1. фебруар 2016. - КОНКУРС за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена у АП Војводини

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за2016. годину ("Службени лист АПВ", број 54/2015), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,  р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

 

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ

 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства  у износу од 4.000.000,00 динара (словима:четиримилионадинара) обезбеђенимПокрајинском скупштинском одлуком  о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину,Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, програмска активност 1008 – Афирмација родне равноправности, економска класификациа 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, ради реализације пројеката намењених унапређењу положаја жена у АП Војводини, удружењима грађана/удружењима жена  ради реализације пројеката из области равноправности полова.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

-      Подршка програмима којима се подстиче економско оснаживање и едукација жена;

    -      Подршка програмима који се баве превенцијом и сузбијањем насиља над  женама;

   -      Подршка програмима и активностима којима се унапређује сарадња цивилног и јавног сектора у области равноправности полова;

-      Подршка програмима и активностима којима се јачају капацитети удружења жена, нарочито удружења чији су програми усмерени на рањиве групе жена;

-      Подршка програмима којима се афирмише женско стваралаштво;

-      Подршка програмима којима се промовише родна равноправност, нарочито јавним акцијама и кампањама за подизање свести о теми родне равноправности, као и елиминисању предрасуда и стереотипа о улози жена и мушкараца у породици и друштву.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 

1.  Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана/ удружења жена са територије АП Војводине које својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса.

 

2.      Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од 250.000,00 динара (двестопедесетхиљададинара).

 

3.      Удружења грађана/удружења женa са територије АП Војводине која нису испунила раније уговорену обавезу, а уговорена обавеза је истекла, према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, изузети су од права на доделу средстава.

 

4.      Подносилац пријаве доставља следећу документацију:

 

-      решење о регистрацији подносиоца пријаве

 

-      фотокопију решења о ПИБ-у

 

-      попуњен конкурсни образац уз опис пројекта

 

-      буџет пројекта.

 

5.  Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима који се могу преузети у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, спрат II, канцеларија 2 или са сајта  www.spriv.vojvodina.gov.rs.   

 

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на наведену адресу са назнаком:КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ“.

 

6.      Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

 

7.Одлуку о додели средстава за финансирање пројеката доноси Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова на предлог Комисије.

 

8.    Након донете одлуке о финансирању одређеног пројекта, подносилац пројекта се позива да потпише уговор са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова. Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

     

Документација за закључење уговора:

Корисници средстава предају даваоцу средставадве бланко соло менице, са меничним овлашћењем,  регистроване у својој пословној банци, на име гаранције уредног извршавања  обавеза према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, по основу Уговора о додели средстава.

 

Рок за подношење конкурсне документације 17. фебруар 2016. године

Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова на телефон 021/487 4300.

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 

 

 

 

 

January 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates