Одсек за инспекцијски надзор

У Одсеку за инспекцијски надзор обављају се послови инспекцијског надзора на територији Покрајине преко инспекцијских органа у складу са законом у области заштите ауторских и сродних права, електронских комуникација, праћење примене прописа у области, ауторских и сродних права, електронских комуникација и давање иницијатива за њихову измену, припрема аката за Скупштину и Покрајинску владу из области инспекцијског надзора из наведених области, сарадња са органима, организацијама и институцијама у вези послова инспекцијског надзора у области  заштите ауторског и  сродних права, електронских комуникација и други послови по налогу Секретара, заменика секретара и подсекретара.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

Инспекција за заштиту ауторског и сродних права делује у оквиру Одсека за инспекцијски надзор Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и надлежни је орган за надзор над применом закона и прописа из области заштите ауторског и сродних права и интелектуалне својине на територији Аутономне покрајине Војводине.

Инспекција за заштиту ауторског и сродних права штити оригиналне идеје аутора и њега самог. Ауторско право је оригинална идеја његовог аутора, а која је сама по себи величина и није обавезно потребно прибавити сертификат о оригиналности, или други документ о томе, а од неке државне институције, као што је Завод за заштиту интелектуалне својине. То су књижевна, научна и уметничка дела, брошуре, рачунарски програми, индустријски дизајн и др. Материјална потврда о ауторству је дозвољена и некад препоручљива, а због могуће злоупотребе од стране неког другог лица. Сродна права су права интерпретатора-извођача, као и права произвођача материјалног носача електронског диска, телевизијске емисије, флеш меморије, фотографије, мапе и др. Сродна права су, дакле, права онога који изводи и врши депоновање и дистрибуцију носача оригиналне идеје.

Инспекцијски надзор се спроводи у складу са Законом о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/09), Законом о посебним овлашћењима ради заштите права интелектуалне својине („Сл. гласник РС“, бр. 46/06 и 104/09) и прописима везаним за њих. Приликом вршења надзора инспектор се мора придржавати прописаних процедура и упутстава датих у Закону о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15), Закону о општем управном поступку („Сл. листу СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 18/16), прописима везаним за њих, препорукама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Координационог тела  и другим прописима применљивим у конкретној ситуацији.

Инспекцијски надзор се спроводи уз обавезну најаву и доставу контролних листа по којима ће се извршити надзор и одузимање материјалних доказа пиратерије уколико су нађени, они се чувају законом одређено време и након истека тог рока одузети примерци уништавају се комисијски. Оштећена странка у смислу ауторског права има могућност покретања судског поступка или вансудског поравнања. 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

Годишњи план рада за 2021. годину - инспектор за заштиту ауторског и сродних права 1

Годишњи план рада за 2021. годину - инспектор за заштиту ауторског и сродних права 2

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ                                                                                                

КАЛЕНДАР ДЕШАВАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ ЧЛАНА 9., 103., и 207. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ПРИТУЖБА НА РАД ИНСПЕКЦИЈЕ                                                                                              

ПРЕДСТАВКА ИНСПЕКЦИЈИ 

НОВОСТИ                                                                                                    

КОНТАКТ 

 

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Инспекција за електронске комуникације делује у оквиру Одсека за инспекцијски надзор Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и надлежни је орган за надзор над применом закона и прописа из области електронских комуникација на територији Аутономне покрајине Војводине.

Имајући у виду да делатност електронских комуникација обухвата изградњу или постављање, одржавање, коришћење и давање на коришћење јавних комуникационих мрежа и припадајућих средстава, као и пружање јавно доступних електронских комуникационих услуга, може се стећи слика о обиму посла који се ставља пред инспекцију у овој области.

Инспекцијски надзор се спроводи у складу са Законом о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“, бр. 44/10 и 62/14) и прописима везаним за њега. Приликом вршења надзора инспектор се мора придржавати прописаних процедура и упутстава датих у Закону о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15), Закону о општем управном поступку („Сл. листу СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 18/16), прописима везаним за њих, препорукама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Координационог тела  и другим прописима применљивим у конкретној ситуацији.

Инспекцијски надзор се спроводи уз обавезну најаву и доставу контролних листа по којима ће се извршити надзор, осим у случају нерегистрованог и са њим изједначеног привредног субјекта. Коришћење јавно оглашених контролних листа је обавезно и оне су саставни део записника/решења. 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

Годишњи план рада за 2021. годину - инспектор за електронске комуникације

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ                                                                                                

КАЛЕНДАР ДЕШАВАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ ЧЛАНА 9., 103., и 207. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ПРИТУЖБА НА РАД ИНСПЕКЦИЈЕ                                                                                              

ПРЕДСТАВКА ИНСПЕКЦИЈИ 

НОВОСТИ                                                                                                    

КОНТАКТ  

September 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates