6. октобар 2015. - Конкурс за субвенционисање трошкова кластер организацијама

 

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ бр. 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АПВ“ бр.53/2014 и 29/2015-ребаланс) Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова(у даљем тексту: Секретаријат),   р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С
за субвенционисање трошкова кластер организацијама
број:
133-401-5952/2015-02

 

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара, обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, у оквиру Програма 1504-Подстицаји развоју привреде, програмска активност 1004 – Подршка пословном удруживању и умрежавању, економска каласификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4511 – текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, извор финансирања 01 00 Приходи из Буџета.

 

1. Право и услови за учешће на Конкурсу

Право да конкуришу имајуправна лица или удружења, организована као кластер организације регистована у АПР-у (у даљем тексту: кластери), која у оснивачким актима имају за циљ унапређење конкурентности привреде АП Војводине путем пословног удруживања и умрежавања правних лица са потпорним организацијама (развојним агенцијама, школским и високошколским установама, научним институтима и др.), уколико кумулативно испуњавају следеће услове:

1)       да имају седиште на територији АП Војводине;

2)      да имају најмање 10 чланица чије је седиште на територији АП Војводине;

3)      да у пројекту учествује најмање 5 чланица кластера;

4)      да за чланице имају најмање 60 одсто правних лица и/или предузетника;

5)      да им за исте активности нису одобрена средства која потичу из буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета Републике Србије или буџета локалне самоуправе

Кластери који нису испунили раније уговорену обавезу према Секретаријату, а уговорена обавеза је истекла, изузети су од права на доделу средстава.

Кластери који испуњавају услове могу конкурисати са једним пројектом на овом Конкурсу.Трајање пројекта може бити најдуже шест месеци.

 

2. Намена средстава

Средства су намењена за подстицање развоја кластера на територији АП Војводине, кроз пројекте који треба да садрже:

- активности на јачању кластер организација с циљем унапређења конкурентности привреде АП Војводине;

-активности на изради стратегија развоја кластера са акционим планом за период од најмање пет година;

- активности на изради и развоју заједничких производа и/или услуга, односно побољшању постојећих производа и/или услуга којима се доприноси јачању конкурентности чланица кластера (израда студија изводљивости, ангажовање експерата за развој нових производа и/или услуга, односно побољшање постојећих производа и/или услуга и сл.);

- активности на организовању „B2B" сусрета (сусрети привредника) стручних студијских посета и осталих конференција и радионица едукативног, информативног и промотивног карактера, којима се доприноси јачању капацитата кластера;

- активности на развоју информационих система који су потребни већини чланица кластера, и успостављање заједничких сервиса којима се унапређује конкурентност чланица кластера;

-активности на умрежавању у прекограничне и транснационалне кластере.

Средства се не могу користити за:

1) заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове, камате и рате за отплату кредита;

2) трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског

пословања, курсне разлике;

3) царинске трошкове;

4) трошкове принудне наплате;

5) пребацивање финансијских средстава на правно повезана лица.

По овом Конкурсу суфинансираће се трошкови реализације пројеката кластера до 50 одсто од укупне вредности пројекта, али не више од 1.500.000,00 динара.  

Као учешће кластера, у смислу сопственог учешћа у трошковима пројекта кластера,  прихвaтиће се трошкови за оперативни рад канцеларије кластера (зарадe и трошкови превоза запослених и/или ангажованих лица, трошкови набавке канцеларијског материјала, трошкови услуге вођења пословних књига, режијски трошкови и др.), директно повезани са пројектом и у  току трајања пројекта.

3. Документација за пријаву на Конкурс

1) попуњен образац пријаве са изјавом о тачности података;

2) буџет пројекта;

3) преглед чланица кластера и потпорних организација;

4) фотокопија Извода о регистрацији из АПР;

5) фотокопија акта о оснивању;

6) приказ најуспешнијег реализованог пројекта у 2014. години.

4. Средства обезбеђења

Кластери којима средства буду одобрена дужни су да приликом потписивања уговора са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова доставе две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем, регистрованe у својој пословној банци, на име гаранције уредног извршавања обавеза.

5. Доношење Одлуке

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава.

Одлука о додели средстава по истеку Конкурса биће објављена на интернет адреси Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs .

Кластери организовани као привредно друштво (д.о.о, а.д, о.д, или командитно друштво) у обавези су да пре закључења уговора отворе посебан наменски рачун код Управе за трезор.

6. Остале информације

Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима који су саставни део Конкурса и који се могу преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: „Не отварати – пријава на Конкурс за КЛАСТЕРЕ", поштом или лично преко писарнице Покрајинских органа.


Рок за подношење пријаве на Конкурс је
 30. 10. 2015. године.

Пријаве које се доставе после наведеног рока и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Информације: 021/487-4248, радним даном.

ОБРАЗАЦ 1 - ПРИЈАВА НА КОНКУРС

ОБРАЗАЦ 2 - БУЏЕТ

ОБРАЗАЦ 3 - ПРЕГЛЕД ЧЛАНИЦА КЛАСТЕРА

ОБРАЗАЦ 4 - ПРИКАЗ НАЈУСПЕШНИЈЕГ ПРОЈЕКТА

 

December 2018
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2018 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates