1. фебруар 2016. - ЈАВНИ КОНКУРС за доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини – капиталне субвенције

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о  буџету АП Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, број 54/2015 ), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,    р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ БРОЈ: 133-401-208/2016-03

 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину, Програм 1507, Програмска активност 1001 развој туристичког потенцијала АП Војводине, Економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима, 4542 – капиталне субвенције приватним предузећима у износу од 15.000.000,00 динара , из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Циљеви финансирања:

1.Подизање нивоа квалитета смештајних и ресторанских капацитета туристичких објеката који ће за резутат имати нове категоризоване капацитете, односно обезбедити виши ниво категорије туристичког објекта

1.1.У оквиру наведеног циља планирано је: Субвенционисање изградње, доградње, реконструкције, адаптацијеи инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са законому циљу унапређења пословања угоститељског објекта.

Трошкови који неће бити прихваћени су израда планске документације и плаћање пратећих такси.

2.Унапређење квалитета услуге и додатних туристичких садржаја у постојећем објекту  који ће за резутат обезбедити виши ниво категорије туристичког објекта

2.1У оквиру наведеног циља планирано је:Субвенционисањеопремањa угоститељских објеката додатним садржајима, у складу са законом,који туристу треба да задрже дан дуже.

Трошкови који неће бити прихваћени су израда планске документације и плаћање пратећих такси.

Индикатор којим се мери успешност реализације циљева је доказ о испуњавању услова за котегоризовање објекта, односно добијање више категорије туристичког објекта

 

Услови конкурса:

 

1.Право учешћа на Конкурсу имају угоститељи (привредно друштво, предузетници и друга правна лица) који обављају угоститељску делатност као претежну делатност или је иста евидентирана у Регистру туризма и пружају услуге :

-          смештајаипоседују минимум 10 лежајеваи

-          припремања и услуживања хране и пића и поседују минимум 50 места за седење у угоститељском  објекту.

 

2.Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина субвенције утврђује се у износу од 40% трошкова од укупног износа пројекта и не може бити:

-          мања од 1.000.000,00 динара нити већа од 1.200.000,00 динараза тачку 1. циљева финансирања;

-          за тачку 2. минимална900.000,00 динара, максимална 1.000.000,00 динара

3.Подносилац пријаве је у обавези да у реализацији пројекта учествује са минимум 60% сопствених средстава. Подносиоцу пријаве који је започео реализацију пројекта у 2016. години, као учешће ће се признати и његово инвестиционо улагање до одлуке о додели средстава.

4.Предност приликом одлучивања за одобравање средстава имаће привредни субјекти:

-          који послују у оквиру туристичких дестинација, туристичких тематских целина у општинама и градовима од значаја за туризам АП Војводине,

-          који су укључени у рад туристичких кластера у АП Војводини,

-          који имају склопљене уговоре о довођењу гостију са туристичким агенцијама из Србије или иностранства,

-          који доставе доказ о категоризацији објекта,

-          који приложе потврде да редовно измирују обавезе по оствареним боравишним таксама,

-          кoјима до сада нису додељиване субвенције за циљеве 1. и 2. овог конкурса а да испуњавају све услове овог конкурса.

5.Подносиоци пријаве који нису испунили претходну уговорну обавезу према Секретаријату у предвиђеном року биће изузети од права на доделу средстава по овом Конкурсу.

6.Пријавa на Конкурс,која је саставни део Конкурса,  подноси се на конкурсним обрасцима који се могу преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком на лицу коверте: «Не отварати – пријава на Конкурс из области туризма – 4542 капиталне субвенције», поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.

7.Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 17. фебруара2016. године .

8.Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.

9.Одлука о додели средстава  објавиће се на сајтуСекретаријата,након чега су корисници средстава организовани као привредно друштво (ДОО, АД, ОД и командитно друштво) у обавези да пре закључења Уговора, отворе посебан наменски рачун код Управе за трезор.

10.Средства гаранције уредног извршавања обавеза за одобрен износ  су две истоветне бланко соло менице и додатно средство обезбеђења - гаранција банке у вредности износа субвенције.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефоне: 021-487 45 80; 021-487-43-02; 021-456-790; 021- 487-46-69.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ИЗЈАВА DE MINIMIS

January 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates