Сектор за туризам и регионално - привредну сарадњу

У Сектору за туризам и регионално-привредну сарадњу образована је једна ужа унутрашња јединица – одељење: Одељење за туризам и регионално-привредну сарадњу

У Одељењу за туризам и регионално-привредну сарадњу обављају се послови који се односе на припрему и реализацију развојних планова и програма туризма; израду и имплементацију пројеката; предлога одлука, предлога решења, информација, извештаја и других аката које усваја Покрајинска влада и Скупштина; предлагање акта у вези планирања и развоја туризма на териотрији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије; предлагање Стратегију развоја туризма АП Војводине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије, као и програма за њено спровођење; предлагање Влади Републике Србије акта о проглашењу туристичког простора на територији Покрајине; предлагање члана Комисије за категоризацију туристичких места; оснивање и вршење оснивачка права Туристичке организације АП Војводине и других организација за унапређење и развој туризма; праћење и израђивање прописа који регулишу туристичку и угоститељску делатност; анализирање кретања и појава на туристичком тржишту; праћење резултата оствареног домаћег и иностраног туристичког промета и девизног прихода од туризма; вршење унапређивања туристичке пропаганде и туристичког производа; обављање сложених студиско-аналитичких послова који се односе на припрему програма туристичких подручја орјентисаних ка рецептивном и рекреативном туризму; остваривање срадње са осталим секторима у Секретаријату, републичким и покрајинским органима, Туристичком организацијом Војводине; предлагање аката којима се уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; предлагање аката за оснивање бања и лечилишта на територији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије; организовање полагања стручног испита за локалног туристичког водича и туристичких пратиоца за подручје Покрајине; категоризацију угоститељских објеката; послови у области остваривања и унапређења развоја са земљама у окружењу и са другим европским регионима; праћења и анализирања стања спољно-трговинске размене са овим земљама и предлагања мера за унапређење и подстицање регионално-привредне сарадње са наведеним земљама; праћење реализације привредних пројеката који се спроводе у оквиру потписаних споразума о регионалној сарадњи; израђивања документа, протокола и меморандума који се односе на привредну сарадњу Покрајине и наведене регионе; сарадње са развојним агенцијама; праћења регулативе из области економских односа са иностранством; иницирања измене прописа; припремања предлога одлука за Покрајинску владу и Скупштину;, републичким и покрајинским органима; организовање сајамских и привредних манифестација, промоција и наступа Секретаријата и војвођанске привреде на сајамским и привредним манифестацијама у земљи и иностанству; вршење реализације активности у делу субвенционисања малих и средњих предузећа и туристичких организација за наступе на сајмовима; организовња едукативних семинара; остваривање сарадње са привредним друштвима и сајамским центрима; предлагање аката у складу са законом за уређење сајмова и других привредних манифестација од покрајинског значаја; предлагање аката за оснвиање, категоризацију и начин рада сајамских центара; предлагање мреже сајамских и других привредних манифестација на територији Покрајине; израђивање стручних анализа, извештаја и информација везаних за сарадњу са другим земљама и други послови по налогу Секретара и непосредних руководилаца.

September 2022
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates