1. фебруар 2016. - ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години

 

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'', број 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину (''Службени лист АПВ '', број 54/2015) Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е

Јавни конкурс

За доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години, број: 133-401-210/2016-03

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину, Програм 1507, Програмска активност 1001 развој туристичког потенцијала АП Војводине,Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 8.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

ПРЕДМЕТИ ФИНАНСИРАЊА:

1.       Организовање и учешће на туристичко-привредним манифестацијама од значаја за АП Војводину у 2016. години

2.       Набавка добара за пружање додатних садржаја туристима у сврху активног одмора,

3.       Спровођење едукација у туризму кроз ангажовање стручних лица.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1.       Право учешћа на Конкурсу имају непрофитне организације са територије АП Војводине које својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса,

2.       Подносилац пријаве може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од 250.000,00 динара,

3.       Трошкови који су реализовани пре доношења Одлуке о додели средстава сматраће се неприхватљивим.

4.       Непрофитне организације, које нису испуниле уговорну обавезу  из претходних година према Секретаријату, немају право учешћа на Конкурсу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:

1.       Попуњен конкурсни образац;

2.       Фотокопијарешења о регистрацији подносиоца;

3.       Фотокопија Потврде о пореском идентификационом броју (ПИБ);

4.       Фотокопија картона депонованих потписа из пословне банке удружења;

5.       средства гаранције уредног извршавања обавеза: две истоветне бланко соло менице регистроване од стране пословне банке (прилаже се приликом потписивања уговора).

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

 

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за привреду запошљавање и равноправност полова.

Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.

Након донете одлуке, подносилац ће са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова потписати уговор којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе.

 

Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 17. фебруара 2016. године.


Пријаве на Конкурс чине саставни део Конкурса и могу преузети са web адресе www.spriv.vojvodina.gov.rs. Пријаве на Конкурс достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком на лицу коверте: «Не отварати –
ТУРИЗАМ ДОТАЦИЈЕ», поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефоне: 021/456 790, 487 4580, 487 4669, 487 4302.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 

January 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates