годину ("Службени лист АПВ", број  54/2015) активност1003, економска класификација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 500.000,00 динара, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 1.400.000,00 динара,463- трансфери осталим нивоима власти у износу од 200.000,00 динара,из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, рефундираће трошкове организације регионалних међународних сајамских манифестација и изложби  у АП Војводини.

Услови Конкурса

 1. Право учешћа на Конкурсу имају регионалне привредне коморе, општине и јавна предузећа са територије АП Војводине и организатор „Тесла феста 2016“ и „Туристичке берзе 2016“.

 2. По овом Конкурсу рефундираће се до 50% укупних трошкова организовања сајамске манифестације и то за доле наведене категорије:

 ·         трошкови закупа простора у коме се организује сајамска манифестација;

 ·         трошкови израде, техничког опремања и вођења штандова (искључује се набавка основних средстава);

 ·         трошковимедијске промоције сајма, припреме и штампања пропагандног материјала за организацију сајма, рефундираће се у износу од 20% од одобреног износа по кориснику.

 Напомена: трошкови репрезентације се искључују из правдања одобрених средстава.

 

 3. Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, на обрасцу Пријаве са прилозима, најкасније до  27.02.2016. године.  

Наведена Пријава може се добити у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, 2. спрат, соба број 5, или  преузети са сајта Покрајинског секретаријата  www.spriv.vojvodina.gov.rs

 4. Пријаве које се доставе после наведеног рока и пријаве са непотпуном документацијом неће бити разматране.

 5. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса  објавиће се на сајту  Покрајинског секретаријата  www.spriv.vojvodina.gov.rs,. Након завршетка сајамске манифестације и оправданих трошкова, са Корисницима средстава закључиваће се  уговори до износа одобрених и оправданих средстава.

  1. Рефуднација ће се извршити према достављеној документацији у складу са критеријумима. Правдање средстава треба да садржи: број жиро рачуна за уплату средстава; извештај са оствареним ефектима; спецификацијуукупних трошкова по категоријама из конкурса (са бројем, износом и датумом рачуна и извода); рачуне и изводе о плаћању са интерном овером да је веран оригиналу; изјава овлашћеног потписника да су сви наведени подаци тачни; примерак пропагандног материјала са одштампаним Лого-ом Секретаријата, фотографије и други докази да је давалац средстава Секретаријат.

 Све додатне информације могу се добити на телефон  021/487-4489.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 

August 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2020 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates